Πρόσληψη ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου

Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου. (Αριθ. 126539/Θ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2757/08.08.2017)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλειστική, αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει δέκα ημέρες (10) από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο.

– – –
Αριθμ. 84455/Θ2 – ΦΕΚ B 1651 – 09.06.2016
Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

– – –
Aριθμ. 213387/Θ2 – ΦΕΚ B 2915 – 31.12.2015
Aνάθεση μαθημάτων και καθορισμός προσόντων για τους ιεροδιδασκάλους που θα διδάξουν μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης και αραβικής γλώσσας στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Εχίνου και Κομοτηνής.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τα προσόντα των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας του άρθρου 53 του N. 4115/2013 που μπορούν να διδάξουν μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης και αραβικής γλώσσας του προγράμματος σπουδών των Ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κομοτηνής ως εξής:
α) Πτυχίο Μουσουλμανικών Σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο Σχολής Θεολογίας της αλλοδαπής. Για τους τίτλους της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.
β) Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2 ́) ή από την Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 14 του N. 1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ή οποιοδήποτε τίτλο πιστοποιεί την άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
γ) Όσοι ιεροδιδάσκαλοι δεν έχουν πιστοποιημένη ελληνομάθεια καλούνται να την πιστοποιήσουν και να καταθέσουν το σχετικό πιστοποιητικό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016.

2. Καθορίζουμε τα προσόντα των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας του άρθρου 53 του N. 4115/2013 που μπορούν να διδάξουν την τουρκική γλώσσα ως εξής:
α) Πτυχίο Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών με κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών, πτυχίο Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, πτυχίο Τμήματος Γλώσσας και Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ειδίκευση Τουρκικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2 ́) ή από την Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 14 του N. 1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ή οποιοδήποτε τίτλο πιστοποιεί την άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
γ) Όσοι Ιεροδιδάσκαλοι δεν έχουν πιστοποιημένη ελληνομάθεια καλούνται να την πιστοποιήσουν και να καταθέσουν το σχετικό πιστοποιητικό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016.
3. Η επιλογή και ο ανά Ιεροσπουδαστήριο ορισμός των Ιεροδιδασκάλων που θα διδάξουν τα με την παρούσα καθοριζόμενα μαθήματα, γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατόπιν απλής γνώμης του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.
4. Με απόφαση του Διευθυντή του Ιεροσπουδαστηρίου κατανέμονται στους Ιεροδιδασκάλους, που ορίζονται να διδάξουν σε αυτό, οι ώρες και τα μαθήματα διδασκαλίας.
5. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των ορισμένων Ιεροδιδασκάλων να διδάξουν στα Ιεροσπουδαστήρια μπορεί, με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Ιεροσπουδαστηρίου, να τους ανατίθεται η εντός μαθητικών ομίλων διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων σχετικών με τα μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης και αραβικής γλώσσας καθώς και διαπολιτισμικής θρησκευτικής αγωγής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή τοπικής ιστορίας και λαογραφίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ