ΕΟΠΥΥ. Παράταση μη θεώρησης ιατρικών γνωματεύσεων

ΕΟΠΥΥ. Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό

 

Με υπουργική απόφαση παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ, ΦΕΚ 4898/Β΄/2018) όπως ισχύει, έως την 30 Σεπτεμβρίου 2022

 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 40748 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3652/12.07.2022
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ – υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση,
Β’ 4898), έως την 30 Σεπτεμβρίου 2022