Δώρο Πάσχα 2014

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα
Δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.
Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον ασφαλιστικό φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα
Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας)
Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

Υπολογισμός του Δώρου
Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Πίνακας υπολογισμού Δώρου Πάσχα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΣΘΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

1

0,00416 0,125

61

0,25416 7,625

2

0,00833 0,25

62

0,25832 7,75

3

0,0125 0,375

63

0,26249 7,875

4

0,01666 0,5

64

0,26666 8

5

0,02083 0,625

65

0,27082 8,125

6

0,025 0,75

66

0,275 8,25

7

0,02916 0,875

67

0,27916 8,375

8

0,03333 1

68

0,28332 8,5

9

0,0375 1,125

69

0,28749 8,625

10

0,04166 1,25

70

0,29166 8,75

11

0,04583 1,375

71

0,29582 8,875

12

0,05 1,5

72

0,3 9

13

0,05416 1,625

73

0,30416 9,125

14

0,05833 1,75

74

0,30832 9,25

15

0,0625 1,875

75

0,31249 9,375

16

0,06666 2

76

0,31666 9,5

17

0,07083 2,125

77

0,32082 9,625

18

0,075 2,25

78

0,325 9,75

19

0,07916 2,375

79

0,32916 9,875

20

0,083333 2,5

80

0,3333 10

21

0,08749 2,625

81

0,33749 10,125

22

0,09166 2,75

82

0,34166 10,25

23

0,09583 2,875

83

0,34582 10,375

24

0,1 3

84

0,35 10,5

25

0,10416 3,125

85

0,35416 10,625

26

0,10833 3,25

86

0,35832 10,75

27

0,11249 3,375

87

0,36249 10,875

28

0,11666 3,5

88

0,36666 11

29

0,12083 3,625

89

0,37082 11,125

30

0,125 3,75

90

0,375 11,25

31

0,12916 3,875

91

0,37916 11,375

32

0,13333 4

92

0,38332 11,5

33

0,13749 4,125

93

0,38749 11,625

34

0,14166 4,25

94

0,39166 11,75

35

0,14583 4,375

95

0,39582 11,875

36

0,15 4,5

96

0,4 12

37

0,15416 4,625

97

0,40416 12,125

38

0,15833 4,75

98

0,40832 12,25

39

0,16249 4,875

99

0,41249 12,375

40

0,16666 5

100

0,41666 12,5

41

0,17083 5,125

101

0,42082 12,625

42

0,175 5,25

102

0,425 12,75

43

0,17916 5,375

103

0,42915 12875

44

0,18333 5,5

104

0,43332 13

45

0,18749 5,625

105

0,43749 13,125

46

0,19166 5,75

106

0,44165 13,25

47

0,19583 5,875

107

0,44582 13,375

48

0,2 6

108

0,45 13,5

49

0,20416 6,125

109

0,45415 13,625

50

0,20833 6,25

110

0,45832 13,75

51

0,21249 6,375

111

0,46249 13,875

52

0,21666 6,5

112

0,46665 14

53

0,22082 6,625

113

0,47082 14,125

54

0,225 6,75

114

0,475 14,25

55

0,22916 6,875

115

0,47915 14,375

56

0,23332 7

116

0,48332 14,5

57

0,23749 7,125

117

0,48749 14,625

58

  0,24166 7,25

118

  0,49165 14,75

59

  0,24582  7,375

119

  0,49582 14,875

60

0,25 7,5

120

0,5 15

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 65 μόνο μέρες μέσα στο διάστημα από 01-01 έως 15-04 του τρέχοντος έτους, πρέπει να λάβει για ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.

  • Εάν ο μισθωτός είχε μισθό 1000 €, μηνιαίως το δώρο του θα είναι ίσο με 1000 € χ 0,27082 (συντελεστής μισθού) = 271 € χ 0.041666 (συντελ.αδείας ) = 11.28 €, 271+11.28= 282.2 €, ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.
  • Εάν ο μισθωτός είχε ημερομίσθιο 30 €, το δώρο του θα είναι ίσο με 30 € χ 8,125 συντελεστής ημερομισθίου = 243.75 € χ 0.041666 (συντλ.αδείας) =10.15 €, 243.75 € +10.55 = 253.9 €. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.

Πηγή: fle.gr