Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίων συμβάσεων

Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίων συμβάσεων

Εκδόθηκε μεταφρασμένος στην ελληνική γλώσσα ο επικαιροποιημένος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των δημοσίων συμβάσεων για την αποφυγή των συνηθέστερων σφαλμάτων στα έργα που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε από τη DG REGIO σε συνεργασία με τη DG GROW, προκειμένου να βοηθήσει τους δημόσιους λειτουργούς που ασχολούνται με δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ να διασφαλίζουν διαφανείς και αποδοτικές διαδικασίες.

Η νέα έκδοση του Οδηγού περιέχει πρακτικές προτάσεις, σειρά ορθών πρακτικών, παραδείγματα πραγματικά, περιπτωσιολογικές μελέτες και υποδείγματα καθώς και χρήσιμους συνδέσμους προκειμένου να βοηθηθούν όσοι εμπλέκονται στην καθημερινή διαχείριση των έργων που ενισχύονται από την ΕΕ.

Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των δημοσίων συμβάσεων στα ελληνικά