Επιχειρήσεις μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης

Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831 – ΦΕΚ B 3373 – 16.12.2014

Όροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:
Την έκδοση της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης η οποία ισχύει σε όλη την επικράτεια.

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης είναι η ρύθμιση των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για την λειτουργία Επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης για την προστασία της
Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Υγειονομικοί όροι και Προϋποθέσεις
Η Εμπορία, ενοικίαση και πώληση μεταχειρισμένων ειδών όπως, ιματισμού, ενδυμάτων, υποδημάτων, διενεργείται από εμπορικές επιχειρήσεις ή μέσω διαδικτύου ή σε πάγκους εμποροπανηγύρεων, κλπ

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις είναι μεν εμπορικές επιχειρήσεις όμως λόγω της φύσεως των ειδών που εμπορεύονται και για την προστασία της δημόσιας υγείας, πρέπει να τηρούνται τα εξής:

Οι επιχειρήσεις εμπορίας, ενοικίασης, πώλησης μεταχειρισμένων ειδών (όπως ενδύματα, αποκριάτικες στολές αμφίεσης, εθνικές ενδυμασίες, νυφικά, ιματισμός, υποδήματα) πρέπει να διαθέτουν αποδεικτικό καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη.

Τα είδη ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης που διατίθενται πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, επισκευασμένα και καθαρά.

Κάθε τεμάχιο θα φέρει σήμανση από την εταιρεία που πραγματοποίησε τον καθαρισμό του ή την απολύμανση.

Στο παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, περιγράφονται οι κίνδυνοι και δίδονται οδηγίες καθαρισμού.

Μεταχειρισμένα είδη που προσφέρονται από ή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή δωρίζονται απευθείας σε πολίτες της χώρας, πρέπει να βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση, επισκευασμένα και καθαρά.

Τα καταστήματα εμπορίας, πώλησης ή και ενοικίασης μεταχειρισμένων ειδών καθώς και οι χώροι διανομής ρούχων “από δεύτερο χέρι”, πρέπει να διαθέτουν αναρτημένες οδηγίες προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, ώστε να γίνεται επιπλέον επιμελής εξέταση και καθαρισμός των ειδών, από τον τελικό καταναλωτή / χρήστη, πριν την χρησιμοποίησή τους.

Το πλήρες κείμενο της ΥΑ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831 – ΦΕΚ B 3373

——–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375885
Fax:2103375368
E-mail:[email protected]

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ:Γ.Δ.Φ.Δ. 1012383 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α).

Σχετ: Το Υ1γ/Γ.Π/οικ.112708/22.12.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Όπως μας γνώρισε, με το ως άνω σχετικό, η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από την έκδοση της Υγειονομικής Διάταξης με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/8.12.2014 (ΦΕΚ 3373 Β 16-12-2014) «Όροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης», για την έναρξη λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων δεν απαιτείται προέγκριση.

Ως εκ τούτου, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 47.79.99.01 «Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων» και 47.79.99.05 «Λιανικό εμπόριο φθαρμένων ειδών ρουχισμού και άλλων φθαρμένων ειδών», οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα δραστηριοτήτων που σας έχει κοινοποιηθεί με το 1122331/2373/ΔΜ Β/5.12.2008 έγγραφό μας, δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση προέγκρισης ίδρυσης κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ