Επιτάχυνση επεξεργασίας εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

Επιτάχυνση επεξεργασίας εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

 

Νόμος 4935/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 103/26.05.2022
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 27
Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης

1. Η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), περί της ακρόασης του ασφαλισμένου πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης αίτησης για την απονομή σύνταξης, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αιτήσεων για απονομή σύνταξης που υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 του νόμου 4670/2020 (Α’ 43), περί του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας απονομής σύνταξης.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος