Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΛΑΕΚ 1-49

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΛΑΕΚ 1-49

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔΕΡΩΤΗΜΑ 1.       Οι Ομοσπονδίες είναι Δικαιούχοι Φορείς όταν κανένα πρωτοβάθμιο σωματείο τους δεν καταθέτει πρόταση στον νομό ή δύναται να γίνει παραχώρηση από κάποιο σωματείο που δεν καταθέτει; Φυσικά για υποβολή προγράμματος για όσες επιχειρήσεις πρωτοβάθμιων μελών δεν συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα.

Απάντηση .
ΟΙ Ομοσπονδίες είναι Δικαιούχοι Φορείς ΜΟΝΟ όταν κανένα πρωτοβάθμιο σωματείο – μέλος τους δεν καταθέτει πρόταση στο Νομό. Δεν υπάρχει παραχώρηση Σωματείου σε Ομοσπονδία για υλοποίηση προγράμματος

ΕΡΩΤΗΜΑ 2.       Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στον ΦΕΕ συμμετοχής ή δεν ανήκουν σε κανένα ΦΕΕ, πρέπει να υπάρχει εγγράφως η απάντηση του Εργατικού για την συλλογή δικαιολογητικών, ώστε στην περίπτωση αρνητικής απάντησης ο ΦΕΕ να προχωρήσει την διαδικασία συλλογής;

Απάντηση.
Τα Εργατικά κέντρα είναι υπεύθυνα για να συλλέγουν τις αιτήσεις των Εργαζόμενων χωρίς σταθερή εργασία (Τμήμα Β) και των Εργαζομένων επιχειρήσεων μη μέλη του ΦΕΕ (Τμήμα Α) , καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτών.

Εάν το Εργατικό Κέντρο δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα τότε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα τα συλλέγει ο ΦΕΕ που υλοποιεί το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ή το Εργατικό Κέντρο εγγράφως να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα ή ο ΦΕΕ (σε ενδεχόμενη άρνηση του Εργατικού κέντρου) με δική του ΥΔ να δηλώνει ότι λόγω άρνησης του Εργατικού κέντρου αναλαμβάνει την συλλογή.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3.       Αν ένα Παράρτημα του ΚΔΒΜ δεν έχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, η δυναμικότητα  του υπολογίζεται στο σύνολο των πογραμμάτων που δύναται να καταθέσει;

Απάντηση
Η Δυναμικότητα υπολογίζεται στις δομές των ΚΒΔΜ 1 και 2 που έχουν πρόσβαση ΑΜΕΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4.   

Α) Στα προγράμματα τύπου Β, επιτρέπεται κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων οι συμμετέχοντες καταρτιζόμενοι να εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση; Δεδομένου ότι  μπορεί να μην εργάζονται κατά την υποβολή αλλά να εργάζονται κατά την υλοποίηση ( πχ. Εποχικοί).

Β) Οι επαληθεύσεις μέσω ΕΦΚΑ και ΕΡΓΑΝΗ πραγματοποιούνται από την καταχώρηση της επιχείρησης και του εργαζόμενου στο Πληροφοριακό Σύστημα ή θα εμφανίζονται ως «σφάλμα»  όταν γίνεται η υποβολή προγράμματος;

Απάντηση.
Ο έλεγχος της ιδιότητας του καταρτιζομένου γίνεται κατά την πρώτη καταχώρηση του ΑΦΜ του στο σύστημα ( στάδιο : Μη ολοκληρωμένη καταχώρηση). Σε περίπτωση αντικατάστασης του με άλλο καταρτιζόμενο, γίνεται ξανά έλεγχος της ιδιότητας του καταρτιζομένου που τον αντικαθιστά.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6.       Θα μπορούσε οποιοσδήποτε άνεργος ο οποίος είχε εργασθεί στο προηγούμενο έτος της εγκυκλίου με 50 ημερομίσθια ( επιτρέπεται αφού είναι το ελάχιστο επιτρεπτό όριο) και με τα 50 ημερομ       ίσθια στον ίδιο εργοδότη ( επιτρέπεται αφού τα 125 είναι το μέγιστο επιτρεπτό όριο στον ίδιο εργοδότη) να ενταχθεί στα προγράμματα ΛΑΕΚ;

Απάντηση Ναι

ΕΡΩΤΗΜΑ 7.       Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζόμενων:

7.1    Πρέπει να είναι ίδιο για όλους ανά πρόγραμμα; ΟΧΙ

7.2 Στις περιπτώσεις Αλλοδαπών, απαιτείται μετάφραση και ισοτιμία των απολυτηρίων / πτυχίων που έχουν από ξένη χώρα; ΝΑΙ

7.3   Αν κάποιος έχει χάσει π.χ το απολυτήριο Γυμνασίου δύναται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για το εκπαιδευτικό του επίπεδο; ΟΧΙ

ΕΡΩΤΗΜΑ 8.       Τα δικαιολογητικά  που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6Ζ , αναρτώνται στο Πληροφορικό Σύστημα πριν την υποβολή των προγραμμάτων ή πριν την υλοποίηση σε περίπτωση έγκρισης τους;

Απάντηση
Το κεφάλαιο 6Ζ αναφέρεται στο Φυσικό αρχείο που τηρεί ο ΦΕΕ στην έδρα του και όχι σε ανάρτηση του στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 9.       Για τους νεοπροσληφθέντες σε επιχείρηση- μέλος του ΦΕΕ που έχει 1-2 εργαζόμενους μπορεί να συμμετάσχει ένα τρίτο άτομο που προσλήφθηκε πρόσφατα εφόσον έχει 50 ένσημα; Αν ναι τα ένσημα θα πρέπει να είναι κατά το τρέχον ή κατά το προηγούμενο έτος;

Απάντηση
Εφόσον τη στιγμή που δηλώνεται το ΑΦΜ του καταρτιζομένου στο πληροφοριακό σύστημα είναι εργαζόμενος και δεν υπάρχει σχετικό περιοριστικό μήνυμα από το πληροφοριακό σύστημα , συμμετέχει σαν εργαζόμενος σε τμήμα τύπου Α, ασχέτως των ενσήμων του.ΕΡΩΤΗΜΑ 10.   Με τον όρο «Περιφερειακοί σύλλογοι» (σελ 21)  ποιους συλλόγους νοούνται;

Απάντηση
Είναι οι σύλλογοι που έχουν παραρτήματα σε διαφορετικό Νομό από το Νομό που βρίσκεται η έδρα τους. Και θα πρέπει αυτό να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα έγγραφα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 12 . Στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ επισυνάπτονται οι αρχαιρεσίες μόνο των ΝΕΩΝ ΦΕΕ ή όλων μέχρι την τελευταία μέρα καταχώρησης των προτάσεων τους (σελ 26);

Απάντηση
Επισυνάπτονται αρχαιρεσίες των νέων ΦΕΕ και όσων ΦΕΕ έχουν λήξει οι προηγούμενες αρχαιρεσίες.

ΕΡΩΤΗΜΑ 13.Ένας εποχικά εργαζόμενος θεωρείται εργαζόμενος του οποίου το αντικείμενο εργασίας δεν του επιτρέπει σταθερό εργοδότη και άρα εντάσσεται στα προγράμματα τύπου Β ακόμα και αν έχει λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου και θα εργασθεί στον ίδιο εργοδότη στην επόμενη τουριστική σαιζόν;

Απάντηση
Ναι, αρκεί όταν εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα να είναι άνεργος και να έχει τουλάχιστον 50 ένσημα (το προηγούμενο έτος εγκυκλίου) και έως 125 ένσημα στον ίδιο εργοδότη.

EΡΩΤΗΜΑ 14 , Μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης ΚΒΔΜ 2 να ληθφεί σαν απασχολούμενο Διοικητικό προσωπικό του ΚΒΔΜ 2 σύμφωνα με την εγκύκλιο.

Απάντηση.
Μπορεί αρκεί να εμφανίζεται σαν μισθοδωτούμενος αυτού του ΚΒΔΜ 2 στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

ΕΡΩΤΗΜΑ 15 . Στα τμήματα τύπου Β υπάρχει ο περιορισμός των 49 ατόμων από επιχείρηση;
http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx

Απάντηση. Όχι