Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών εκπαιδευτικών οχημάτων

Αριθ. οικ. 51420/2811 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3608/04.11.2016
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 49958/6532/13 «Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων» (Β 3359)

Αριθμ. 49958/6532 – ΦΕΚ Β 3359 – 30.12.2013
Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πέραν των προβλεπομένων από την ΥΑ ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ 884/Β΄ /31.7.1973) «περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών» όπως ισχύει, επιτρεπόμενων αλλαγών κυρίων χαρακτηριστικών, για τα κυκλοφορούντα εκπαιδευτικά οχήματα επιτρέπονται επιπλέον αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα κεφάλαια Α και Β της παρούσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Άρθρο 2
Επιτρέπεται η αλλαγή αμαξώματος κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών λεωφορείων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παράγραφο 1 του κεφαλαίου ΙΙ της ΥΑ ΣΤ/20270/1973.

Άρθρο 3
Επιτρέπεται η αύξηση του μήκους των κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών λεωφορείων με την τοποθέτηση πρόσθετης αποσκευοθήκης σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Προϋποθέσεις
Το όχημα μετά τη διασκευή πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) του ν.2696/1999 (Α΄ 57/23.3.1999), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει, και ιδιαίτερα του κεφαλαίου Ζ
β) του π.δ.77/1998 (Α΄ 71) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 “σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές” όπως ισχύει, αναφορικά με τις διαστάσεις των οχημάτων
γ) του άρθρου 2 της Υ.Α. 21504/1771/26-6-1992 (Φ.Ε.Κ. Β΄408) αναφορικά με τις ελάχιστες φορτίσεις των αξόνων

2. Προδιαγραφές
α) Κατασκευή και εγκατάσταση αποσκευοθήκης στο όχημα:
αα) Η αύξηση μήκους του οχήματος μετά την εγκατάσταση της αποσκευοθήκης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 εκατοστά
ββ) Η αποσκευοθήκη πρέπει να είναι κατασκευασμένη ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία του οχήματος με αυτήν προσαρτημένη
γγ) Το ύψος της αποσκευοθήκης πρέπει να είναι τόσο ώστε μετά την εγκατάστασή της να καλύπτει ολόκληρο ή τμήμα του υαλοπίνακα του πίσω μέρους του οχήματος. Το ελάχιστο πλάτος της πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο αυτό του μετατροχίου του πίσω άξονα (εξωτερική πλευρά ελαστικών) αφαιρουμένων το πολύ 15 εκατοστών από κάθε πλευρά. Στην αποσκευοθήκη δεν πρέπει να υπάρχουν ακμές με ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη από 10mm
δδ)Το χρώμα της αποσκευοθήκης πρέπει να είναι ίδιο με το χρώμα του αμαξώματος
εε) Η αποσκευοθήκη θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Ζ του ν.2696/1999 όπως ισχύει. Η τοποθέτηση όλων των προβλεπόμενων στοιχείων όπως φώτα, ανακλαστήρες επί της αποσκευοθήκης είναι υποχρεωτική
στστ) Η μάζα της αποσκευοθήκης χωρίς φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200Kg
ζζ) Η αποσκευοθήκη πρέπει να στερεώνεται ασφαλώς στο αμάξωμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της και εάν δεν υπάρχουν οδηγίες σύμφωνα με σχετική μελέτη
ηη) Η εγκατάσταση της αποσκευοθήκης πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τροποποιείται η γωνία φυγής του οχήματος, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι του άρθρου 44 της ΥΑ 29949/1841/09 (ΦΕΚ Β΄2112/29-9-2009) όπως ισχύει
β) Στην αποσκευοθήκη θα αναγράφονται ο τύπος της και η επωνυμία του κατασκευαστή σε πινακιδάκι, που αν αφαιρεθεί καταστρέφεται. Εφόσον δεν υφίσταται από τον κατασκευαστή, θα τίθεται αυτοκόλλητο πινακιδάκι (που, επίσης, αν αφαιρεθεί, καταστρέφεται), με τα ίδια στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη του μηχανικού.

3. Απαιτήσεις μελέτης – Δικαιολογητικά
Ο ενδιαφερόμενος για την τοποθέτηση της αποσκευοθήκης, θα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας:
α) τεχνική μελέτη διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ, ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ΤΕ, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών, η οποία θα περιλαμβάνει:
αα) τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων α, β (πλην του κύκλου στροφής) και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
ββ) αναλυτική περιγραφή και υπολογισμούς των συνδέσεων της αποσκευοθήκης με το λεωφορείο που διασφαλίζουν ότι ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή
γγ) υπολογισμών των φορτίσεων αξόνων
δδ) σχετικό σχέδιο διαστάσεων Α4 του οχήματος με προσαρτημένη την αποσκευοθήκη
εε) τεκμηρίωση ότι η κατασκευή της αποσκευοθήκης έχει πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος και της οπίσθιας προφύλαξης έναντι ενσφηνώσεως άλλων οχημάτων
στστ) τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ σχετικά με τον κύκλο στροφής, ότι δεν μειώνεται η γωνία διαφυγής του οχήματος και ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
β) έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής της αποσκευοθήκης (προσπέκτους) η τεχνική περιγραφή της από τον κατασκευαστή.
γ) υπεύθυνες δήλωση του ν. 1599/86 του:
αα) του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του στη χώρα ότι η αποσκευοθήκη είναι ασφαλής, ότι τα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής είναι ακριβή και ότι τοποθετημένη στο όχημα πληροί τις απαιτήσεις του ΚΟΚ
ββ) του υπεύθυνου του συνεργείου τοποθέτησης ότι η αποσκευοθήκη έχει συνδεθεί ασφαλώς με το όχημα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
δ) Τα δικαιολογητικά αα) της υποπαραγράφου α και αα) της υποπαραγράφου γ) δεν απαιτούνται εφόσον η αποσκευοθήκη έχει εγκριθεί από αρμόδια αρχή ή από αναγνωρισμένο εργαστήριο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει με την υποβολή σχετικής τεκμηρίωσης.

4. Διαδικασία
Η Υπηρεσία Μεταφορών, αφού ελέγξει την επάρκεια των δικαιολογητικών, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μέτρηση του κύκλου στροφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών 96/53/ΕΚ και 2002/7/ΕΚ και τη διενέργεια επιθεώρησης του λεωφορείου με προσαρτημένη την αποσκευοθήκη, κατά την οποία ελέγχεται ότι η κατασκευή και η εγκατάσταση ανταποκρίνονται στη μελέτη και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις α, β και γ της παραγράφου 1. Στη συνέχεια εκδίδεται πρακτικό επιθεώρησης και τελικά νέα άδεια κυκλοφορίας με το νέο μήκος και την παρατήρηση «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ» στο διαθέσιμο χώρο της οποίας περιγράφεται το εξάρτημα και η χρήση του (Αποσκευοθήκη, αριθμός σειράς, ΜΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

Άρθρο 4
Επιτρέπεται η αλλαγή αμαξώματος κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών λεωφορείων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παράγραφο 1 του κεφαλαίου ΙΙ της ΥΑ ΣΤ/20270/1973 όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Επιτρέπεται η αύξηση του μήκους των κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών φορτηγών, έως 100 εκατοστά με επέκταση του αμαξώματος ή/και του πλαισίου, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Προϋποθέσεις
Το όχημα μετά τη διασκευή πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) του ν.2696/1999 (Α΄ 57/23.3.1999), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) του π.δ.1161/1977 (Α΄ 380) «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών.» όπως ισχύει,
γ) η οριζόντια απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους της διάταξης για την οπίσθια προφύλαξη (προφυλακτήρας) και του πίσω άκρου του οχήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40 εκατοστά. Σε περίπτωση όπου μετά την επέκταση του αμαξώματος η συγκεκριμένη απόσταση είναι μεγαλύτερη, πρέπει να επεκταθεί και το πλαίσιο προκειμένου να ικανοποιείται η συγκεκριμένη απαίτηση.

2. Προδιαγραφές
Η αύξηση του μήκους του αμαξώματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις εξής προδιαγραφές:
α) Το πρόσθετο τμήμα του αμαξώματος πρέπει να είναι από υλικό παρόμοιας ποιότητας και ίδιας αντοχής με το υπάρχον.
β) Οι συνδέσεις πρέπει να είναι επαρκείς και να εξασφαλίζουν τη σύνδεση πρόσθετου τμήματος και υπάρχοντος πλαισίου και την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος.
γ) Σε περίπτωση όπου απαιτείται, σύμφωνα με την απαίτηση γ της παραγράφου 1, επέκταση του πλαισίου, το πρόσθετο τμήμα θα είναι κατασκευασμένο με υλικό ίδιας αντοχής και διαστάσεων με το υπάρχον και τοποθέτηση της ήδη υπάρχουσας ή νέας διάταξης οπίσθιας προφύλαξης πιστοποιημένης σύμφωνα με την οδηγία 2006/20/ΕΚ.
δ) Η κοπή του πλαισίου, η χρήση ενισχύσεων και η σύνδεση του πρόσθετου τμήματος θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος (εφόσον υφίστανται) και με τους κανόνες της τεχνικής.

3. Δικαιολογητικά
Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας:
α) τεχνική μελέτη διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ, ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ΤΕ, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών, η οποία θα τεκμηριώνει την ικανοποίηση των απαιτήσεων α, β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στη μελέτη επιπλέον θα περιλαμβάνεται:
αα) αναλυτική περιγραφή, υπολογισμοί αντοχής των συνδέσεων του πρόσθετου αμαξώματος και του πλαισίου, όπου αυτό γίνεται πρόσθεση. Η πρόσθεση του πλαισίου πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος, οι οποίες επισυνάπτονται στη μελέτη. Αν δεν υφίστανται οδηγίες ο μελετητής δίνει αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης
ββ) υπολογισμός φορτίσεων των αξόνων
γγ) σχετικό σχέδιο διαστάσεων Α4
δδ) τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ σχετικά με τον κύκλο στροφής
εε) τεκμηρίωση ότι μετά την διασκευή πληρούνται οι απαιτήσεις για την οπίσθια προφύλαξη σύμφωνα με την οδηγία 70/221/ΕΚ όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων σχεδιαγραμμάτων, με καταγεγραμμένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο εγκατάστασης της διάταξης σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ της υπ’ αρ. 22384/2191/10 εγκυκλίου για την οπίσθια προφύλαξη
Επιπλέον, θα τεκμηριώνεται ότι οι όποιες μετατροπές έχουν πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και οι κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος.
β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του συντάκτη του δικαιολογητικού α της παραγράφου αυτής όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων, ότι η διασκευή έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος και ότι ικανοποιούνται οι κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος και της οπίσθιας προφύλαξης έναντι ενσφηνώσεως άλλων οχημάτων.
γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του υπεύθυνου του συνεργείου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διασκευή ότι αυτή έγινε σύμφωνα με τη μελέτη και του κανόνες της τεχνικής.

4. Διαδικασία
Η Υπηρεσία Μεταφορών, αφού ελέγξει την επάρκεια των δικαιολογητικών, διενεργεί επιθεώρηση του φορτηγού κατά την οποία ελέγχεται ότι η κατασκευή και η μετατροπή ανταποκρίνονται στη μελέτη και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί επέκταση πλαισίου, εφαρμόζεται η διαδικασία του κεφαλαίου Γ της υπ’ αρ. 22384/2191/10 εγκυκλίου για την οπίσθια προφύλαξη. Στη συνέχεια εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με το νέο μήκος του οχήματος και την παρατήρηση «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ» στο διαθέσιμο χώρο της οποίας περιγράφεται η διασκευή (Αύξηση μήκους, ΜΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ).

Άρθρο 6
1. Η κυκλοφορία των λεωφορείων και φορτηγών στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι μετατροπές της παρούσας, επιτρέπεται όσο αυτά διατηρούν το χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών. Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης, τα οχήματα πρέπει να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση και να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών μετά από υποβολή σχετικής μελέτης.

2. Δεν επιτρέπεται η φόρτωση της αποσκευοθήκης που προσαρτάται στα λεωφορεία και του τμήματος του αμαξώματος του φορτηγού οχήματος που προστέθηκε προκειμένου να αυξηθεί το μήκος.

Άρθρο 7
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2013