Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού επί πλοίου, ετών 2011-2013

Αριθμ. 3627.11/10/13 – ΦΕΚ Β 2285 – 13.09.2013

Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2011-2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της αριθμ. οικ: 55582/1933/2008 (1491Β΄) Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».
β. Του Ν. 3614/2007 (267Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Ν. 2638/1998 (204Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3153/2003 (153Α΄) «Ναυτική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επιμόρφωση και Ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας ΥΕΝΑΝΠ», τον Ν. 3450/2006 (64Α΄) «Αναβάθμιση και Αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 225 του Ν. 4072/2012 (86Α΄) και με το άρθρο 22 του Ν. 4150/2013 (102Α΄).
δ. Του Ν. 2575/1998 (23Α΄) παρ. 8 άρθρο 9 «Ρύθμιση Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2819/2000 (84Α΄) περίπτωση α της παρ. 4 του άρθρου 19, το Ν. 3654/2008 (57Α΄) άρθρο 10, το Ν. 3966/2011 (118Α΄) παρ. 7 του άρθρου 59 και ισχύει.
ε. Του Π.Δ 63/2005 (98Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
στ. Του άρθρου 20 του Ν. 2362/1995 (247Α΄), «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ζ. Π.Δ 113/2010 (194Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
η. Του Π.Δ. 251/1999 (206Α΄) «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού».
θ. Του Π.Δ. 85/2012 (141Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (143Α΄) και το Π.Δ. 94/2012 (149Α΄).
ι. Του Π.Δ. 119/2013 (153Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ια. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (2105Β΄).
2. Το αριθμ. πρωτ. 14611/21-09-2009 Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5022/29-03-2012 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β΄και Γ΄.
3. Την αριθμ. πρωτ. 6727/08-05-2012 1η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 9617/22-06-2009 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για υποβολή προτάσεων της πράξης «Πρακτική Άσκηση Ά ετών σπουδαστών επί πλοίου 2011-2015» για τους Α.Π. 4-5-6.
4. Το αριθμ. πρωτ. 1085675/2290/05-06-2012 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων περί Φορολογικής Αντιμετώπισης Επιδότησης Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
5. Τις αριθμ. πρωτ. 20416-20418-20420/07-12-2012 Αποφάσεις Ένταξης Πράξης με τίτλο: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΕΤΩΝ 2011-2015» για τους Άξονες Προτεραιότητας 4-5-6 και Κωδικό ΜIS:390396-390398-390397 αντίστοιχα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».
6. Το Α.Π. 3621.3/06/2013/05-03-2013 έγγραφο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β΄.
7. Την Α.Π. 3627.11/02/13/10-04-2013 (901Β΄) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2011-2013».
8. Την Α.Π. Μ3615/02/13/20-06-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατ’ εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης και Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ποσού 24.760.000 € για τα έτη 2011-2015 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΑΕ 2012ΣΕ09080004,2012ΣΕ09080005,2012ΣΕ09080006). Η εν λόγω δαπάνη δεν είναι νέα, είχε καθοριστεί στην υπ’ αριθμ. 3627.11/02/13/10-4-2013 καταργούμενη κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

1. Την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης των Πρωτοετών Σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων – Μηχανικών (ΑΕΝ/Π-Μ), με το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (880 €) ανά μήνα και ανά σπουδαστή για τα έτη 2011, 2012, 2013, που εκτέλεσαν Α΄ Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό Ταξίδι. Ως μήνας λογίζονται οι τριάντα (30) ημέρες. Τα ποσά της επιδότησης θα καταβάλλονται μηνιαίως και μέχρι έξι (6) μήνες. Το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό θα ανέλθει περί τα 24.760.000 εκατ. € και θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε. έτους 2013 – 2014 – 2015.

2. α) Η κατά τα ανωτέρω επιδότηση θα καταβάλλεται κάθε μήνα στο δικαιούχο σπουδαστή από την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία, η οποία θα ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ επιδοτούσας αρχής και δικαιούχου, και θα εισπράττεται, εν συνεχεία, μετά την απόλυση του σπουδαστή.

β) Το ποσό της επιδότησης υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ΝΑΤ και λοιπών Ταμείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλισης ναυτικών. Οι εργοδοτικές εισφορές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ναυτολόγησης βαρύνουν την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία.

3. Η είσπραξη του ποσού επιδότησης θα διενεργείται από την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία με την υποβολή στον αρμόδιο υπόλογο διαχειριστή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου των ακολούθων δικαιολογητικών παραστατικών :

α) Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης / Τμήμα B΄ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ότι ο αιτών το επίδομα, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία κατά τον χρόνο άσκησης του σπουδαστή επί του πλοίου εκμεταλλευόταν πράγματι το συγκεκριμένο πλοίο, ή κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

β) Εξοφλητικές αποδείξεις ή επικυρωμένα αντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων της διαχειρίστριας/πλοιοκτήτριας του πλοίου εταιρείας υπογεγραμμένα από τον σπουδαστή και τον υπεύθυνο παρακολούθησης οικονομικών θεμάτων, από τις οποίες θα προκύπτει η καταβολή του επιδόματος στο δικαιούχο σπουδαστή και στις οποίες, για τα πλοία που είναι συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, θα αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει στο ΝΑΤ και λοιπά Ταμεία.

γ) Βεβαίωση από ΝΑΤ ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές για κάθε σπουδαστή (για πλοία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ).

δ) Οριστική Δήλωση (Ε12), με τα ποσά που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου ή εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών κ.λπ. από μισθωτές υπηρεσίες (για πλοία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ).

ε) Εξουσιοδότηση του σπουδαστή προς τη διαχειρίστρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εταιρεία, για να εισπράξει αντί αυτού το εκπαιδευτικό επίδομα (απαιτείται μόνο για εκπαιδευτικά ταξίδια έτους 2013). (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

στ) Για πρωτοετείς σπουδαστές/τριες που εκτελούν Α΄ θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι σε πλοίο ξένης σημαίας μη συμβεβλημένο με το ΝΑΤ, ισχύει το Π.Δ. 372 (ΦΕΚ 115 Α΄/1977) «Περί του πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας επί πλοίων υπό ξένης σημαίας», σύμφωνα με το οποίο ο Πλοίαρχος εκδίδει Πιστοποιητικό Υπηρεσίας, το οποίο υποβάλλεται από τη ναυτιλιακή εταιρεία για την καταβολή του εκ-παιδευτικού επιδόματος, εφόσον έχουν καταβληθεί οι εισφορές υπέρ ΝΑΤ από τον σπουδαστή.

4. Επιπλέον, ο υπόλογος διαχείρισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα παραλαμβάνει από το αρμόδιο γραφείο, Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών τμήμα Β΄/Γρ. Ναυτολόγησης Σπουδαστών, βεβαίωση της ΑΕΝ φοίτησης (Υπόδειγμα ε΄, υπ’ αριθμ. (6) σχετικού ) ή Υπηρεσιακό Σημείωμα ΔΕΚΝ που αφορά:

α) στο πλοίο επί του οποίου εκπαιδεύτηκε κάθε σπουδαστής,

β) στη διαχειρίστρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εταιρεία,

γ) στο χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση.

5. Το εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλεται στους σπουδαστές των ΑΕΝ για την παροχή υπηρεσιών κατά την πρακτική τους άσκηση, θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (παρ. 1, άρθρο 45 ΚΦΕ) και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παρ. 1, του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και πρέπει να δηλώνεται στην ατομική Φορολογική τους Δήλωση.

6. Επιδότηση δικαιούνται και οι πρωτοετείς σπουδαστές, οι οποίοι δεν εκτελούν επιτυχώς το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Εκπαίδευσης Α.Ε.Ν.

7. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η Α.Π. 3627.11/02/13/10-04-2013 (901Β) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2011-2013».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ