ΕΟΠΥΥ. Αποζημίωση για υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης

ΕΟΠΥΥ. Αποζημίωση για υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης

Παροχή οδηγιών σχετικά µε την κατάθεση δικαιολογητικών για αποζηµίωση υλικών περιτοναϊκής κάθαρσηςΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 29 /03/2018
Αριθ.Πρωτ. :∆Β4Γ/Γ55/6/οικ.13147

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά µε την κατάθεση δικαιολογητικών για αποζημίωση υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης»

Κατόπιν ερωτηµάτων τα οποία υποβλήθηκαν στη ∆ιεύθυνσή µας σχετικά µε την αποζηµίωση  διαλυµάτων και εξαρτηµάτων περιτοναικής κάθαρσης και σε συνέχεια του υπ’αρ.221/13-1-12 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ στο οποίο αναγράφεται η απαίτηση της προσκόµισης επικυρωµένης φωτοτυπίας του βιβλιαρίου υγείας στην οποία καταχωρούνται τα είδη και οι ποσότητες των συνταγογραφηθέντων ειδών, θέτουµε υπόψιν σας τα κάτωθι:

Εφόσον η διαδικασία στηρίζεται στις εγκυκλίους προ σύναψης συµβάσεων, η υποβολή γίνεται δεκτή εφόσον έχει κατατεθεί από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

Συνεπώς δύναται να κατατίθενται απλές φωτοτυπίες του βιβλιαρίου ασθενείας της σελίδας µε τη συνταγογράφηση των ειδών και των σελίδων όπου εµφαίνονται τα στοιχεία του ασθενούς ασφαλισµένου  και η ασφαλιστική ικανότητα και ό,τι έχει κατατεθεί από δικαιούχους προ της συµβάσεως των παρόχων υλικών περιτοναικής κάθαρσης, θα εκκαθαρίζεται µε βάση τις απλές  φωτοτυπίες βιβλιαρίου που έχουν κατατεθεί.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΞ7Μ-3ΥΡ
Αθήνα, 30 /0 9 /2013
Αριθ.Πρωτ. : οικ. 31278

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση» .

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ αρ. ΕΜΠ5/17 – 11 – 2012 (ΦΕΚ 3054/Β/18-11- 2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 55471/10-06-2013 (ΦΕΚ 1561/Β/21-06-2013) ΚΥΑ, χορηγείται στους ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση:«Απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης μέχρι 150 € το μήνα, η αναγκαιότητα της οποίας πιστοποιείται από γνωμάτευση νεφρολόγου ιατρού και την προσκόμιση του παραστατικού αγοράς του και συγκεκριμένα: Αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης, χάρτινες μάσκες μιας χρήσης, αποστειρωμένες γάζες, αυτοκόλλητες γάζες, σύριγγες με τις αντίστοιχες βελόνες, λευκοπλάστ υποαλλεργικό, οινόπνευμα, χαρτοβάμβακα σε φύλλα του 1 Kg, οξυζενέ και Betadine surgical scrub 100 ml ή σωληνάριο Betadine pomm. 30 gr 10 % με σπάτουλες».

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ. 1229/24 – 07 – 2013 Απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (ΑΥΣ του ΕΟΠΥΥ) εγκρίθηκε η αναγκαιότητα χρήσης αντιμικροβιακών διάφανων αυτοκόλλητων επιθεμάτων συγκράτησης καθετήρων, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση και ως εκ τούτου δύναται να συμπεριληφθούν και τα συγκεκριμένα επιθέματα στο ήδη χορηγούμενο απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης που προβλέπεται στον ΕΚΠΥ και στο ίδιο χρηματικό όριο των 150€ ανά ασθενή το μήνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ