Επιτροπές πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών

Αριθμ. οικ. 76566/11970 – ΦΕΚ B 81 – 19.01.2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4268/ 543/2014 (Β 770) υπουργικής απόφασης «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών»

————————————————–
Αριθμ. Α3/4268/543 – ΦΕΚ Β 770 – 28.03.2014

Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 15 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις».
β. Tου άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98Α΄).
γ. Tου άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει.
δ. Tου π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε. Tης υπ’ αριθμ. 1135/8-7-2013 (ΦΕΚ 324/Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
στ. Tης υπ’ αριθμ. 329/3-7-2013 (Β΄ 1655) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου».
ζ. Tης οικ.5400/625/2008 (Β΄ 155) «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών» απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 2758/361/2009 (Β΄ 603) όμοια.
2. Ότι είναι υποχρεωτική πλέον εκ μέρους των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας η εφαρμογή των μέτρων που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή, κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αδιάβλητο, των θεωρητικών και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Πληροφοριακό Σύστημα Επιλογής Εξεταστών
1. Στις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών της χώρας με ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη, εφαρμόζεται πληροφοριακό σύστημα επιλογής εξεταστών των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών και διαχείρισής τους (Πληροφοριακό Σύστημα).

2. Το Πληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνει την αρχική εισαγωγή των στοιχείων των εξεταστών σε Βάση Δεδομένων, η οποία βρίσκεται σε κεντρικό υπολογιστή (server) που βρίσκεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

3. Η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος στηρίζεται στα εξής:
α) Οι υπάλληλοι εξεταστές κατατάσσονται σε ενιαίο πίνακα σύμφωνα με τα εξής κατά προτεραιότητα κριτήρια:
αα) κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).
αβ) βαθμός (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ).
αγ) ημερομηνία έναρξης συμμετοχής στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
αδ) ημερομηνία απόκτησης άδειας οδήγησης της κατηγορίας Β.

β) Οι εξεταστές που αναλαμβάνουν έργο δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για πρώτη φορά μετά την κοινοποίηση της επιτυχίας τους στο σχετικό σεμινάριο, τοποθετούνται τελευταίοι στον πίνακα, ανεξαρτήτως προσόντων. Μετά την παρέλευση εξαμήνου, κατατάσσονται στην θέση τους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο σημείο (α).

γ) Από τον προαναφερόμενο πίνακα δημιουργείται καθημερινά πίνακας κατάταξης των διαθεσίμων για την ημέρα αυτή εξεταστών (εξαιρούνται οι για οποιοδήποτε λόγο κωλυόμενοι εξεταστές). Στη συνέχεια ο πίνακας κατάταξης διαιρείται σε δύο πίνακες με ίσο αριθμό υπαλλήλων ο κάθε ένας ή με διαφορά ενός υπαλλήλου, αν ο συνολικός αριθμός των εξεταστών είναι μονός αριθμός. Οι ευρισκόμενοι στο πρώτο ακέραιο μισό του πίνακα κατάταξης χαρακτηρίζονται Α Εξεταστές και οι υπόλοιποι Β Εξεταστές. Αν ο αριθμός είναι μονός ο εξεταστής που περισσεύει μετά την διαίρεση του πίνακα τοποθετείται στον πίνακα των Α Εξεταστών.

δ) Το Πληροφοριακό Σύστημα επιτρέπει τη συμμετοχή σε πρωτοβάθμιες επιτροπές των εξεταστών που συμμετέχουν στις δευτεροβάθμιες επιτροπές.

ε) Κατά τη διαδικασία προεπιλογής και επιλογής των εξεταστών, προβλέπεται η κατά το δυνατόν ισόποση συμμετοχή αυτών σε επιτροπές ανά μήνα. Για όλους τους εξεταστές προβλέπεται να υπάρχει, στο μέτρο του εφικτού και σε βάθος χρόνου όχι μεγαλύτερου του τριμήνου, ισοκατανομή των συμμετοχών στις κατηγορίες των οχημάτων εξέτασης.

στ) Ο αριθμός αναπληρωτών εξεταστών καθημερινά μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 70% επί του απαιτούμενου αριθμού των εξεταστών. Η ρύθμιση του προαναφερθέντος ποσοστού γίνεται από τους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της παραγράφου 4 της παρούσας.

ζ) Οι σύζυγοι εξεταστές ή συγγενείς μέχρι και Γ΄ βαθμού, δεν κληρώνονται στην ίδια επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα [παράγραφος 3, άρθρου 36, ν. 3528/2007 (Α΄ 26)].

η) Οι άδειες (κανονικές, υπηρεσιακές) καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα εγκαίρως και λαμβάνονται υπόψη, έτσι ώστε οι εξεταστές αυτοί να κληρώνονται κατά προτεραιότητα σε προηγούμενες μέρες και να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν, το ήμισυ του ελάχιστου προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχών στην με αριθμ. πρωτ. κ.υ.α. 2/33204/0022/2013 (Β΄ 1226) «Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών και των Επιθεωρητών Ελεγκτών του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.».

ι) Η προεπιλογή των εξεταστών και η κλήρωση των επιτροπών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος που είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό υπολογιστή στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής. Απαγορεύεται η χωρίς τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, προεπιλογή και κλήρωση εξεταστών. Όλες οι ενέργειες προεπιλογής, κλήρωσης και αναπλήρωσης εξεταστών καθώς και κάθε ενέργεια εισαγωγής, μεταβολής στοιχείων καταγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

4. Δικαίωμα πρόσβασης στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος αποκτούν υπάλληλοι των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών στους οποίους εκχωρείται κωδικός πρόσβασης από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο κωδικός αυτός είναι αυστηρά προσωπικός.

5. Κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που πραγματοποιεί δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς, εισάγει στο Πληροφοριακό Σύστημα τα απαιτούμενα στοιχεία των εξεταστών και των εξεταστικών κέντρων, που συμμετέχουν σε αυτές.

6. Η προεπιλογή των εξεταστών και η συγκρότηση των επιτροπών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος γίνεται ως εξής:

α) Το αργότερο μια εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, γίνεται η προεπιλογή των εξεταστών, αφού εισαχθούν τα κωλύματα που έχουν υποβληθεί. Η λίστα των εξεταστών που προεπιλέχθηκαν ανακοινώνεται σε όλες τις Υπηρεσίες προέλευσης των προεπιλεγέντων εξεταστών.

β) Για την επιλογή των εξεταστών και την δημιουργία των επιτροπών, απαιτείται η καταχώρηση των κωλυμάτων της ημέρας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, προκειμένου να εξαιρεθούν της κλήρωσης οι κωλυόμενοι προεπιλεγέντες εξεταστές. Η λίστα των εξεταστών που επιλέχθηκαν ανακοινώνεται σε όλες τις Υπηρεσίες προέλευσης των επιλεγέντων εξεταστών.

γ) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επιλεγμένου εξεταστή (όπως, ανυπέρβλητο προσωπικό κώλυμα με ασθένεια, ατύχημα), η αναπλήρωσή του γίνεται μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Η δήλωση αυτού του κωλύματος γίνεται με την υπογραφή είτε των Γενικών Διευθυντών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων είτε των Διευθυντών των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα σχετικά έντυπα διατηρούνται, στο αρχείο της υπηρεσίας προγραμματισμού των εξετάσεων, για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια. Η διαδικασία αναπλήρωσης Α Εξεταστή γίνεται με τυχαία επιλογή από τον πίνακα αναπληρωτών Α Εξεταστών και αντίστοιχα για τους Β Εξεταστές. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία αναπλήρωσης εξαντληθούν οι εξεταστές του ενός πίνακα τότε η αντικατάσταση γίνεται με εξεταστή του άλλου πίνακα.

δ) Τα προσωπικά κωλύματα που έχει δικαίωμα κάθε εξεταστής να υποβάλει στη διάρκεια ενός μήνα είναι τέσσερα (4). Τα προσωπικά κωλύματα κάθε εξεταστή εμφανίζονται σε διακριτή στήλη των πινάκων με τους προεπιλεγμένους εξεταστές που ανακοινώνονται στις Υπηρεσίες.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αποχής από το έργο των εξετάσεων σε μηνιαία βάση (κατάσταση εξεταστή «ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ») για προσωπικούς λόγους. Η αποχή από το έργο των εξετάσεων πρέπει να δηλώνεται το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν από την αρχή του συγκεκριμένου μήνα και δεν μπορεί στο διάστημα αυτό να συμμετέχει στο βοηθητικό έργο.

ε) Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων όπου γίνεται αναβολή των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, το Πληροφοριακό Σύστημα επιτρέπει τη διαγραφή επιλεγμένου εξεταστή από επιτροπή. Η ενέργεια αυτή εκτελείται, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα, μόνον από τους διαχειριστές του Πληροφοριακού Συστήματος υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής.

στ) Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε Βάση Δεδομένων στον κεντρικό υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή τουλάχιστον των ακόλουθων στατιστικών στοιχείων:
• Αριθμός Συμμετοχών Εξεταστών ανά Υπηρεσία ανά Μήνα
• Αριθμός Συμμετοχών Εξεταστών ανά Υπηρεσία ανά Έτος
• Κατανομή των Εξεταστών σε Κατηγορίες Οχημάτων ανά Υπηρεσία ανά Μήνα
• Κατανομή των Εξεταστών σε Κατηγορίες Οχημάτων ανά Υπηρεσία ανά Τρίμηνο
• Κατανομή των Εξεταστών σε Κατηγορίες Οχημάτων ανά Υπηρεσία ανά Έτος
• Αριθμός Επιτροπών ανά Κατηγορία ανά Υπηρεσία ανά Μήνα
• Αριθμός Επιτροπών ανά Κατηγορία ανά Υπηρεσία ανά Έτος
• Αριθμός Εξεταζομένων ανά Κατηγορία ανά Υπηρεσία ανά Μήνα
• Αριθμός Εξεταζομένων ανά Κατηγορία ανά Υπηρεσία ανά Έτος
• Αριθμός Εξεταστών ανά Κατηγορία ανά Υπηρεσία ανά Έτος
• Αριθμός Κωλυμάτων ανά Κατηγορία ανά Υπηρεσία ανά Μήνα
• Αριθμός Κωλυμάτων ανά Κατηγορία ανά Υπηρεσία ανά Έτος
• Προβολή Εξεταστών ανά Υπηρεσία

Δικαίωμα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων έχουν οι διαχειριστές του Πληροφοριακού Συστήματος, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής, ύστερα από σχετικό αίτημα:
i) Των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας για την περιοχή αρμοδιότητάς τους.
ii) Των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για την περιοχή αρμοδιότητάς τους.
iii) Του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
iv) Του Γενικού Επιθεωρητή του ΣΕΕΥΜΕ.
v) Του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας.
vi) Του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζονται δύο υπάλληλοι οι οποίοι λαμβάνουν σχετικές αναφορές στο τέλος κάθε μήνα με στοιχεία, για το συνολικό αριθμό συμμετοχών κάθε εξεταστή (καταστάσεις) από όλες τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές. Για τις υπηρεσίες που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα τα στοιχεία των καταστάσεων εξάγονται από το Σύστημα. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων αποστέλλουν καταστάσεις κάθε μήνα με υπογραφή του Περιφερειάρχη για τις συμμετοχές των υπαλλήλων εξεταστών στις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς και στο βοηθητικό έργο.

7. Σε κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας υπάρχει υποχρεωτικά Η/Υ με δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», προκειμένου η υπηρεσία να κάνει χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος για την προεπιλογή των εξεταστών και την κλήρωση των επιτροπών.

8. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία και παρακολούθηση του πληροφοριακού συστήματος έχει η Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής.

9. Η εφαρμογή του προαναφερόμενου Πληροφοριακού Συστήματος γίνεται σταδιακά σε όλη τη χώρα έως την 31 Δεκεμβρίου 2014 σε όσες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας έχουν τουλάχιστον έντεκα (11) εξεταστές.

Από την 1 Ιανουαρίου 2015 σε όσες Υπηρεσίες δεν έχει εφαρμοστεί το προαναφερόμενο Πληροφοριακό Σύστημα, εξαιρουμένων αυτών που έχουν έως δέκα (10) εξεταστές, δεν θα πραγματοποιούνται οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών μέχρις ότου εφαρμοστεί το σύστημα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τρείς (3) μήνες, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπουργική απόφαση 5400/625/2008 (Β΄ 155) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 12 Μαρτίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ