Επίταξη εργαζομένων στη ΔΕΗ

Αριθμ. Υ 477 – ΦΕΚ Β 1828 – 05.07.2014

Πολιτική κινητοποίηση των εργαζομένων στις εταιρίες ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών των εταιριών ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση της Χώρας.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42),
γ) του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄ 236),
δ) του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179) και ειδικότερα των άρθρων 3 και 94 αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. 3908/5-7-2014 εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμενων δυσμενών συνεπειών της παρατεινόμενης απεργίας των εργαζομένων στις εταιρίες ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που έχει προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην κοινωνική ζωή της χώρας, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και δημόσια υγεία λόγω της παρατεινόμενης αδυναμίας ομαλής ηλεκτροδότησης της Χώρας και της εξ αυτής έκθεσης των καταναλωτών και ιδίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε σοβαρούς κινδύνους υγείας, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων στις εταιρίες ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και των αναγκαίων πόρων.

2. Εξουσιοδοτούμε:
α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να προβεί σε επίταξη των υπηρεσιών του συνόλου των εργαζομένων στις εταιρίες ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,

β) τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να προβούν σε επίταξη της χρήσης του συνόλου των γραφείων, εγκαταστάσεων, μονάδων παραγωγής, υλικού και λοιπών εν γένει ακινήτων και κινητών, που είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία του δυναμικού παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των εταιριών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και κάθε άλλης συναφούς με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διαδικασίας,

γ) τους ανωτέρω να λάβουν κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση των δημόσιων αγαθών που κινδυνεύουν από την κατά τα άνω διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Χώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2014
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

———-

Αριθμ. 3909 – ΦΕΚ Β 1829 – 05.07.2014
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εργαζομένων των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και
γ) του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄ 236),
δ) του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179) και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 94 αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. Υ477/5.7.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων των εταιρειών ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και των αναγκαίων πόρων. (ΦΕΚ Β΄ 1828).
3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμενων δυσμενών συνεπειών από τις κηρυχθείσες, με την από 24 Ιουνίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ, 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις με έναρξη την πρώτη ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ΑΕ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, καθώς και τη σημαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και τους σοβαρούς κινδύνους που επαπειλούνται για τη δημόσια τάξη και δημόσια υγεία λόγω της παρατεινόμενης αδυναμίας ομαλής ηλεκτροδότησης της χώρας και της εξ αυτής έκθεσης των καταναλωτών και ιδίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε σοβαρούς κινδύνους υγείας, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε, από τη 12η μεσημβρινή της 5ης Ιουλίου 2014 έως την έκδοση νεότερης απόφασης, τις προσωπικές υπηρεσίες του συνόλου των εργαζομένων των εταιρειών ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στις θέσεις όπου υπηρετούν.

2. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης Προσωπικών Υπηρεσιών» θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007.

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
——————–

Aριθμ. 3910 –ΦΕΚ Β 1829 – 05.07.2014
Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του δυναμικού παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε άλλης συναφούς διαδικασίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και
γ) του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄ 236),
δ) του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179) και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 94 αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. Υ477/5.7.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων των εταιρειών ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και των αναγκαίων πόρων (ΦΕΚ Β΄ 1828).
3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμενων δυσμενών συνεπειών από τις κηρυχθείσες, με την από 24 Ιουνίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ, 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις με έναρξη την πρώτη ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ΑΕ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, καθώς και τη σημαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και τους σοβαρούς κινδύνους που επαπειλούνται για τη δημόσια τάξη και δημόσια υγεία λόγω της παρατεινόμενης αδυναμίας ομαλής ηλεκτροδότησης της χώρας και της εξ αυτής έκθεσης των καταναλωτών και ιδίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε σοβαρούς κινδύνους υγείας, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε, από τη 12η μεσημβρινή της 5ης Ιουλίου 2014 έως την έκδοση νεότερης απόφασης, τη χρήση του συνόλου των γραφείων, εγκαταστάσεων, μονάδων παραγωγής, υλικού και λοιπών εν γένει ακινήτων και κινητών, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του δυναμικού παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε άλλης συναφούς διαδικασίας.
2. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007.
3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ