Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Πως γίνεται η αίτηση

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Πως γίνεται η αίτηση

Λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 

Αριθμ. 127519 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4939/09.11.2020
Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έδρα – Χρόνος έναρξης λειτουργίας

Έδρα της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εφεξής «η Επιτροπή») ορίζεται η Αθήνα, οδός Φιλελλήνων 7. Παράρτημα της Επιτροπής λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Φράγκων 2-4.

Η Γραμματεία της έδρας και του Παραρτήματος λειτουργούν στις ανωτέρω διευθύνσεις και σε αυτές πραγματοποιείται η κάθε είδους φυσική αλληλογραφία με την Επιτροπή.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής, ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2020.

Άρθρο 2
Διαπίστευση στον ιστότοπο της Επιτροπής

Στον ιστότοπο της Επιτροπής, www.eefdd.gr, χορηγούνται οι διαπιστεύσεις χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος της Επιτροπής στα φυσικά πρόσωπα και στους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, καθώς και στους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Για τη χορήγηση της διαπίστευσης απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι πεδίων:

Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ακριβής διεύθυνση κατοικίας. Προκειμένου για δικηγόρους, απαιτείται, επιπροσθέτως, η συμπλήρωση του αριθμού μητρώου δικηγορικού συλλόγου και της διεύθυνσης της έδρας τους.

Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης νομιμοποίησης, ανακαλούνται τυχόν χορηγηθείσες διαπιστεύσεις χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος της Επιτροπής.

Άρθρο 3
Οργανωτική Δομή της Επιτροπής

Η Επιτροπή λειτουργεί σε τριμελή τμήματα. Ο αριθμός των τριμελών τμημάτων στην έδρα της Επιτροπής ορίζεται σε τέσσερα (4), καλούμενα ως «1ο Τμήμα», «2ο Τμήμα», «3ο Τμήμα», και «4ο Τμήμα». Ο αριθμός των τριμελών τμημάτων στο Παράρτημα της Επιτροπής ορίζεται σε δύο (2), καλούμενα ως «1ο Τμήμα» και «2ο Τμήμα». Σε καθένα από τα τμήματα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τουλάχιστον δύο (2) εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό τουλάχιστον Β’ και πενταετή θητεία ως ελεγκτές ή υπάλληλοι του δικαστικού τμήματος ΔΟΥ. Με απόφαση του Γενικού Προϊσταμένου ορίζεται η αναπλήρωση του Προέδρου και των μελών εκάστου τμήματος, σε περίπτωση απουσίας,ή κωλύματος. Το έργο της Επιτροπής συνεπικουρείται από έως δεκαπέντε (15) Γραμματείς στην έδρα και έως οκτώ (8) Γραμματείς στο Παράρτημα αυτής. Γραμματείς ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών υπάλληλοι κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4
Λειτουργία των Τμημάτων

Με απόφαση του Προέδρου εκάστου τμήματος ορίζεται η ημέρα και ώρα συνεδρίασης αυτού, καθώς και οι προς εξέταση αιτήσεις. Η απόφαση καταχωρίζεται σε σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, που τηρείται από τους Γραμματείς της Επιτροπής και κοινοποιείται στα μέλη της και στους εισηγητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται σε αυτούς στο ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής.

Άρθρο 5
Αίτηση Εξώδικης Επίλυσης της Φορολογικής Διαφοράς

Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμου κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020.

Η αίτηση υποβάλλεται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο

https://www.eefdd.gr/

έως την ημερομηνία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 και λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό φακέλου. Ο αιτών λαμβάνει ειδοποίηση ηλεκτρονικά για την καταχώρηση της αίτησής του και δύναται να παρακολουθεί την πορεία της στον ως άνω ιστότοπο. Οι Γραμματείς της Επιτροπής, αμελλητί, ενημερώνουν ηλεκτρονικά το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το αρμόδιο Τακτικό Διοικητικό Δικαστήριο περί της υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο πιστοποιητικό της περ. στ’ του παρόντος άρθρου, άλλως εγχάρτως, εφόσον απαιτείται.

Η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο και αναφέρει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου του νόμιμου αντιπροσώπου του και του αντικλήτου του, εφόσον έχει ορισθεί, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του νομίμου εκπροσώπου τους.

Στην αίτηση γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση του αιτούντος, θεμελιώνουν το αίτημα και περιλαμβάνονται περιοριστικά στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, ήτοι:

α) παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών,

β) παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη,

γ) εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος,

δ) αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ,

ε) μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Για το παραδεκτό της αίτησης, οι ισχυρισμοί των περ. α έως δ πρέπει να περιλαμβάνονται στα κατατεθέντα ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας για τη διαφορά δικόγραφα. Ισχυρισμοί που δεν περιλαμβάνονται στους ως άνω περιοριστικώς αναφερόμενους, σε κάθε περίπτωση, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή, έστω και αν είχαν προβληθεί στα κατατεθέντα ενώπιον των δικαστηρίων δικόγραφα.

Ο αιτών δύναται να προβάλλει περισσότερους του ενός από τους ισχυρισμούς των περ. α έως ε.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά, με επιμέλεια του αιτούντος:

α) οι εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις της Φορολογικής Αρχής και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου,

β) τυχόν ασκηθείσα κατά αυτών ενδικοφανής προσφυγή, με την τυχόν απόφαση που εκδόθηκε επ’ αυτής ή τυχόν στοιχεία περί της σιωπηρής απόρριψής της,

γ) όλα τα δικόγραφα των προηγούμενων σταδίων της υπόθεσης,

δ) τυχόν δικαστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί έως τη στιγμή εκείνη στο πλαίσιο της οικείας διαφοράς,

ε) στοιχεία αποδεικτικά του εμπροθέσμου του εκκρεμούντος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου,

στ) βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, όπου αναγράφεται η ηλεκτρονική της διεύθυνση και βεβαιώνεται ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης,

ζ) η πληρεξουσιότητα του υποβάλλοντος την αίτηση δικηγόρου, η οποία παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή με εξουσιοδότηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, συνυποβάλλονται επιπροσθέτως τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου τους και

η) σαρωμένη υπεύθυνη δήλωση των διαπιστευμένων προσώπων του άρθρου 2 για την ορθότητα και ακρίβεια των δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Προκειμένου για δικηγόρους απαιτείται επιπροσθέτως η ανάρτηση σαρωμένου αντιγράφου της δικηγορικής ταυτότητας.

Το ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής επιτρέπει την υποβολή των συμπληρωματικών της αίτησης εγγράφων, μέχρι την ημερομηνία χρέωσης της υπόθεσης σε Τμήμα και πάντως το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα των προηγουμένων εδαφίων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 
 

Άρθρο 6
Διαδικασία κατανομής αιτήσεων και εισηγήσεων

Με απόφαση του Γενικού Προϊσταμένου ορίζεται το Τμήμα της Επιτροπής, στο οποίο ανατίθεται η εξέταση κάθε υποβαλλόμενης αίτησης.

Η ως άνω απόφαση καταχωρίζεται σε ηλεκτρονικό αρχείο, που τηρείται από τους Γραμματείς της Επιτροπής.

Με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο ανατέθηκε η εξέταση της αίτησης, ορίζεται ο εισηγητής εφοριακός υπάλληλος, ο οποίος επιφορτίζεται με τη σύνταξη της εισήγησης και το Μέλος του Τμήματος, το οποίο εισηγείται επί του παραδεκτού της αίτησης και επιφορτίζεται με τη σύνταξη του Πρακτικού. Οι υποθέσεις κατανέμονται ισομερώς μεταξύ του Προέδρου και των Μελών του Τμήματος. Η ως άνω απόφαση καταχωρίζεται σε σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, που τηρείται από τους Γραμματείς της Επιτροπής.

Ο εισηγητής συντάσσει γραπτή εισήγηση, η οποία αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα της Επιτροπής προς γνώση των Μελών του Τμήματος, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την χρέωση της υπόθεσης σε αυτόν. Με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος μπορεί να παρατείνεται αιτιολογημένα η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου. Εφόσον η εισήγηση είναι έστω και εν μέρει θετική, περιλαμβάνει υπολογισμό της φορολογικής υποχρέωσης του αιτούντος. Σε κάθε περίπτωση, ο εισηγητής υπολογίζει την οριστική φορολογική υποχρέωση, η οποία περιλαμβάνεται στο σώμα της πρότασης που υποβάλλει η Επιτροπή στον αιτούντα.

Με επιμέλεια των Γραμματέων της Επιτροπής συντάσσεται έκθεμα για τη συνεδρίαση εκάστου Τμήματος. Το έκθεμα καταχωρίζεται σε σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, που τηρείται από τους Γραμματείς της Επιτροπής και αποστέλλεται με επιμέλειά της τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Προέδρου, των Μελών του Τμήματος και των εισηγητών.

Αν το Τμήμα κρίνει απαραίτητη την υποβολή πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων, πλην των δικαιολογητικών του άρθρου 5, δύναται να τα ζητήσει, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τον αιτούντα, ο οποίος τα παρέχει, αποκλειστικά ηλεκτρονικά με ανάρτησή τους στον ιστότοπο www.eefdd.gr, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν ανταποκριθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, το Τμήμα προχωρά στην διαδικασία εξέτασης της αίτησης, χωρίς τα στοιχεία αυτά.

Άρθρο 7
Συνεδριάσεις των Τμημάτων και διαδικασία λήψης απόφασης

Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και η συνεδρίαση δύναται να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά.

Η Επιτροπή ελέγχει κατ’ αρχάς το παραδεκτό της ενώπιόν της αίτησης και το κατά πόσο το εκκρεμές ένδικο βοήθημα ή μέσο, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων είναι, κατά την κρίση της, εμπρόθεσμο.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή και προβάλλονται ισχυρισμοί των περ. α) έως δ) της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, αυτοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

Αν προβάλλεται μόνον ο ισχυρισμός του εδαφίου ε’ της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, το αίτημα γίνεται δεκτό. Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία η αίτηση κρίνεται παραδεκτή, η Επιτροπή υποβάλλει στον αιτούντα συγκεκριμένη πρόταση, η οποία περιέχει επαρκή αιτιολογία αναφέροντας συνοπτικά τους ισχυρισμούς του, τους λόγους (νομολογία κ.λπ.), για τους οποίους γίνονται δεκτοί ή όχι και σαφή προσδιορισμό της κατά νόμο φορολογικής του υποχρέωσης.

Η πρόταση της Επιτροπής κοινοποιείται στον αιτούντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 και αυτός δύναται να την αποδεχθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της.

Άρθρο 8
Επίλυση αντιφατικών κρίσεων μεταξύ των Τμημάτων

Με απόφαση του Γενικού Προϊσταμένου εισάγεται νομικό ζήτημα, για το οποίο υφίσταται διαφωνία τμημάτων της Επιτροπής, προς οριστική επίλυση σε συνεδρίαση, στην οποία μετέχουν όλα τα μέλη της Επιτροπής. Για τη λήψη σχετικής απόφασης, η οποία δεσμεύει εφεξής όλα τα τμήματα της Επιτροπής, απαιτείται απαρτία των 3/5 των μελών και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 9
Διαδικασία εξώδικης επίλυσης

Ο αιτών δύναται να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της, υπογράφοντας ο ίδιος στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού στην περίπτωση νομικού προσώπου και αναρτώντας στον ιστότοπο www.eefdd.gr, σαρωμένο αντίγραφο της πρότασης της Επιτροπής, στο οποίο έχει θέσει την υπογραφή του, με θεώρηση του γνησίου αυτής, έως την εκ-πνοή της πέμπτης (5ης) εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική κοινοποίηση σε αυτόν της ως άνω πρότασης.

Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση αποστολής στην Επιτροπή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, πλην της κατά τα ανωτέρω καθολικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής, τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη και θεωρείται ότι η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή.

Εφ’ όσον χωρήσει εμπρόθεσμη αποδοχή της πρότασης, συντάσσεται σύμφωνα με αυτήν αμελλητί, με επιμέλεια του οριζόμενου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Μέλους της Επιτροπής, σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης. Τα πρακτικό εξώδικης επίλυσης κοινοποιείται στον αιτούντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 και δημοσιεύεται χωρίς αναφορά ονομάτων και ποσών. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης.

Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 45 του ν. 4174/2013.

Ο αιτών υποχρεούται να αναρτήσει το αποδεικτικό περί της κατ’ άρθρο 16 παρ. 7 του ν. 4714/2020 καταβολής του τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται στον ιστότοπο www.eefdd.gr, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την καταβολή του.

Οι Γραμματείς της Επιτροπής ενημερώνουν αμελλητί, ηλεκτρονικά, το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το αρμόδιο Τακτικό Διοικητικό Δικαστήριο για την έκδοση του πρακτικού επίλυσης ή ματαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο πιστοποιητικό της περ. στ’ του άρθρου 5, άλλως εγχάρτως, εφόσον απαιτείται.

Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, και δεν χωρήσει νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

Σιωπηρή απόρριψη αίτησης που εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής, δεν χωρεί πριν την παρέλευση της ημερομηνίας, που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020. Με πράξεις του Γενικού Προϊσταμένου ενημερώνονται τα δικαστήρια, στα οποία εκκρεμούν υποθέσεις περί των αιτήσεων που δεν εξετάστηκαν μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020.

Οδηγίες υποβολής της αίτησης και χρήσης της εφαρμογής στο eefdd.gr