Πρόσληψη δικηγόρου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 127, 115 21.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου του Ελληνικού Ινστιτούτο «Ε.Ι.Π.».

Ο Νομικός Σύμβουλος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων του Ε.Ι.Π. με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, δημοσιονομικής διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτούμενων έργων, καθώς και σε θέματα εργατικού δικαίου, β) τη παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα δικαίου που αφορούν την έρευνα και την τεχνολογία-καινοτομία και γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ε.Ι.Π.

Απαιτείται η φυσική παρουσία του Νομικού Συμβούλου τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Η ετήσια αμοιβή του θα ανέρχεται έως του ποσού των 20.000 ευρώ.

Α. Υποχρεωτικά Προσόντα Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Νομικού Συμβούλου πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα.
2. Να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
4. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη και να μην έχουν τεθεί σε δικαστική απαγόρευση.
5. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα ή περισσότερα θέματα, τα οποία αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας Ερευνητικών Κέντρων – ΕΛΚΕ, στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων και δημοσιονομικής διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτούμενων έργων, καθώς και σε θέματα εργατικού δικαίου.
7. Να διαθέτουν καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας.

Β. Προθεσμία – Δικαιολογητικά
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει μέχρι και την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 15:00, να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει με απόδειξη αίτηση υποψηφιότητας και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127,Τ.Κ. 115 21 Αμπελόκηποι, Αθήνα.
1. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά προς απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του υποψηφίου:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να αναγράφει ότι «δεν έχω καταδικασθεί για καμία αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 26 του Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν είμαι υπόδικος για τα εγκλήματα αυτά, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση» ή σε αντίθετη περίπτωση ότι «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις: …..κλπ.».
β. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, καθώς και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.) για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων.
4. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί για την ισοτιμία του από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή άλλου αποδεικτικού γνώσης της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας.

Γ. Διαδικασία επιλογής
Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ι.Π, ύστερα από εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Το Δ.Σ του Ε.Ι.Π δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην απόφασή του.

Η πρόσκληση