Διαδικασία ισοτιμίας τίτλων σπουδών. Ανταποδοτικό τέλος

Αριθμ. 69693 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4485/30.12.2016
Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη διαδικασία ισοτιμίας τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.

Άρθρο 1
Ανταποδοτικά τέλη
Για την κάλυψη του συνόλου της δαπάνης που προκαλείται από τη διαδικασία ισοτιμίας των τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης, οι αιτούντες ισοτιμία τίτλου σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης, καταβάλλουν σε λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ για κάθε εξεταζόμενο αίτημα ισοτιμίας τίτλου σπουδών ανταποδοτικό τέλος, το ύφος του οποίου είναι 30 ευρώ. Το ίδιο ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται και στην περίπτωση αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο επανεξέτασης της απόφασης ισοτιμίας του τίτλου σπουδών του.

Άρθρο 2
Πληρωμή Παραβόλου
Οι πόροι του άρθρου 1 κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του υπ’αρ. ν. 4115/2013.

Άρθρο 3
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αριθμ. 27514 (1) – ΦΕΚ Β 1926 – 17.07.2014
Σύσταση, συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ισοτιμιών (Ε.Ι.) τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. Όροι, Προϋποθέσεις και Διαδικασία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Τη σύσταση, τη συγκρότηση, τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Ισοτιμιών (Ε.Ι.) και καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ισοτιμίας τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης, ως ακολούθως:»

Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής Ισοτιμιών
1. Στην έδρα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) συνιστάται Επιτροπή Ισοτιμιών (Ε.Ι.), η οποία αποτελείται από έξι (6) μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
2. Στην Επιτροπή αυτή, μετέχουν επιστήμονες με προηγούμενη εμπειρία ως μέλη αντίστοιχων επιτροπών ή/και επιστήμονες και ειδικοί στα θέματα που αποτελούν το έργο της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 2, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και συνταξιούχων των τομέων αυτών με προηγούμενη εμπειρία ως μελών αντίστοιχων επιτροπών στα θέματα αυτά.
3. Καθήκοντα Προέδρου της Ε.Ι. ασκεί μέλος της Επιτροπής που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την παρούσα απόφαση. Τον Πρόεδρο της Ε.Ι., όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει αντικαθιστά ο αναπληρωτής του. Η Ε.Ι. υποστηρίζεται γραμματειακά από υπάλληλο που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την παρούσα απόφαση.
4. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι διετής. Είναι δυνατή η αντικατάσταση μέλους της Ε.Ι., οπότε το νέο μέλος το οποίο ορίζεται διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.
5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι εισηγήσεις της Ε.Ι. λαμβάνονται και διατυπώνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτής.
6. Καθήκοντα εισηγητή στην Ε.Ι. ασκεί το οριζόμενο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής μέλος αυτής ή ο ίδιος ο Πρόεδρος της. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Επιτροπής.
7. Στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται αρχείο των εισηγήσεων της Ε.Ι., των αντιγράφων των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και λοιπών παραστατικών στοιχείων, εγγράφων και πράξεων που έχουν σχέση με το έργο και την δραστηριότητα που αναπτύσσει η Επιτροπή αυτή.
8. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ν. 2690/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης».

Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών
Έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών είναι:
1. Η εξέταση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.
2. Η εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αναγνώριση ή μη ισοτιμίας ή κατάταξης τίτλων σπουδών που απονέμονται από καταργημένους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3. Η Επιτροπή δύναται, για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της, να επικοινωνεί με φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
4. Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων της Επιτροπής ανά μήνα είναι τέσσερις (4).

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά
1. 0 ενδιαφερόμενος για ισοτιμία του τίτλου σπουδών του, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καταθέτει στον ΕΟΠΠΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση:

Α. Για τίτλους της αλλοδαπής

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ξένου τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης (μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου τίτλου).

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού / ωρολογίου προγράμματος σπουδών της Σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης του εξωτερικού (μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου εγγράφου).

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου της βασικής εκπαίδευσης, δηλαδή του τίτλου που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο από το σχολείο και ο οποίος αποτελούσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στη Σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης (μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου τίτλου βασικής εκπαίδευσης).

4. Επίσημη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του ξένου τίτλου σπουδών (προς ισοτιμία).

5. Επίσημη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αναλυτικού/ωρολογίου προγράμματος.

6. Επίσημη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του απολυτηρίου τίτλου της βασικής εκπαίδευσης, δηλαδή του τίτλου που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο από το σχολείο και ο οποίος αποτελούσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στη Σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης.

7. Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), το οποίο θα καθορισθεί με ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.

8. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής αλλοδαπού, όταν πρόκειται για αιτούντες που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Συμπληρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και Ερωτηματολόγιο. Τα δύο (2) έντυπα (Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, Ερωτηματολόγιο) πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντα.

 

Β. Για τίτλους της ημεδαπής

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ελληνικού τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. ΜΟΝΟ νια τις ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: Επικυρωμένη φωτοτυπία του αναλυτικού/ ωρολογίου προγράμματος σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής.

2. Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), το οποίο θα καθορισθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.

3. Συμπληρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86. (Οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών Σχολών συμπληρώνουν και το Ερωτηματολόγιο.) Τα δύο (2) έντυπα (Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, Ερωτηματολόγιο) πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντα.

2. Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να συμπληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 4
Διαδικασία
Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ή προσκομίζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 3. Ο φάκελος εξετάζεται από την Ε.Ι., προκειμένου να εισηγηθεί για την ισοτιμία ή μη του κατατεθειμένου τίτλου σπουδών. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Ισοτιμιών δύναται να ζητήσει γραπτώς από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει κάθε επιπλέον αναγκαίο στοιχείο, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Μετά την εξέταση του φακέλου του ενδιαφερόμενου, η Ε.Ι., δια των αρμοδίων οργάνων, εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τη χορήγηση ισοτιμίας ή μη του τίτλου σπουδών. Το Δ.Σ. αποφαίνεται για τη χορήγηση ή μη της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών. Το αποτέλεσμα του αιτήματος του κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 5
Συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών
1. Η Επιτροπή Ισοτιμιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκροτείται ως ακολούθως :
α. Μαργαρώνης Κων/νος του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Μ 252402), Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Παπαθεοχάρη Ιωάννη του Κων/νου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 526644), Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό ΠΕ3 και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης,
β. Μαργέτης Κων/νος του Ηλία (Α.Δ.Τ. ΑΖ 580842), Συνταξ/χος Εκπαιδευτικός Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον Τύρη Αντώνιο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 015982) Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης,
γ. Μικρός Γεώργιος του Κων/νου, (Α.Δ.Τ. Χ 624370,) υπάλληλος της Ακαδημίας Αθηνών με αναπληρώτρια την Μπαρούτη Ζωή του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. Ν 289673), Εκπαιδευτικό Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης.
δ. Νοτάκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Σ 711823), Εκπαιδευτικός Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον Γιοβάνο Παναγιώτη του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 673359) Εκπαιδευτικό Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης.
ε. Λαγός Παναγιώτης του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. Θ 043704), Εκπαιδευτικός Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρώτρια την Κριεμπάρδη Μαρία του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 511151), Εκπαιδευτικό Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης,
στ. Σαχινίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Χ 554438), Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας με αναπληρωτή τον Παπαβλασόπουλο Κοσμά του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Χ 136565), Εμπειρογνώμονα,
ζ. Καρκαλάκος Σωτήριος του Γρηγορίου (Α.Δ.Τ. AB 293880) Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης με αναπληρώτρια την Μαρκουλάκη Ευαγγελία του Σταύρου (Α.Δ.Τ. Λ 176172), Εμπειρογνώμονα,
η. Αρβανιτάκη Θεοδώρα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 543829) Νομικός Επιστήμονας, Εμπειρογνώμονας με αναπληρώτρια την Παπαθεοδώρου Ευγενία του Αποστόλου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 787960) Πολιτικό Επιστήμονα, Εμπειρογνώμονα.
2. Καθήκοντα Πρόεδρου της Ε.Ι. ασκεί ο Μαργαρώνης Κων/νος με αναπληρωτή τον Μαργέτη Κων/νο.
3. Καθήκοντα γραμματέως της Ε.Ι. ασκεί ο Παπαϊωάννου Σπύρος (Α.Δ.Τ. ΑΚ 136729), με αναπληρώτρια τη Τζανετέα Ευφροσύνη (Α.Δ.Τ. Χ 208281), στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 6
Δημοσίευση – Έναρξη ισχύος
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ν. Ιωνία, 2 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ