Επίδομα αεροθεραπείας 2021 σε συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ

Επίδομα αεροθεραπείας 2021 σε συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ

Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας για τη θερινή περίοδο 2021

 

Αριθμ. οικ. 29769 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2362/03.06.2021
Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανάπηρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), για τη θερινή περίοδο 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε, για τη θερινή περίοδο 2021, επίδομα αεροθεραπείας ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) στους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-Ε.Φ.Κ.Α..

2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί:

α) Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966.

β) Στους συνταξιούχους της περ. γ’ της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966, οι οποίοι σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών 2020 και 2021 κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:

i. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 2588/1921 και ν. 875/1979 (Πολεμικής Αποστρατείας).
ii. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 362/1943.
iii. Αναπήρων οπλιτών του άρθρου 1 του ν.δ. 1044/1971, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1043/1980.
iv. Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων που υπήχθησαν στο ν.δ. 330/1947.
v. Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του ν. 1579/1950 και σε όσους αναπήρους του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλακής εξομοιούνται με αυτούς.
vi. Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του α.ν. 1855/1951, του ν.δ. 412/1970 και του ν. 1543/1985.
vii. Αναπήρων του ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξαιτίας αυτής και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας).
viii. Αναπήρων αντιδικτατορικού αγώνα ν. 1543/1985.
ix. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού ν. 812/1943.
x. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού ν. 1863/1989.

γ) Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας τους (υπ’ αρ. 754.6/117/3912/24.03.1969 απόφαση ΥΕΑ).

δ) Στους συνταξιούχους του ΟΣΕ που εξήλθαν της υπηρεσίας και συνταξιοδοτούνται ένεκα φυματίωσης.

 
 

3. Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας:

α) οι ανάπηροι οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, π.χ. πρώην ΙΚΑ, Κοινωφελείς Οργανισμούς κ.λπ.),

β) οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία το έτος 2021 από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

γ) οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξή τους είναι πληρωτέα μετά την 30.09.2021 ή που η διαταγή εγγραφής τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά την 31.10.2021 (παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4605/1966).

4. Το ανωτέρω επίδομα αεροθεραπείας θα καταβληθεί στους δικαιούχους εφάπαξ την 10 Ιουλίου 2021 και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.

5. Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αεροθεραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό δεν τους καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αίτηση που θα υποβληθεί στο Ε’ Τμήμα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. ή στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατά περίπτωση, το αργότερο μέχρι την 31.10.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως