Επανέναρξη λειτουργίας για το «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

Επανέναρξη λειτουργίας για το «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

Επανέναρξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).

 

Σύμφωνα με την αρ. 66780 ΕΞ 2020/30.06.20 (ΦΕΚ 2655 Β) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λήγει η τρίμηνη αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος την 1 Οκτωβρίου 2020.

 

Συνεπώς οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία έως την 1 Νοεμβρίου 2020.

 

Ποιοι υποχρεούνται σε δήλωση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

  

Αριθμ. 66780 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2655/30.06.2020
Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’75), κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι για διάστημα τριών (3) μηνών από την 1 Ιουλίου 2020.

Το χρονικό διάστημα της παράτασης αναστολής της λειτουργίας του προηγούμενου εδαφίου δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών ανά έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018