Τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα

Αριθμ. ΠΟΛ 1101 – ΦΕΚ B 843 – 14.05.2015

Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152).
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 64 και της παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 2238/1994.
Τις διατάξεις των άρθρων 5, 32, 37, 41 και του Παραρτήματος του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170), όπως ισχύουν.
Την ΠΟΛ. 1167/02.08.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1835).
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού τέλους επιτηδεύματος των νομικών προσώπων, για το οικονομικό έτος 2013, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα.

2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος εκδίδεται και κοινοποιείται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και του άρθρου 37 του Ν. 4174/2013.

Άρθρο 2
Επιβολή και είσπραξη τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013
1. Το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται από τη ΔΗΛΕΔ στα νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013 και καταβάλλεται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις. Από τις δόσεις αυτές η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση και η καθεμία από τις επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα, αντίστοιχα. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τέλους εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση ενάμιση τοις εκατό (1,5%).

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ. 1167/02.08.2011 Α.Υ.Ο.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/05/843_2015_entypo.pdf”]