Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και άδειας οδήγησης από κινητό

Από πότε ισχύει η δυνατότητα επίδειξης στις συναλλαγές με τράπεζες και εταιρείες τηλεφωνίας της αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησης από το κινητό

 

Ειδικά για τις συναλλαγές των φυσικών προσώπων α) με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και β) με παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, η δυνατότητα επίδειξης εγγράφων εκκινεί την 1.11.2022

Αριθμ. 4701 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5128/30.09.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136).» (Β’ 3982), ως εξής:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινής απόφασης (Β’ 3982), παρατείνεται κατά ένα μήνα ο χρόνος ισχύος της δυνατότητας επίδειξης εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω απόφασης και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ειδικά για τις συναλλαγές των φυσικών προσώπων:

α) με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κατά την έννοια των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 3 του ν. 4577/2018 (Α’ 139) και

β) με παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, η δυνατότητα επίδειξης εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας εκκινεί την 1.11.2022».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3982).

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αριθμ. 4082/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3982/27.07.2022
Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και σκοπός

1. Αντικείμενο της παρούσας είναι: α) ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) («εφαρμογή») που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), β) η εξειδίκευση των διαδικασιών: βα) επίδειξης των τηρούμενων στην εφαρμογή εγγράφων για τον σκοπό της ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου και ββ) ανάκλησης των εγγράφων αυτών και γ) ο προσδιορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας των τηρούμενων στην εφαρμογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Σκοπός της παρούσας είναι η διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών από φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή δικαστικές αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, εφόσον η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται με την επίδειξη στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή της άδειας οδήγησης.

Άρθρο 2
Είσοδος στην εφαρμογή και αποθήκευση στοιχείων

1. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης του με τη χρήση: α) των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή β) των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου απαιτείται η καταχώριση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), o οποίος, ανάλογα με τη μέθοδο αυθεντικοποίησης που έχει προηγηθεί, αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) ή για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

3. Μετά την είσοδό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, το φυσικό πρόσωπο αποθηκεύει στην εφαρμογή τα στοιχεία ταυτοποίησης του άρθρου 3 κατόπιν καταχώρισης νέου κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP) για κάθε είδος εγγράφου.

4. Η αποθήκευση των στοιχείων ταυτοποίησης του άρθρου 3 διενεργείται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία κινητές συσκευές.

Άρθρο 3
Τηρούμενα στοιχεία ταυτοποίησης

1. Εφόσον πρόκειται για στοιχεία του Δ.Α.Τ., στην εφαρμογή αποθηκεύονται αποκλειστικά, σε ψηφιακή μορφή, τα ακόλουθα: α) αριθμός ταυτότητας, β) ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, γ) πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, δ) μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες, ε) ημερομηνία γέννησης, στ) τόπος γέννησης, ζ) ημερομηνία και αρχή έκδοσης και η) φωτογραφία του κατόχου.

2. Εφόσον πρόκειται για στοιχεία της άδειας οδήγησης, στην εφαρμογή αποθηκεύονται αποκλειστικά, σε ψηφιακή μορφή, τα ακόλουθα: α) αριθμός άδειας οδήγησης, β) ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, γ) ημερομηνία γέννησης, δ) τόπος γέννησης, ε) ημερομηνία και αρχή έκδοσης της άδειας οδήγησης, στ) ημερομηνία λήξης ισχύος του εντύπου της άδειας οδήγησης, ζ) αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η) κατηγορία άδειας οδήγησης, θ) ημερομηνία χορήγησης των διαφόρων κατηγοριών άδειας οδήγησης, ι) ημερομηνία λήξεως ισχύος της κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης, ια) φωτογραφία του κατόχου και ιβ) λοιπές πληροφορίες του κατόχου.

3. Τα στοιχεία των παρ. 1 και 2 εμφανίζονται σε ξεχωριστά πεδία της εφαρμογής, υπό τη μορφή εγγράφου του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR.

4. Η άντληση των στοιχείων των παρ. 1 και 2 πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις άδειες οδήγησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020 και την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Η άντληση, ειδικά, της φωτογραφίας κατόχου του Δ.Α.Τ. και της άδειας οδήγησης πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Η άντληση των στοιχείων των παρ. 1 και 2 είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον το φυσικό πρόσωπο κατέχει νομίμως το αντίστοιχο φυσικό ταυτοποιητικό έγγραφο.

Άρθρο 4
Διαδικασία επίδειξης εγγράφου

1. Για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, ο κάτοχος του εγγράφου της παρ. 3 του άρθρου 3 επιδεικνύει στα φυσικά πρόσωπα, στους νόμιμους εκπροσώπους ή στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των φορέων ή των προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 1, τον κωδικό QR του εγγράφου, μέσω της κινητής του συσκευής.

2. Ο έλεγχος ταυτότητας ή η ταυτοποίηση του κατόχου πραγματοποιείται από τα πρόσωπα της παρ. 1 με τη χρήση της εφαρμογής. Ειδικότερα, τα πρόσωπα της παρ. 1, επαληθεύουν, μέσω της σάρωσης του κωδικού QR, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα του εγγράφου με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτότητας ή της ταυτοποίησης, αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του κατόχου, μέσω σχετικής ειδοποίησης (push notification), αριθμός ασφαλείας που αποτελείται από τέσσερα (4), κατ’ ελάχιστον, ψηφία (για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας), τον οποίο ο κάτοχος γνωστοποιεί στα πρόσωπα της παρ. 1. Εφόσον ο κάτοχος το επιλέξει, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής, δύναται να προεγκρίνει την επόμενη και μόνο επαλήθευση, από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τα επόμενα πέντε (5) λεπτά.

4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίδειξης εγγράφου, καθώς και μετά την ολοκλήρωση αυτής δεν λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε αποθήκευση στοιχείων στην κινητή συσκευή των προσώπων της παρ. 1.

5. Η επίδειξη εγγράφου σύμφωνα με το παρόν ισοδυναμεί με επίδειξη του αντίστοιχου φυσικού ταυτοποιητικού εγγράφου στα πρόσωπα της παρ. 1.

6. Η επίδειξη εγγράφου σύμφωνα με το παρόν, δύναται να λαμβάνει χώρα και στο πλαίσιο εξακρίβωσης της ικανότητας προς οδήγηση που γίνεται σε τροχονομικό έλεγχο ή κατόπιν εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα.

Άρθρο 5
Διαδικασία ανάκλησης εγγράφου

1. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου της παρ. 3 του άρθρου 3, για οποιονδήποτε λόγο: α) σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής ή β) σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), κατόπιν αυθεντικοποίησής του σύμφωνα με το άρθρο 2. Η ανάκληση του πρώτου εδαφίου δεν θίγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την ισχύ του αντίστοιχου φυσικού εγγράφου.

2. Εφόσον λάβει χώρα ακύρωση, ανάκληση ή αντικατάσταση του φυσικού εγγράφου του Δ.Α.Τ., για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω θανάτου του κατόχου, μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων, απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας ή ανάκλησης της απόφασης χορήγησης αυτής, κλοπής ή απώλειας του φυσικού εγγράφου του Δ.Α.Τ, το έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 3 ανακαλείται αυτοδικαίως κατόπιν διασύνδεσης της εφαρμογής με το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Ειδικά σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του φυσικού εγγράφου του Δ.Α.Τ, η ανωτέρω αυτοδίκαιη ανάκληση πραγματοποιείται, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική δήλωση του φυσικού προσώπου στο κατά τόπο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή, εφόσον πρόκειται ειδικότερα για απώλεια, και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της υπό στοιχεία 247/8.3.2021 (Β’ 968) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας.

3. Εφόσον λάβει χώρα ακύρωση, αφαίρεση, ανάκληση ή αντικατάσταση του φυσικού εγγράφου της άδειας οδήγησης, για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω θανάτου του κατόχου ή συμπλήρωσης του νόμιμου ορίου ηλικίας αυτού, επιβολής κύρωσης σύμφωνα με τον ν. 2696/1999 (Α’ 57), τον ν. 3446/2006 (Α’ 49) ή άλλες διατάξεις, κλοπής ή απώλειας του φυσικού εγγράφου, το έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 3 ανακαλείται αυτοδικαίως κατόπιν διασύνδεσης της εφαρμογής με τα οικεία του πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Άρθρο 6
Προστασία προσωπικών δεδομένων – τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

1. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η, μέσω της χρήσης της εφαρμογής, ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου κατά τη διενέργεια των συναλλαγών του με φορείς του δημόσιου τομέα, δικαστικές αρχές και νομικά ή άλλα φυσικά πρόσωπα.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής. Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, κατά την έννοια της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ., το οποίο συνίσταται στην παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση και απλούστευση της διαδικασίας επίδειξης ταυτοποιητικών εγγράφων στους φορείς του δημόσιου τομέα, τις δικαστικές αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1.

3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι δικαστικές αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1 είναι αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων. Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης των ανωτέρω, κατά την έννοια της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ., η οποία συνίσταται στον έλεγχο της ταυτότητας ή την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή την εκπλήρωση των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, κατά περίπτωση.

4. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) είναι εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της εφαρμογής, την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των κατάλληλων μέτρων κρυπτογράφησης, και, ιδίως την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

5. Στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. τηρείται, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ιστορικό των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας επίδειξης εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 7
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής εκκινεί την 27.07.2022

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

«2. Ειδικά για τις συναλλαγές των φυσικών προσώπων:

α) με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κατά την έννοια των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 3 του ν. 4577/2018 (Α’ 139) και

β) με παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, η δυνατότητα επίδειξης εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας εκκινεί την 1.11.2022»

 

 
 

Πως λειτουργεί η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την αποθήκευση της αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησης στο κινητό τηλέφωνο

 

Με διάταξη του νόμου 4954/2022 προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για την αποθήκευση στο κινητό τηλέφωνο της αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησης

 

Μέσω του gov.gr Wallet μπορούν στο εξής οι πολίτες να επιδεικνύουν την αστυνομική ταυτότητα και την άδεια οδήγησης από το κινητό τους τηλέφωνο

Η εφαρμογή (gov.gr Wallet) είναι διαθέσιμη στο Google Play και στο App Store

 

Εγκατάσταση εφαρμογής και αυθεντικοποίηση πολιτών

Το Gov.gr Wallet είναι ήδη διαθέσιμο στα app stores των λογισμικών iOS και Android και η χρήση του θα είναι δυνατή τμηματικά σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο στον ΑΦΜ του πολίτη αρχής γενομένης σήμερα από τον αριθμό 1, την Πέμπτη το 2 κ.ο.κ.. Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή μέσω της σελίδας wallet.gov.gr. Για την ασφαλή πρόσβαση στην εφαρμογή, η ταυτοποίηση του πολίτη γίνεται σε πρώτο επίπεδο με τους κωδικούς στο Taxisnet και κατόπιν με την καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται σε αριθμό κινητού τηλεφώνου που ανήκει επιβεβαιωμένα στον πολίτη. Για τον σκοπό αυτό ο πολίτης θα πρέπει πριν εισέλθει στην εφαρμογή:

  • είτε να έχει καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέσω του notify.gov.gr,
  • είτε να έχει βεβαιώσει ψηφιακά την υπογραφή του μέσω του gov.gr (Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, Ιδιωτικό Συμφωνητικό).

Αφού αυθεντικοποιηθεί, ο πολίτης καλείται να δώσει άδεια για να λαμβάνει ειδοποιήσεις από την εφαρμογή, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της λόγω του μηχανισμού συγκατάθεσης σε περίπτωση επαλήθευσης ενός ψηφιακού εγγράφου. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ενεργοποίηση της δυνατότητας εύκολης πρόσβασης (quick login), η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε συσκευής.

Δημιουργία και αποθήκευση αντιγράφων

Αφού εισέλθει στο περιβάλλον της εφαρμογής, ο πολίτης μπορεί με ελάχιστα κλικ να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει το ψηφιακό αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή/και του διπλώματος οδήγησης του. Αρχικά επιλέγει ποιο έγγραφο θέλει να εκδώσει και κατόπιν λαμβάνει με SMS έναν κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password) τον οποίο και εισάγει στην εφαρμογή. Αμέσως μετά, το έγγραφο δημιουργείται και αποθηκεύεται στην εφαρμογή και στο wallet του κινητού τηλεφώνου. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται εκ νέου για κάθε νέα έκδοση αντιγράφου.

Στοιχεία ψηφιακών αντιγράφων και επαλήθευση γνησιότητας

Τα ψηφιακά αντίγραφα του Gov.gr Wallet περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που περιέχονται στις αστυνομικές ταυτότητες και τα διπλώματα οδήγησης αντίστοιχα. Ενσωματώνουν, επιπλέον, έναν κωδικό QR και έναν μοναδικό κωδικό εγγράφου, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επαλήθευση γνησιότητάς τους. Ειδικά, αναφορικά με το ψηφιακό αντίγραφο του διπλώματος οδήγησης, η φωτογραφία που θα εμφανίζεται αντλείται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπώς θα είναι ίδια με της αστυνομικής ταυτότητας και όχι κατ’ ανάγκη ίδια με εκείνη του διπλώματος οδήγησης.

Η επαλήθευση γνησιότητας κάθε ψηφιακού αντιγράφου γίνεται με τον κωδικό QR του. Μόλις κάποιος σκανάρει τον κωδικό QR ενός πολίτη μέσω της ίδιας εφαρμογής Gov.gr Wallet, ο τελευταίος λαμβάνει ειδοποίηση από την εφαρμογή, προκειμένου να δώσει έγκριση στον ελεγκτή προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία του. Αφού ο πολίτης εγκρίνει τον έλεγχο, στην οθόνη της εφαρμογής εμφανίζεται ένας εξαψήφιος κωδικός τον οποίο πρέπει να υπαγορεύσει ή να επιδείξει στον ελεγκτή και εκείνος με τη σειρά του να τον καταχωρίσει στη δική του συσκευή. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, τότε και μόνο τότε τα στοιχεία του ψηφιακού αντιγράφου εμφανίζονται για μία και μόνο φορά στη συσκευή του ελεγκτή, χωρίς τη δυνατότητα αποθήκευσης.

Η δυνατότητα γρήγορης επαλήθευσης

Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει όποτε το επιθυμεί τη λειτουργία γρήγορης επαλήθευσης (quick scan). Μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας, ο πολίτης δίνει ουσιαστικά «προέγκριση» για τον επόμενο και μόνο έλεγχο, εφόσον αυτός πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός των επόμενων πέντε λεπτών. Επιδεικνύοντας τον quick scan κωδικό QR ο έλεγχος πραγματοποιείται ταχύτερα, καθώς ο ελεγκτής αποκτά απευθείας πρόσβαση στα στοιχεία του πολίτη. Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί αμεσότερα, ιδίως σε περιπτώσεις που παρατηρείται συνωστισμός ή που απαιτείται ταχύτητα, όπως π.χ. είσοδος σε συναυλίες, αεροπλάνα κ.α..

Η δυνατότητα υπογραφής εγγράφων στο docs.gov.gr

Τέλος, μέσω του Gov.gr Wallet ο πολίτης μπορεί να υπογράφει ταχύτερα και ασφαλέστερα έγγραφα μέσω του docs.gov.gr. Συγκεκριμένα, εφόσον ο πολίτης έχει εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο την εφαρμογή και έχει αποθηκεύσει την αστυνομική του ταυτότητα, θα μπορεί να επιλέξει και να εγκρίνει την έκδοση ενός ψηφιακού εγγράφου μέσω της εφαρμογής αντί να λάβει με SMS έναν κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password).

Απώλεια ή αντικατάσταση έγχαρτων πιστοποιητικών και απώλεια συσκευής

Εάν ο πολίτης δηλώσει την απώλεια της αστυνομικής του ταυτότητας είτε αυτοπροσώπως σε ένα Αστυνομικό Τμήμα είτε μέσω του gov.gr, τότε αυτόματα και άμεσα οποιοδήποτε ψηφιακό αντίγραφο έχει εκδοθεί ακυρώνεται. Το ίδιο ισχύει και εάν ο πολίτης δηλώσει την απώλεια του διπλώματος οδήγησης σε ένα Αστυνομικό Τμήμα, σε ένα ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση Μεταφορών της αρμόδιας Περιφέρειας.

Σε περιπτώσεις που εκδίδεται νέα αστυνομική ταυτότητα ή νέο δίπλωμα οδήγησης για άλλον λόγο πέραν της απώλειας, τότε τα ψηφιακά αντίγραφα των παλαιότερων έγχαρτων πιστοποιητικών ακυρώνονται αυτόματα και πρέπει να εκδοθούν ψηφιακά αντίγραφα των νέων πιστοποιητικών, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για την αρχική τους έκδοση.

Σε περίπτωση απώλειας της συσκευής όπου είναι αποθηκευμένα τα ψηφιακά αντίγραφα, ο πολίτης μπορεί να ανακαλέσει την ισχύ των αποθηκευμένων ψηφιακών αντιγράφων μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr. Η ανάκληση των φυσικών αντιγράφων δεν ακυρώνει τα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά.

Απαραίτητες διευκρινίσεις

Η έκδοση ψηφιακών αντιγράφων επιτρέπεται μόνο εφόσον ο πολίτης κατέχει νόμιμα το αντίστοιχο έγχαρτο πιστοποιητικό. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης ή κράτησης της αστυνομικής ταυτότητας ή/και του διπλώματος οδήγησης, τα μητρώα που διαλειτουργούν στην εφαρμογή ενημερώνονται αυτόματα, ώστε ο πολίτης να μην εκδίδει, αποθηκεύει ή χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα ψηφιακά αντίγραφα.

Προϋπόθεση για τη χρήση του Gov.gr Wallet είναι η εγκατάσταση της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής.

Επιπλέον, κάθε πολίτης μπορεί να αποθηκεύει τα ψηφιακά αντίγραφα μόνο σε μία συσκευή. Σε περίπτωση που προβεί σε έκδοση και αποθήκευση ψηφιακού αντιγράφου σε δεύτερη συσκευή, τότε τα προηγούμενα ψηφιακά αντίγραφα ανακαλούνται αυτόματα.

Τα ψηφιακά αντίγραφα έχουν εντός της ελληνικής επικράτειας ακριβώς την ίδια ισχύ με τα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά. Συνεπώς, από σήμερα οι πολίτες μπορούν να τα επιδεικνύουν αντί για την αστυνομική ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης. Κατ’ εξαίρεση, αναφορικά με τις συναλλαγές πολιτών με πιστωτικά ιδρύματα, με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και με παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα ψηφιακά αντίγραφα θα ξεκινήσουν να έχουν ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας δεν συνιστά ταξιδιωτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πτήσεις εσωτερικού, αλλά όχι σε διεθνείς πτήσεις ή σε μετακινήσεις εντός της ζώνης Σένγκεν.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις βρίσκονται στην εφαρμογή και στο wallet.gov.gr. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήματα εξυπηρέτησης και υποστήριξης στο wallet.gov.gr/support.

Επόμενες προσθήκες στην εφαρμογή

Στο μέλλον πρόκειται να προστεθούν στην εφαρμογή περισσότερα έγγραφα, όπως τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, τα στοιχεία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου, τα στοιχεία ασφάλισης κλπ. Περαιτέρω, μελλοντικά θα είναι δυνατή και η αυθεντικοποίηση στο gov.gr μέσω του Gov.gr Wallet