Νόμος 4935/2022 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων

Νόμος 4935/2022ΦΕΚ τεύχος Α 103/26.05.2022
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων
Άρθρο 4 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων
Άρθρο 5 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης
Άρθρο 6 Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
Άρθρο 7 Απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παγίων σε τρίτο
Άρθρο 8 Διατήρηση σε ισχύ διοικητικών αδειών
Άρθρο 9 Απαλλαγή από τέλος χαρτοσήμου και συναφείς φορολογικές απαλλαγές
Άρθρο 10 Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών
Άρθρο 11 Μεταφορά ζημίας – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 2 του ν. 2166/1993
Άρθρο 12 Προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 1 άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972
Άρθρο 13 Απαλλαγή από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 άρθρου 3 του ν. 2166/1993
Άρθρο 14 Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων – Τροποποίηση άρθρου 61 του ν. 4438/2016
Άρθρο 15 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
Άρθρο 16 Συμβολαιακή γεωργία
Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 18 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 19 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 20 Καταπιστευματικοί λογαριασμοί (escrow accounts)
Άρθρο 21 Εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.)
Άρθρο 22 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής
Άρθρο 23 Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου – Τροποποίηση Ενότητας Γ’ άρθρου 4 του ν. 4223/2013
Άρθρο 24 Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4223/2013
Άρθρο 25 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές – Τροποποίηση άρθρου 21 του ν. 4859/2021
Άρθρο 26 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αρωγής και τον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής – Τροποποίηση άρθρου 14 και άρθρου 24 του ν. 4797/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Άρθρο 27 Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4935/2022ΦΕΚ τεύχος Α 103/26.05.2022
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις