ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Το ποσό αποζημίωσης (ημερομίσθιο) των μαθητευομένων

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Το ποσό αποζημίωσης (ημερομίσθιο) των μαθητευομένων

Καθορισμός της αποζημίωσης των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

 

Αριθμ. 86899 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5164/05.11.2021
Καθορισμός της αποζημίωσης των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του νόμου 4763/2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της αποζημίωσης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του νόμου 4763/2020, ως εξής:

 
 

Άρθρο Μόνο

1. Η αποζημίωση των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του νόμου 4763/2020 ορίζεται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 καταβάλλεται για κάθε ημέρα πραγματοποίησης του «προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», που υλοποιείται σε φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως