Επαναλειτουργία ΚΕΠ 236Πβ ως ΚΕΠ Γ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης

ΚΕΠΑριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.1/10/5443 – ΦΕΚ B 979 – 17.04.2014

Άρση αναστολής λειτουργίας του ΚΕΠ 236 Πβ΄στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1−5−2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α΄/23−5−2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/A΄/15.3.2006) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A΄/ 22.4.2005), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων,
ε) των άρθρων 1 παρ. 2 περίπτωση 19.Α.1 και 186.V του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27−6−2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−6−2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών  Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/24770/19−11−2004 (ΦΕΚ 1755/Β΄/29−11−2004) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)», με την οποία ορίστηκε το ΚΕΠ 236 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης να λειτουργεί από 26−11−2004 και με δεύτερο παράρτημα, με χώρο στέγασης του παραρτήματος το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
5. Την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 1/3/1791/23−1−2009 (ΦΕΚ 152/Β΄/2−2−2009) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Αναστολή λειτουργίας δεύτερου Παραρτήματος ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης», με την οποία ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του δεύτερου Παραρτήματος ΚΕΠ της Ν.Α. Θεσσαλονίκης (ηλεκτρονικός αριθμός 236Πβ΄).
6. Τη αριθμ. 1807/18−11−2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩΡ5−6ΡΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, με την οποία συναινεί στην επαναλειτουργία του ΚΕΠ 236Πβ΄ ως ΚΕΠ Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης και την εκ νέου εγκατάσταση του σε χώρο εντός της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/28/ΔΥ/2014 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αίρουμε την αναστολή λειτουργίας του ΚΕΠ με ηλεκτρονικό αριθμό 236 Πβ΄ και ορίζουμε ως έδρα του τη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ορίζουμε ως ημερομηνία επαναλειτουργίας του ΚΕΠ την 5η Μαΐου 2014.

Η στελέχωση του ΚΕΠ θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου και όχι από υπαλλήλους των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ