ΕΟΠΥΥ. Παρατείνεται ο χρόνος  για τις γνωματεύσεις χωρίς θεώρηση

ΕΟΠΥΥ. Παρατείνεται ο χρόνος  για τις γνωματεύσεις χωρίς θεώρηση

Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό

 

Με υπουργική απόφαση παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ, ΦΕΚ 4898/Β΄/2018) όπως ισχύει, έως την 31 Μαρτίου 2022

 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.3078 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 161/24.01.2022
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ – υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4898), έως την 31 Μαρτίου 2022

 

  

Η προηγούμενη παράταση

Αριθμ. ΕΑΛΕ/οικ. 66900 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5099/04.11.2021
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ – Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018, Β’ 4898), όπως ισχύει, έως την 31 Δεκεμβρίου 2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως