ΕΥΔΑΠ. Αναπροσαρμογή των τιμολογίων υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης

eydapΑριθμ. Δ6/2027 – ΦΕΚ Β 3188 – 16.12.2013

Αναπροσαρμογή των Τιμολογίων υπηρεσιών Ύδρευσης – Αποχέτευσης της εταιρείας ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. Των παραγράφων 1 – 4 του άρθρου 19 του Ν. 1068/1980 (ΦΕΚ 190Α΄/23-08-1980) «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Πρωτευούσης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
β. Της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222Α΄/25-10-1999) όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α΄/31-12-2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».
γ. Του άρθρου 4 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α΄/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ 29Α΄/5-02-2013) «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ‘Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 ‘Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 249) και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
δ. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
ε. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
στ. Του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄/5-11-2009) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ζ. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56Α΄/15-04-2010) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
η. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α΄/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152Α΄/25-06-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
θ. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141Α΄/21-06-2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ι. Του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144Α΄/5-07-2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
ια. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153Α΄/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιβ. Του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28Α΄/16-02-1988) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιγ. Της με αριθμ. οικ.322/21-03-2013 (ΦΕΚ 679Β΄/22-03-2013) κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
ιδ. Της με αριθμ. Υ46/6-07-2012 (ΦΕΚ 2101Β΄/9-07-2012) Απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Υ157/9-08-2012 (ΦΕΚ 2312Β΄/9-08-2012) Απόφαση Πρωθυπουργού, και ισχύει.
ιε. Της με αριθμ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070/23-07-2013 απόφασης Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής ‘Με εντολή Υπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ιστ. Το άρθρο 15 της από 9-12-1999 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.).
ιζ. Της με αριθμ. Δ16γ/010/1/Γ/02-01-2012 Απόφασης Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί καθορισμού καθ΄ ύλην Τεχνικών Δ/νσεων Γ.Γ.Δ.Ε. για την άσκηση εποπτείας επί των τεχνικών θεμάτων των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Ε. και Γ.Γ.Σ.Δ.Ε. νομικών προσώπων του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ.».
2. Τη με αριθμ. Δ16γ/462/4/486/Γ/25-09-2008 (ΦΕΚ 2008Β΄/29-09-2008) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Αναπροσαρμογή Τιμολογίων υπηρεσιών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε».
3. Τη με αριθμ. 17979/28-03-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. περί αναπροσαρμογής των τιμολογίων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Συνεδρίαση 1099η), που διαβιβάσθηκε με το αρ. πρωτ. 6803/22-05-2013 έγγραφο της Βοηθού Γενικής Διευθύντριας Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Λογαριασμών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
4. Το με αριθμ. πρωτ. Δ6/οικ/1924/12-09-2013 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ6) της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. προς τον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.ΠΕ.Κ.Α. σχετικά με την αριθμ. 17979/28-03-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
5. Το με Α.Π. 1037/27-09-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ., στο οποίο διατυπώθηκαν οι απόψεις της επί της αριθμ. 17979/28-03-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μετά και τα αριθμ. πρωτ. Δ6/1233/27-05-2013, Δ6/1370/5-08-2013 και Δ6/οικ/1776/19-08-2013 έγγραφα, αποφασίζουμε:

Την Αναπροσαρμογή των Τιμολογίων υπηρεσιών Ύδρευσης – Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως κατωτέρω:

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1. Κατηγορία Ι:
ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ
€/m3 €/m3
α. Για μηνιαία κατανάλωση 0 – 5m3 από 0,4138 σε 0,3500
β. » » 5 – 20m3 -»- 0,6471 -»- 0,6400
γ. » » 20 – 27m3 -»- 1,8566 -»- 1,8300
δ. » » 27 – 35m3 -»- 2,5992 -»- 2,5600
ε. » » άνω των 35m3 -»- 3,2357 -»- 3,2000

– Εξαίρεση για πολυμελείς – πολύτεκνες οικογένειες: Για οικογένειες με τρία και περισσότερα προστατευόμενα παιδιά € 0,3500 ανά m3, εφόσον η μηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει για μεν την πενταμελή οικογένεια τα 15 m3 ή 12 m3 για την τετραμελή, εφόσον πρόκειται για μονογονεϊκή, για δε τις μεγαλύτερες, το άνω όριο προσαυξημένο κατά 3 m3 για κάθε παιδί πέραν του τρίτου. Για υπέρβαση των άνω μηνιαίων οριακών καταναλώσεων δεν θα εφαρμόζεται η εξαίρεση.

– Ελάχιστη χρέωση 2 m3 το μήνα: Το μέτρο της ελάχιστης χρέωσης αναστέλλεται για όσο χρόνο έχει γίνει διακοπή της υδροδότησης με αφαίρεση μετρητή αυτεπάγγελτα ή με αίτηση του πελάτη.

2. Κατηγορία ΙΙ:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΕΟ
€/m3 €/m3
α. Για μηνιαία κατανάλωση έως 1.000m3 από 0,8381 σε 0,8300
β. Για μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1.000m3 -»- 0,9866 -»- 0,9800

– Με πρόταση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και Κοινή Απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, δύναται να χορηγούνται εκπτώσεις σε ειδικές κατηγορίες πελατών που τιμολογούνται με «Βιομηχανικό – Επαγγελματικό Τιμολόγιο».

3. Κατηγορία ΙΙΙ:
ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ – Ν.Π.Δ.Δ. ΙΣΧΥΟΝ ΝΕΟ
€/m3 €/m3
Ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης από 0,9972 σε 0,9800

4. Κατηγορία IV:
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΦΟΡΕΙΣ ΙΣΧΥΟΝ ΝΕΟ
€/m3 €/m3
Ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης από 0,2864 σε 0,2300

– Με απόφαση του Δ.Σ. της, δύναται η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. να εντάσσει στην κατηγορία τιμολογίου «Φιλανθρωπικά Ιδρύματα – Φορείς» και λοιπά ιδρύματα – φορείς που ασκούν φιλανθρωπικό – κοινωφελές έργο, πέραν αυτών που προβλέπονται στο Ν.Δ.1111/1972 (Φ.Ε.Κ. 23Α/11.2.1972) και στον Α.Ν.2039/1939 (Φ.Ε.Κ. 455Α/24.10.1939). Οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του ως άνω τιμολογίου θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ – Ο.Λ.Π. ΙΣΧΥΟΝ ΝΕΟ
€/m3 €/m3
Ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης από 0,7002 σε —–

– Καταργείται η τιμολογιακή υποκατηγορία «Κοινόχρηστοι Κρουνοί – Ο.Λ.Π.» και οι παροχές που τιμολογούνταν με το τιμολόγιο αυτό εντάσσονται στις λοιπές τιμολογιακές κατηγορίες, ανάλογα με τη χρήση και τις προϋποθέσεις που πληρούνται.

5. Κατηγορία V:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΗΣΩΝ ΙΣΧΥΟΝ ΝΕΟ
€/m3 €/m3
Ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης από 0,4880 σε 0,4880

– Το ως άνω τιμολόγιο:
i. ισχύει και για τις εκτός σχεδίου περιοχές μέχρι την ολοκλήρωση της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) κατά περιοχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οπότε για τις περιοχές που θα παραμείνουν εκτός σχεδίου το νερό θα χρεώνεται με το τιμολόγιο της Κατηγορίας II ή της Κατηγορίας III, αναλόγως του φορέα υδροδότησης (ιδιώτης-δήμος).
ii. ισχύει και για τη χορήγηση νερού για την υδροδότηση νησιών, μετά από συμφωνία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

6. Κατηγορία VI:
– Το νερό που χορηγείται στον Ο.Λ.Π., στα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου Α.Ε. σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου για τον εφοδιασμό πλοίων, χρεώνεται ως κατωτέρω:
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΙΣΧΥΟΝ ΝΕΟ
€/m3 €/m3
Ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης από 2,4401 σε 2,4000

7. Κατηγορία VII:
– Τα ακίνητα που συνδέονται με το δίκτυο ύδρευσης με ιδιαίτερη παροχή για πυροσβεστική χρήση, χρεώνονται ως κατωτέρω:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝ ΝΕΟ
€/μήνα €/μήνα
Ανεξαρτήτως του όγκου του ακινήτου και της κατηγορίας κατανάλωσης από 11,01 σε 11,01

8. Κατηγορία VIII:
ΑΔΙΫΛΙΣΤΟ ΝΕΡΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΕΟ
€/m3 €/m3
Για ολόκληρη την κατανάλωση που πραγματοποιείται από όλους τους υδρολήπτες της κατηγορίας αυτής από 0,1804 σε 0,1804

9. Πάγιο τέλος: Για όλες τις κατηγορίες πλην της κατηγορίας VII
i. Για παροχές κυρίως οικιακής χρήσης:
ΙΣΧΥΟΝ ΝΕΟ
€/μήνα €/μήνα
Με υδρόμετρο 5/8″ και 3/4″ και για Καταναλώσεις Έως 30μ3/τρίμηνο από 0,56 σε 1,00
Από 30μ3/τρίμηνο έως 60μ3/τρίμηνο » 0,87 » 1,00
Άνω των 60μ3/τρίμηνο » 1,64 » 1,00

ii. Για παροχές κυρίως επαγγελματικής – βιομηχανικής χρήσης και ενίσχυσης δικτύων Ο.Τ.Α.:
ΙΣΧΥΟΝ ΝΕΟ
€/μήνα €/μήνα
Με υδρόμετρο 1″ από 4,37 σε 4,50
Με υδρόμετρο μέχρι 11/2″ -»- 7,64 -»- 4,50
Με υδρόμετρο μέχρι 2″ -»- 13,09 -»- 13,00
Με υδρόμετρο 3″ -»- 21,82 -»- 13,00
Με υδρόμετρο 4″ – » – 32,72 -»- 35,00
Με υδρόμετρο 6″ – » – 43,62 -»- 35,00

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1. Δικαίωμα χρήσεως υπονόμων
Υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος για κάθε κατηγορία καταναλωτών (άρθρο 16 §5 του Ν. 3212/2003 – Φ.Ε.Κ. 308Α/31-12-2003) ΙΣΧΥΟΝ ΝΕΟ
Ποσοστό % Ποσοστό %
75 75

2. Κλιμάκια εκπτώσεων
Επί του ποσοστού του δικαιώματος χρήσεως υπονόμων και για ειδικές κατηγορίες ακινήτων ισχύουν τα ακόλουθα κλιμάκια εκπτώσεων:

α) Έκπτωση 50% χορηγείται στις κατηγορίες ακινήτων που χρησιμοποιούνται:
ι. για βιομηχανίες και βιοτεχνίες ποτοποιίας, παγοποιίας, παραγωγής τεχνητής μετάξης και χαρτοποιίας και
ιι. σε υδρομετρητές που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα.

β) Έκπτωση 30% χορηγείται σε υδρομετρητές που συνυδρεύουν σπίτια και ποτίζουν συνεχόμενους με τα σπίτια κήπους άνω των 200 m2, καθώς και σε υδρομετρητές που ποτίζουν αποκλειστικά κήπους άνω των 200 m2.

Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

• Ποσοστό 13% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος (Ν. 3899/2010 – Φ.Ε.Κ. 212Α΄/17-12-2010).

• Ποσοστό 23% επί του παγίου τέλους και δικαιώματος χρήσεως υπονόμων (Ν. 3845/2010 – Φ.Ε.Κ. 65Α΄/
6-05-2010).

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η αναπροσαρμογή για τα ως άνω τιμολόγια θα γίνει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αφορά σε καταναλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Η απόφαση αυτή θα έχει πενταετή διάρκεια, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργείται η προηγούμενη, με αριθμ. Δ16γ/462/4/486/Γ/25-09-2008 (Φ.Ε.Κ. 2008Β΄/29-09-2008), κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ