Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων Αττικής

Δημοτικές εκλογές 2014Aριθμ. 18889/15156 – ΦΕΚ Β 915 – 11.04.2014

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α΄/2010) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
3. Το αριθ. 9838/10-03-2014 έγγραφο της Δ/νσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Συγκρότησης Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014».
4. Το αριθ. 5740/28-03/2014 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
5. Το αριθ. 40693/20-03-2014 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6. Το αριθ. 178/18-03-2014 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Το αριθ. 6603/18-03-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
8. Το αριθ. 334/19-03-2014 έγγραφο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
9. Το αριθ. 257/04-04-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, αποτελούμενη από τους εξής:
1. Νικόλαο Διακονικολάου του Ιωάννη ΑΔΤ ΑΕ107259 Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Γεωργία Δούρου του Νικολάου ΑΔΤ ΑΕ029858 Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
2. Θεόδωρο Στριλάκο του Νικολάου ΑΔΤ: Σ712145 Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Στέργιο Κίκα του Στέργιου ΑΔΤ Μ398140 Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Πολυχρόνη Χρονόπουλο του Νικολάου ΑΔΤ: ΑΖ114694 Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Δημοπούλου του Ιωάννη ΑΔΤ ΑΕ 065609 Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο του Γεωργίου ΑΔΤ Ι054423 Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σταματία Γαρεδάκη του Χαριλάου ΑΔΤ Ξ180046 Προϊσταμένη της Ε’ Υποδιεύθυνσης Διοικητικού της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε.
5. Γεώργιο Τασόπουλο του Ηλία ΑΔΤ Φ354058 εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Λάμπρο Πάσχο του Γεωργίου ΑΔΤ ΑΒ205427 εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
6. Αγγελή Σύρμα του Ιωάννη ΑΔΤ ΑΚ097202 εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Πιτίδου – Τριανταφύλλου του Μιμίκου ΑΔΤ ΑΚ559843 εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Ν. 3870/2010, καθώς και του ελέγχου των εκλογικών παραβάσεων, για τις οποίες προβλέπονται κυρώσεις, κατά τις διατάξεις του εν λόγω νόμου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της, η οποία διαπιστώνεται με απόφασή μας.

Για το έργο της η Επιτροπή επικουρείται από πέντε υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίοι αποσπώνται σε αυτήν με απόφασή μας για δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα με απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε. ανατίθεται άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε τρεις υπαλλήλους αντίστοιχα για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των μελών της Επιτροπής καθώς και των υπαλλήλων που αποσπώνται και διατίθενται σε αυτήν.

Έδρα της Επιτροπής ορίζεται το κατάστημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην οδό Κατεχάκη αριθμ. 56.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ