ΚΕΠΑ. Ιατρική εξέταση αμεα για απαλλαγή από τα τέλη αυτοκινήτων

Ιατρική εξέταση από τα ΚΕΠΑ των ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων

ΙΚΑ 69/2013
Αθήνα 06/12/2013
Αρ. πρωτ.: Π51/45

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της με αριθμό Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β/24-10-2013) κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με την ιατρική εξέταση από τα ΚΕΠΑ των ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

Σχετ.: Η με αρ.πρωτ.Φ80000/οίκ.34658/2045/3-12-2013 Εγκύκλιος του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Σας κοινοποιούμε την αναφερόμενη στο θέμα κοινή Υπουργική Απόφαση και σας γνωρίζουμε, κατόπιν της σχετικής ερμηνευτικής Εγκυκλίου του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17/τ.Α/23-1-2013), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81/τ.Α/5-4-2013), ορίζεται ότι από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας των ατόμων με αναπηρίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 για την παραλαβή αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ.

Με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου του προαναφερθέντος άρθρου και νόμου αντικαταστάθηκε η παρ.5 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 και ορίζεται ότι με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται με βάση τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας [Ε.Π.Π.Π.Α.] από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013 ) Κ.Υ.Α, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων και ισχύει από 24/10/2013 (ημερομηνία δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.) θεσμοθετείται η διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕΠΑ των ατόμων με αναπηρίες της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.1798/88, όπως ισχύει, προκειμένου να τύχουν απαλλαγής: α) από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων και β) από τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι σχετικές διατάξεις καταλαμβάνουν τόσο τις περιπτώσεις ατόμων που αιτούνται πιστοποίηση βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω ΚΥΑ, ήτοι από 24/10/2013 και μετά, όσο και τις περιπτώσεις που εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ μέχρι και την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας εγκυκλίου στη Διαύγεια.Όσον αφορά στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων σας γνωρίζουμε ειδικότερα τα εξής:

1.Σε κάθε περίπτωση υποβολής αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. από 24/10/2013 και μετά, που θα αφορά μεταξύ άλλων και τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών, θα επισυνάπτονται σε αυτό υποχρεωτικά το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του Παραρτήματος I, καθώς και ο Πίνακας του Παραρτήματος II της εν λόγω Κ.Υ.Α..

Τα ανωτέρω έντυπα θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. μαζί με τον Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας, με βάση τα οποία θα παραπέμπονται από τους θεράποντες ιατρούς τους στα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους.

Κατά την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων για την απαλλαγή είτε από τα τέλη ταξινόμησης, είτε από τα τέλη κυκλοφορίας, οι υπάλληλοι των ΚΕ.Π.Α. οφείλουν να ελέγχουν τη συνυποβολή των απαιτούμενων αυτών πρόσθετων στοιχείων και σε περίπτωση που αυτά ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο θα τα επισυνάπτουν οι ίδιοι στη σχετική αίτηση.

Επισημαίνεται, ότι τα αιτήματα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή τα τέλη ταξινόμησης θα καταχωρούνται στο Σύστημα ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τους κωδικούς 052 και 053 αντίστοιχα.

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των ασθενών από τις Υγειονομικές Επιτροπές, τα πρόσθετα αυτά στοιχεία θα επιδεικνύονται με ευθύνη των γραμματέων στους ιατρούς, προκειμένου αυτοί, μετά την ολοκλήρωση της υγειονομικής τους κρίσης για το είδος, τη φύση, την έκταση και τη διάρκεια της πάθησης του ασθενούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Π.Π.Π.Α., αλλά και τις λοιπές ισχύουσες γενικές διατάξεις (π.χ. για τις δια βίου νόσους) και αφού λάβουν υπόψη όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται κατά περίπτωση στον Πίνακα του Παραρτήματος II της εν λόγω Κ.Υ.Α., να προβαίνουν συμπληρωματικά στην αντιστοίχιση της διαγνωσθείσας πάθησης προς την κατά περίπτωση προσήκουσα πάθηση της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 .

Το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας σύμφωνα με τα ανωτέρω αντιστοίχισης θα καταχωρείται, κατά τη μεταφορά των στοιχείων της χειρόγραφης γνωμάτευσης στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πεδίο «επιπλέον ιατρική κρίση βάσει παραπεμπτικού», ώστε να αποτυπώνεται διακριτά στο μηχανογραφικό έντυπο της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Βαθμού Αναπηρίας», που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες με τη σειρά τους θα ελέγχουν την πιστότητα και ακρίβειά τους αντλώντας τες από το ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω διαδικτύου, πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης απαλλαγής (εγκριτικής ή απορριπτικής).

Εφιστάται η προσοχή σας στην απαρέγκλιτη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας προκειμένου αυτή να καταστεί αποτελεσματική προς όφελος των εζυπηρετούμενων πολιτών, αλλά και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

2.Στην περίπτωση των ενδιαφερόμενων για τους οποίους έχουν εκδοθεί γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. μέχρι την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας εγκυκλίου στη Διαύγεια, προκειμένου αυτοί να τύχουν της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης ή/και τα τέλη κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, έγινε δεκτό, για λόγους χρηστής διοίκησης και προς αποφυγή της περαιτέρω ταλαιπωρίας και αναμονής των ενδιαφερομένων για την επανεισαγωγή των περιπτώσεών τους σε Υγειονομικές Επιτροπές, αλλά και της πρόσθετης επιβάρυνσης των υπηρεσιών μας με τη σύσταση ανά την επικράτεια νέων Υγειονομικών Επιτροπών και εκ νέου προγραμματισμό των συνεδριάσεων αυτών, η απαιτούμενη σύμφωνα με τα παραπάνω διαδικασία αντιστοίχισης να διενεργηθεί κατ΄ εξαίρεση και μόνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις κεντρικά από Έκτακτες Υγειονομικές Επιτροπές που θα συστήσει η υπηρεσία μας ειδικά για το σκοπό αυτό, ως εξής:

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στο ΚΕ.Π.Α. που τηρείται ο ιατρικός του φάκελος μια απλή αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 1, επισυνάπτοντας φωτ/φο της απόφασης «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» που του έχει κοινοποιηθεί.

Στο τέλος κάθε ημέρας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. θα επαληθεύουν τα στοιχεία των σχετικών γνωματεύσεων μέσω του Συστήματος ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη συνέχεια θα συντάσσουν Ημερήσια Κατάσταση με τα υποβληθέντα στην υπηρεσία τους αιτήματα, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2, την οποία θα αποστέλλουν αυθημερόν στην υπηρεσία μας μέσω e-mail [email protected] ή fax: 210-5215476, 210-5229066.

Οι έκτακτες Υγειονομικές Επιτροπές, που θα συσταθούν για το σκοπό αυτό με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Αναπηρίας & I.E., θα απαρτίζονται από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στις οποίες αφορούν οι κατηγορίες των παθήσεων της παρ.1 του άρθρου 16 του N. 1798/88 και θα συνεδριάζουν καθημερινά με έδρα την υπηρεσία μας, προβαίνοντας στη σχετική αντιστοίχιση και συμπληρώνοντας χειρόγραφα την Ειδική Ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήματος III της εν λόγω Κ.Υ.Α..

Το πρωτότυπο της Ειδικής Ιατρικής Βεβαίωσης ανά αιτούντα θα επιστρέφεται υποχρεωτικά με συστημένο ταχυδρομείο και την ένδειξη “κατεπείγον” στην αρμόδια Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., όπου θα πρωτοκολλείται και θα τίθεται στον ιατρικό του φάκελο, ενώ θα ειδοποιείται τηλεφωνικά ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του να προσέλθει αυθημερόν για την παραλαβή ακριβούς αντίγραφου αυτής που θα φέρει την σφραγίδα και υπογραφή του Δ/ντή του Υποκ/τος.

Στην προκειμένη περίπτωση, παρακαλούνται οι Δ/ντές των Υποκ/των στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕΠΑ να εξασφαλίσουν κατά προτεραιότητα την απρόσκοπτη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, αφενός, λόγω του επείγοντος της εκπνοής των προθεσμιών νια την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και αφετέρου, λόγω των πρόσθετων χρηματικών επιβαρύνσεων που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων για κάθε επιπλέον ημέρα παραμονής τους στις αποθήκες των Τελωνείων.

ΣχετικάΑπαλλαγή ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από τέλη και κυκλοφορίας και ταξινόμησης