Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ βάσει γνωματεύσεων ΚΕΠΑ

Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ βάσει γνωματεύσεων ΚΕΠΑ

Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης

Δικαιούχος απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου λόγω αναπηρίας, διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για το γεγονός ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν έκανε αποδεκτές τις γνωματεύσεις Κ.Ε.Π.Α. που προσκόμισε για την πιστοποίηση της αναπηρίας του.

Η πρώτη γνωμάτευση του αναγνώριζε ποσοστό αναπηρίας 100% από το έτος 2014 και εφόρου ζωής. Δεν έγινε όμως αποδεκτή επειδή, προφανώς εκ παραδρομής, ενώ περιέγραφε την πάθηση ως ολική τύφλωση και απ’ τους δυο οφθαλμούς (αρ. 4 στο Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α υπ’αρ. Δ.18 Α 5038263), το Κ.Ε.Π.Α την είχε λανθασμένα αντιστοιχίσει με αυτισμό (αρ. 6 στο Παράρτημα).

Ο ενδιαφερόμενος κατέβαλε τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2019 και υπέβαλε στο Κ.Ε.Π.Α αίτημα για διόρθωση της γνωμάτευσης. Πράγματι έλαβε δεύτερη γνωμάτευση, η οποία πιστοποιεί εκ νέου ολική τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 100% εφ’ όρου ζωής, με τη σωστή αντιστοίχιση και τον προβλεπόμενο τύπο και μάλιστα προσδιορίζει ως έτος έναρξης της αναπηρίας το 2014.

Ο ενδιαφερόμενος προσκόμισε τη γνωμάτευση στη Δ.Ο.Υ και ζήτησε να του επιστραφούν τα τέλη κυκλοφορίας. Η Δ.Ο.Υ. ωστόσο αρνήθηκε, με το επιχείρημα ότι η γνωμάτευση αυτή είχε εκδοθεί μετά τη γέννηση της οφειλής και την καταβολή των τελών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στην Α.Α.Δ.Ε., διατυπώνοντας την άποψη ότι, από τον συνδυασμό των δυο γνωμοδοτήσεων Κ.Ε.Π.Α. προκύπτει σαφώς, το είδος, το ποσοστό και ο χρόνος έναρξης της αναπηρίας, που ανάγεται στο έτος 2014. Επομένως, κατά τον χρόνο καταβολής των τελών κυκλοφορίας του έτους 2019 ο ενδιαφερόμενος είχε δικαίωμα απαλλαγής (άρθρο 16 παρ. 1Β του ν. 1798/1988) και τα τέλη έπρεπε να του επιστραφούν ως μη οφειλόμενα και αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η Α.Α.Δ.Ε, συντάχθηκε με την άποψη του Συνηγόρου και επισήμανε ότι η Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά και, με έγκριση του Προϊσταμένου, να προχωρήσει στην αποδοχή των γνωματεύσεων συνδυαστικά και συνακόλουθα στην επιστροφή των καταβληθέντων τελών.

Μετά από την παρέμβαση του Συνηγόρου και την ανωτέρω υπόδειξη της Α.Α.Δ.Ε., η Δ.Ο.Υ. επέστρεψε στον δικαιούχο της απαλλαγής τα τέλη κυκλοφορίας που είχε καταβάλει για το έτος 2019. Πληροφορίες: 213 1306600, [email protected]

 

Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης

Δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν αυτοκίνητο απαλλαγμένο από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, δίνει κοινή υπουργική απόφαση Εργασίας και Οικονομικών

Συγκεκριμένα ορίστηκε η διαδικασία ιατρικής εξέτασης των ατόμων με αναπηρίες για τα οποία έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Η ιατρική εξέταση των ενδιαφερόμενων ατόμων γίνεται από τα ΚΕΠΑ, ενώ η παραπομπή τους γίνεται είτε από ιδιώτη/ες γιατρό/ους είτε από γιατρό/ους του ΕΟΠΠΥ. Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕΠΑ προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου και αποφαίνεται για την υπαγωγή του ή όχι στην σχετική ρύθμιση, ενώ οι γνωματεύσεις της ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Οικονομικών εξέδωσε και απόφαση με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ18Α 5038645 ΕΞ2013

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες.

2. Δικαιούχα πρόσωπα των ανωτέρω απαλλαγών είναι οι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες παθήσεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 περ. A, Β, και Γ του ν. 1798/88, όπως ισχύει, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών:

α) Ως «κατοικία» νοείται ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα.

β) Ως «συνήθης διαμονή» νοείται ο τόπος συνήθους διαμονής λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου αυτού και του τόπου όπου κατοικεί, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης δευτερεύουσας κατοικίας.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης κατατίθενται στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, ο τόπος κατοικίας του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

αα) Ότι δεν έχει παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση όπου έχει παραλάβει κατά το παρελθόν άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις, προκειμένου να παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον τρόπο τελωνειακής τακτοποίησης του προηγούμενου αυτοκινήτου.

ββ) Ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραληφθεί με καθεστώς ατέλειας.

γγ) Ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

δ) Ιατρική βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88, από την οποία προκύπτει η υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι η συγκεκριμένη πάθηση είναι δια βίου.

ε) Το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό τελωνισμού του αυτοκινήτου.

2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας κατατίθενται στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (166 Α’), όπως ισχύει,

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.

γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.

δ) Ιατρική βεβαίωση του ΚΕΠΑ αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88.

3. Για την απόδειξη της κατοικίας και της συνήθους διαμονής προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή συνδυαστικά κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Στοιχεία του δικαιούχου:

-Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.

-Υπηκοότητα. Αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος να έχει άδεια διαμονής και εργασίας

των αρμοδίων αρχών.

β) Τόπος διαμονής του δικαιούχου:

-Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία.

-Στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (τραπεζικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).

-Επαγγελματική δραστηριότητα του/της δικαιούχου και του/της συζύγου. -Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα/επιμέλεια.

-Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκατεστημένος, γ) Στοιχεία εργασίας του δικαιούχου προσώπου:

-Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος.

-Υποβολή εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. -Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης.

Άρθρο 4
Χορήγηση των απαλλαγών

1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης η αρμόδια τελωνειακή αρχή, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εκδίδει απόφαση ατελείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εκδίδεται η σχετική απόφαση, αποκλειστικά και μόνο, από τον κατά τα ως άνω αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5027038 ΕΞ2013/17-7-2013 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1869/Β’) καταργείται.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά: Η ιατρική εξέταση από τα ΚΕΠΑ