ΕΟΠΥΥ. Τιμές αποζημίωσης σκευασμάτων, αναλωσίμων, επιθεμάτων και υλικών

Τιμές αποζημίωσης των σκευασμάτων ειδικής διατροφής, υλικών διαβήτη, αναλωσίμων μεσογειακής αναιμίας, επιθεμάτων και διαφόρων υλικών

Αριθ. οικ. 45786 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4045/17.11.2017
Καθορισμός τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Την έγκριση των τιμών αποζημίωσης των υλικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους συνημμένους πίνακες (9).
«Σε περίπτωση που υπάρξει πρόσθετη χρέωση στους ασθενείς, λόγω της μείωσης των τιμών, ο Οργανισμός θα προχωρά στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί».
– – –
Tροποποίηση των με αριθ. 1153/414/29-9-2017, 1154/414/29-9-2017 και 1157/414/29-9-2017 αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ (Αριθμ. οικ. 43164 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3750/24.10.2017)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζει:

Την αντικατάσταση των πινάκων που αφορούν τις τιμές αποζημίωσης των σκευασμάτων ειδικής διατροφής, υλικών διαβήτη, αναλωσίμων μεσογειακής αναιμίας, επιθεμάτων και διαφόρων υλικών

και δημοσιεύθηκαν στα με αριθμ. ΦΕΚ 3491/Β/5-10-2017 και ΦΕΚ 3492/Β/ 5-10-2017,

με τους επισυναπτόμενους πίνακες.