Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών ΑΕΝ 2022

Αριθμ. 2232.14-9/70812/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5304/13.10.2022
Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Α.Ε.Ν. επί πλοίου για την εκπλήρωση του Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων – Μηχανικών (ΑΕΝ/Π-Μ), με το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (880€) ανά μήνα και ανά σπουδαστή που εκτέλεσαν/θα εκτελέσουν το Β’ Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό Ταξίδι το έτος 2022 και συγκεκριμένα από 01-01-2022 έως 31-12-2022. Ως μήνας λογίζονται οι τριάντα (30) ημέρες. Τα ποσά της επιδότησης θα καταβάλλονται μηνιαίως και μέχρι οκτώ (8) μήνες και σύμφωνα με το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών που πραγματοποιείται κατά περίπτωση. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης μέχρι το 2023 ανέρχεται στο ποσό των 6.497.920,00 ευρώ με δυνατότητα επαύξησής του μέχρι το 2023 με αντίστοιχη έγκριση από την οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

2. α) Οι αποδοχές των εκπαιδευόμενων σπουδαστών της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου είναι οι καθοριζόμενες κάθε φορά από τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις για την αντίστοιχη θέση στην οποία έχουν ναυτολογηθεί και είναι συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το ποσό των 880€/μήνα. Οι προαναφερθείσες αποδοχές συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης καταβάλλονται κάθε μήνα στο σπουδαστή από την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία, η οποία ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ Δικαιούχου (Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και σπουδαστή. Το ποσό της επιδότησης των 880€/μήνα καταβάλλεται στην εταιρεία από τον Δικαιούχο, μετά την απόλυση του σπουδαστή. Αποδοχές κάτω των 880€/ μήνα δεν είναι επιδοτούμενες.

β) Το ποσό της επιδότησης υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ΝΑΤ και λοιπών Ταμείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλισης ναυτικών. Οι εργοδοτικές εισφορές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ναυτολόγησης βαρύνουν την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία.

3. Επιδότηση δικαιούνται και οι σπουδαστές, οι οποίοι δεν εκτελούν επιτυχώς το δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ισχύοντα Κανονισμού Εκπαίδευσης Α.Ε.Ν.

4. Την έκδοση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, όπου περιγράφονται η μεθοδολογία και οι διαδικασίες Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» για τις προϋποθέσεις, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με την υλοποίηση της πράξης, που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο Οδηγός εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link), της πηγής προέλευσης https://www.odigostoupoliti.eu