Προσλήψεις στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Προσλήψεις στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου ΒασιλίτσαςΑριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/573249/22749/4004/397 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5259/23.11.2018
Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ότι, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», απαιτείται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 4 μήνες, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 και της παρ. 8, του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύει και καθορίζουμε για το έτος 2018-2019 τον αριθμό του προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών ως ακολούθως:

Α. Εποχικό προσωπικό

1 ΤΕ Νοσηλευτών

2 ΔΕ Ταμίας

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

10 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

1 ΥΕ Καθαρίστρια

Β. Εποχικό προσωπικό με σύναψη σύμβασης έργου

1 ΠΕ Ιατρών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως