Επίδομα αλλοδαπής Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

 

Αριθμ. Φ.843/20737 Σ. 3414 – ΦΕΚ τεύχος Β 2081/27.04.2022
Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής

1. Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), πλην των τοποθετούμενων στην Κύπρο, και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), που τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στο εξωτερικό, ή μεταβαίνουν εκεί, με εντολή του αρμόδιου οργάνου, για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, καθορίζεται σε ποσοστό επί του επιδόματος/ αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής του προϊσταμένου της Πρεσβείας της χώρας όπου υπηρετούν ως εξής:

α) Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 95%

β) Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 90%

γ) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι και Ακόλουθοι 85%

δ) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 80%

ε) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 75%

στ) Ταγματάρχης – Λοχαγός και αντίστοιχοι 65%

ζ) Υπολοχαγός – Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 60%

η) Προσωπικό ασφάλειας των Ελληνικών Υπηρεσιών στο εξωτερικό, λοιπά στελέχη 50%

θ) Οπλίτες 30%

2. Το ποσοστό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του προσωπικού της παρ. 1, εφόσον δεν παρέχεται δωρεάν κατοικία από το Δημόσιο, προσαυξάνεται σε ποσοστό ίσο με το εκάστοτε προβλεπόμενο, για τους μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ως εξής:

α) Το ποσοστό προσαύξησης για τον Αντιστράτηγο και αντίστοιχους είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται κάθε φορά για τον αρχαιότερο ή μοναδικό Σύμβουλο Πρεσβείας ή Μόνιμης Αντιπροσωπείας.

β) Το ποσοστό προσαύξησης για τον Υποστράτηγο και αντίστοιχους, τον Ταξίαρχο και αντίστοιχους και τους Ακόλουθους, είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται κάθε φορά για τους υπάλληλους του Διπλωματικού Κλάδου.

γ) Για τα λοιπά στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που τοποθετούνται σε θέσεις Βοηθών Ναυτιλιακών Ακολούθων, το ποσοστό προσαύξησης είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται κάθε φορά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο (πλην των υπαλλήλων του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας).

3. Το ποσοστό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του προσωπικού της παρ. 1 προσαυξάνεται και λόγω τέκνων. Η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

4. Στο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούμενων προσαυξήσεων, επιβάλλονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 2685/1999 (Α’ 35) και της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (Α’ 23).

5. Το επίδομα υπηρεσία αλλοδαπής απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων ή τρίτων, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.

 
 

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:

1. Το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 4804/2/1-14046/90/21.09.1990 κοινής υπουργικής απόφασης «Απόσπαση ή συμμετοχή σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Β’ 629).

2. Η υπ’ αρ. 8002/35/16-ιδ/11.11.1996 κοινή υπουργι-κή απόφαση «Καθορισμός ποσοστού επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου δημόσιας Τάξης» (Β’ 1058).

3. Η υπ’ αρ. 2/22133/0022/13.07.2007 κοινή υπουρ-γική απόφαση «Κωδικοποίηση Διατάξεων Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής Στρατιωτικού Προσωπικού Ε.Δ.- Καθορισμός Επιδόματος σε Νεοσύστατη θέση» (Β’ 1371).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως