ΕΟΠΥΥ. Η διαδικασία στις Επιτροπές Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

ΕΟΠΥΥ. Η διαδικασία στις Επιτροπές Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Η διαδικασία στις Επιτροπές Εξωσωματικής Γονιμοποίησης μετά την κατάργηση των εντύπων βιβλιαρίων ασθενείας

  

Σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής μετά την κατάργηση των εντύπων βιβλιαρίων ασθενείας – Επικαιροποιημένα ειδικά έντυπα παραπομπής

 

 

ΕΟΠΥΥ
Μαρούσι, 20-11-2017
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 46847
ΑΔΑ: Ω47ΥΟΞ7Μ-ΠΕΚ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»

Ο Οργανισμός, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και την αποφυγή της άσκοπης επιβάρυνσής τους, έκρινε ότι τα πλήρη σπερμοδιαγράμματα που προσκομίζονται στις Επιτροπές Εξωσωματικής θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών ή σε Κρατικά Νοσοκομεία. Τα παθολογικά σπερμοδιαγράμματα θα εξετάζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων, εφ’ όσον συνοδεύονται από γνωμάτευση ουρολόγου και επίσης σε περίπτωση υποφυσιακού υπογοναδισμού από γνωμάτευση ενδοκρινολόγου.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά στον ορμονολογικό έλεγχο, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
*  Ο ορμονολογικός έλεγχος δύναται να είναι υπογεγραμμένος και από ιατρό ενδοκρινολόγο υπεύθυνο ορμονολογικού εργαστηρίου Κρατικού Νοσοκομείου. Στην περίπτωση αυτή, στο έντυπο των  αποτελεσμάτων του ορμονολογικού ελέγχου θα πρέπει να αναφέρεται ότι:
«Το ενδοκρινολογικό/ορμονολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου λειτουργεί με την ευθύνη του Διευθυντή του Ενδοκρινολογικού Τμήματος (Εγκ. Υπ. Υγείας Α1σ-8730-99)».Επίσης δύναται να είναι υπογεγραμμένος από Διευθυντή εργαστηρίου Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλης δομής ΠΕΔΥ, με ειδικότητα βιοπαθολόγου-μικροβιολόγου ή βιοχημικού-κλινικού χημικού ή βιολόγου ή πυρηνικού ιατρού για εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής.Επίσης σας ενημερώνουμε ότι, όσον αφορά περιπτώσεις ετερόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης με δότη σπέρματος, πρέπει να απαιτείται πιστοποιητικό από την τράπεζα σπέρματος που θα βεβαιώνει ότι το εν λόγω σπέρμα ανταποκρίνεται στις τιμές αναφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις.Κατά τα άλλα ισχύει το υπ ́ αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/οικ. 46847/20-11-2017 (ΑΔΑ Ω47ΥΟΞ7Μ-ΠΕΚ) έγγραφό μας.

α) Κατά το ΠΔ 84/2001 και σε σχέση με το ΠΔ 10/2016, άποψη του Οργανισμού είναι ότι:
Η αξιολόγηση εξέτασης κάθε βιολογικού υλικού διενεργείται από ειδικό ιατρό ανάλογα με την ελεγχόμενη εξέταση και κατάσταση του ασθενή.

β) Οι βιολόγοι δύνανται να προσυπογράφουν εξετάσεις σπερμοδιαγράμματος μόνο ως προς τις παραμέτρους βιωσιμότητας του σπέρματος. Η αξιολόγηση μικροβιακής επιμόλυνσης γίνεται από βιοπαθολόγο και γυναικολόγο.

Ενημερώνουμε επίσης ότι, σε περίπτωση ομόλογης εξωσωματικής λόγω αζωοσπερμίας, είναι απαραίτητη, (επιπλέον των δυο σπερμοδιαγραμμάτων), η προσκόμιση προηγηθείσας βιοψίας όρχεων για την ανίχνευση του βαθμού διαφοροποίησης των σπερματοζωαρίων. Σε περίπτωση αρνητικής βιοψίας θα προσκομίζεται και συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης του ζεύγους (τελευταίου εξαμήνου) στην οποία θα προβλέπεται εάν θα προβούν σε ετερόλογη εξωσωματική.

Σε περίπτωση ετερόλογης εξωσωματικής (δότη σπέρματος), απαιτείται πιστοποιητικό από την τράπεζα σπέρματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και ο αριθμός και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων πριν την κατάψυξη του σπέρματος. Επίσης να προσκομίζεται συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης και αναγνώρισης των τέκνων που θα προκύψουν.

Σε περίπτωση αποτυχημένων σπερματεγχύσεων να προσκομίζονται δοκιμασία(-ες) ενεργοποίησης σπέρματος συνοδευόμενη(-ες) με γνωμάτευση εκτελούντος ιατρού.

Σε περίπτωση προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης θα απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης του ζεύγους καθώς και ειδική άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3305/2005.

Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της κατά τα άνω Επιτροπής, όπου χρησιμοποιηθούν ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες, μπορεί να χορηγείται κατά τη διάρκεια της προσπάθειας και ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) έως 2.000 IU. Για το λόγο αυτό οι ασφαλισμένες με τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, συνοδευόμενη από εξετάσεις FSH-LH που να τεκμηριώνουν την πτωχή ανταπόκριση, θα προσέρχονται στην Επιτροπή έχοντας την απόφαση που έχουν ήδη λάβει από αυτήν η οποία, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, θα επικαιροποιείται αντίστοιχα. Οι ενδιαφερόμενες δεν θα πρέπει μέχρι εκείνη τη στιγμή, εντός της συγκεκριμένης προσπάθειας, να έχουν λάβει οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα που περιέχει ωχρινοτρόπο ορμόνη

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, στη δεύτερη προσπάθεια κάθε εγκριτικής απόφασης  οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις ποσότητες φαρμάκων που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη προσπάθεια της ίδιας εγκριτικής απόφασης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ’ αριθμ. ΔΒ4Α/Φ36/50/οικ. 19840/25-05-2016 έγγραφό μας) και να συνταγογραφούν την υπόλοιπη ποσότητα μέχρι εκείνη που έχει εγκρίνει η αρμόδια Επιτροπή.

Η Επιτροπή εγκρίνει αριθμό μονάδων και, ως εκ τούτου, η ευθύνη για την επιλογή του σκευάσματος ανήκει στον θεράποντα ιατρό. Αλλαγή σκευάσματος στη δεύτερη προσπάθεια δεν συνεπάγεται αλλαγή στον αριθμό των μονάδων που χορηγούνται από τον Οργανισμό βάσει των  αποφάσεων των αρμόδιων Επιτροπών. Η θεραπευτική ανταπόκριση των ενδιαφερομένων αποτελεί ευθύνη των θεραπόντων ιατρών.