ΕΟΠΥΥ. Συμβάσεις με παρόχους υγείας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ

Αριθμ. Γ3γ/35539 – ΦΕΚ B 1653 – 09.06.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β’2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β’1233), ΕΜΠ5/2012 (Β’3054) και 55471/2013 (Β’1561) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.»
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του άρθρου 18 με τον τίτλο «Συμβάσεις» της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ90380/5383 738/2012 (ΦΕΚ 1233 Β’), ΕΜΠ5/2012 (ΦΕΚ 3054 Β’) και 55471/2013 (ΦΕΚ 1561 Β’) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, το οποίο πλέον έχει ως εξής:
« Άρθρο 18
Συμβάσεις
Ο Οργανισμός συνάπτει συμβάσεις με τους παρόχους υγείας για την αγορά υπηρεσιών νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, λοιπών ειδών και μέσων περίθαλψης, καθώς και με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Αμεα) που διατίθενται για τη διαβίωση – κατοικία ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες. Με τις συμβάσεις αυτές, προσδιορίζονται οι όροι που διέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, μέσα στο πλαίσιο των κειμένων κάθε φορά διατάξεων για τα προβλεπόμενα όρια αμοιβών.».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01-01-2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί