Νόμος 4763/2020 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Νόμος 4763/2020 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Νόμος 4763/2020 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

 

Νόμος 4763/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 254/21.12.2020
Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) – Σκοπός Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Αρχές διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 4 Σχεδιασμός και συντονισμός των πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση και τη νεολαία
Άρθρο 5 Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)
Άρθρο 6 Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας
Άρθρο 7 Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)
Άρθρο 8 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 9 Σκοπός των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 10 Όροι και διαδικασία ίδρυσης των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 11 Φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 12 Κανονισμοί Λειτουργίας των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 13 Διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ.
Άρθρο 14 Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4186/2013
Άρθρο 15 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Π.ΕΠΑ.Λ.)
Άρθρο 16 Σκοπός των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)
Άρθρο 17 Ίδρυση των Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 18 Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 19 Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 20 Κέντρο Επιμόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)
Άρθρο 22 Σκοπός των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 23 Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 24 Ίδρυση Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και Θεματικών Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 25 Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 26 Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων
Άρθρο 27 Πρακτική άσκηση – Μαθητεία
Άρθρο 28 Συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε.
Άρθρο 29 Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 30 Κανονισμοί Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 31 Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 32 Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 33 Επίδομα θέσης ευθύνης – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4354/2015
Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Άρθρο 35 Σκοπός
Άρθρο 36 Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας
Άρθρο 37 Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης
Άρθρο 38 Ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας
Άρθρο 39 Διοίκηση τμημάτων Μαθητείας
Άρθρο 40 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Άρθρο 41 Οδηγοί κατάρτισης
Άρθρο 42 Πιστοποίηση αποφοίτων
Άρθρο 43 Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Άρθρο 44 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Άρθρο 45 Σκοπός – Στόχος
Άρθρο 46 Αρμόδιοι φορείς διαμόρφωσης και εφαρμογής του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων
Άρθρο 47 Αρχιτεκτονική δομή και περιγραφικοί δείκτες επιπέδων πλαισίου
Άρθρο 48 Διαμόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου
Άρθρο 49 Αντιστοίχιση Επιπέδων του Πλαισίου με τα Επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.)
Άρθρο 50 Ρυθμίσεις για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Άρθρο 51 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)
Άρθρο 52 Σκοπός των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 53 Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 54 Εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 55 Παρακολούθηση προγραμμάτων στα Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 56 Πρακτική άσκηση στα Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 57 Πιστοποιημένα Προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 58 Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 59 Δημοσιοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 60 Αρχεία και Έντυπα Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 61 Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 62 Εποπτεία και έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 63 Ένταξη των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 64 Ειδική χρηματοδότηση Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 65 Μεταβολές αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 66 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
Άρθρο 67 Σκοπός των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 68 Ίδρυση των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 69 Φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. – Πρόγραμμα σπουδών
Άρθρο 70 Όργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 71 Στελέχωση των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 72 Κανονισμός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 73 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 74 Λειτουργία εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης
Άρθρο 75 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ
Άρθρο 76 Ελληνομάθεια
Άρθρο 77 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
Άρθρο 78 Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 79 Αποστολή της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. – Τροποποίηση του άρθρου 66 του π.δ. 18/2018
Άρθρο 80 Συγκρότηση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. – Τροποποίηση των άρθρων 2 και 66 του π.δ. 18/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)
Άρθρο 81 Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας – Τροποποίηση του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018
Άρθρο 82 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. – Τροποποίηση του άρθρου 68 του π.δ. 18/2018
Άρθρο 83 Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 68Α στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 84 Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης – Προσθήκη άρθρου 68Β στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 85 Διεύθυνση Νεολαίας – Προσθήκη άρθρου 68Γ στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 86 Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης – Προσθήκη άρθρου 68Δ στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 87 Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας – Προσθήκη άρθρου 68Ε στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 88 Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας – Τροποποίηση του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018
Άρθρο 89 Οργανικές θέσεις – Τροποποίηση των άρθρων 70 και 71 του π.δ. 18/2018
Άρθρο 90 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Τροποποίηση του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (I.E.Π.)
Άρθρο 91 Σκοπός και αρμοδιότητες
Άρθρο 92 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
Άρθρο 93 Αρμοδιότητες διευθυντή και αναπλήρωση υποδιευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας
Άρθρο 94 Επιστημονικό προσωπικό
Άρθρο 95 Διοικητικό προσωπικό
Άρθρο 96 Επιστημονική Υπηρεσία
Άρθρο 97 Διοικητική Υπηρεσία
Άρθρο 98 Δημιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης
Άρθρο 99 Ηλεκτρονικές συμβάσεις έργου
Άρθρο 100 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 101 Ρυθμίσεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)-Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985
Άρθρο 102 Τίτλοι σπουδών Εσπερινών Λυκείων – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1566/1985
Άρθρο 103 Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων
Άρθρο 104 Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολεγίων – Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3696/2008
Άρθρο 105 Υπηρεσία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (άρθρα 56 και 57 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και άρθρο 12 του π.δ. 165/2000) – Τροποποίηση του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010
Άρθρο 106 Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως – Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4415/2016
Άρθρο 107 Υπαγωγή σε υπηρεσιακό συμβούλιο – Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
Άρθρο 108 Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών – Τροποποίηση του άρθρου 239 του ν. 4281/2014
Άρθρο 109 Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης – Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4692/2020
Άρθρο 110 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4186/2013
Άρθρο 111 Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017
Άρθρο 112 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση – Τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 16 του ν. 4415/2016
Άρθρο 113 Καταβολή ειδικού επιμισθίου εξωτερικού
Άρθρο 114 Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων – Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4589/2019
Άρθρο 115 Άσκηση αίτησης θεραπείας κατά των οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 61 του ν. 4589/2019
Άρθρο 116 Επιχορήγηση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος
Άρθρο 117 Έκδοση διδακτικών βιβλίων του τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου
Άρθρο 118 Μη δημοσίευση των πράξεων ορισμού των μελών των επιτροπών οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής – Τροποποίηση της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006
Άρθρο 119 Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που είναι Κληρικοί σε Μητροπόλεις του αποδήμου Ελληνισμού
Άρθρο 120 Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών του Αγίου Όρους και αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων – Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 4610/2019
Άρθρο 121 Πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 4713/2020
Άρθρο 122 Ζητήματα σύστασης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4342/2015
Άρθρο 123 Ζητήματα συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών
Άρθρο 124 Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών
Άρθρο 125 Πρόγραμμα σπουδών ξένων σχολείων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009
Άρθρο 126 Υπολογισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής στον Γενικό Μέσο Όρο για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου – Τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του ν. 4610/2019
Άρθρο 127 Μετονομασία ξένων σχολείων – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013
Άρθρο 128 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – Αντικατάσταση άρθρου 4 του ν. 2740/1999
Άρθρο 129 Ζητήματα διατμηματικών ή διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) – Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4485/2017
Άρθρο 130 Παράταση προθεσμίας έκδοσης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης
Άρθρο 131 Αρμοδιότητες Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης των Ε.Λ.Κ.Ε. – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017
Άρθρο 132 Ζητήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»
Άρθρο 133 Βραβεία αριστείας σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993
Άρθρο 134 Ζητήματα συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
Άρθρο 135 Αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)
Άρθρο 136 Κέντρα Ελληνικών Σπουδών
Άρθρο 137 Ειδικές ρυθμίσεις για χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών και εργαζομένους σε επιχείρηση που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4251/2014

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/958 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (EE L 173)
Άρθρο 138 Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 139 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 140 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 141 Εκ των προτέρων αξιολόγηση των νέων μέτρων και έλεγχος αναλογικότητας (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 142 Απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 143 Αιτιολόγηση βάσει σκοπών δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 144 Αναλογικότητα (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 145 Πληροφόρηση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 146 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 147 Διαφάνεια (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Άρθρο 148 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας
Άρθρο 149 Εφαρμοστική διάταξη της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 150 Θέματα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής – Τροποποίηση των άρθρων 32 και 61 του ν. 4653/2020
Άρθρο 151 Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»
Άρθρο 152 Περιπτώσεις μετεγγραφών φοιτητών που υπάγονται στην Επιτροπή του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 – Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4386/2016
Άρθρο 153 Εκλογές οργάνων διοίκησης στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4559/2018
Άρθρο 154 Ισχύς αποφάσεων για τις αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4653/2020
Άρθρο 155 Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Τροποποίηση των άρθρων 14 και 21 του ν. 4115/2013
Άρθρο 156 Δαπάνη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για διδακτικά βιβλία των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2019-2020
Άρθρο 157 Ρυθμίσεις για τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)
Άρθρο 158 Θέματα λειτουργίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Άρθρο 159 Αναστολή άσκησης καθηκόντων – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
Άρθρο 160 Ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 12 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Άρθρο 161 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 162 Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
Άρθρο 163 Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
Άρθρο 164 Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας – Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010
Άρθρο 165 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών
Άρθρο 166 Ζητήματα Καθηγητών και λεκτόρων εφαρμογών των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
Άρθρο 167 Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Τροποποίηση των υποπαρ. Θ12 και Θ13 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
Άρθρο 168 Ζητήματα συμβάσεων φοιτητών που συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 169 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 170 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 171 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4763/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 254/21.12.2020
Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις