Αλλαγές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών

Με διατάξεις του νόμου 5003/2022 με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», επέρχονται αλλαγές στις αιτήσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών

 

Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5003/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 230/14.12.2022
Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 103
Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 95 π.δ. 26/2012

Στην παρ. 7 του άρθρου 95 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο περί εγγραφών ή διαγραφών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών μετά την τρίτη ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Οι αιτήσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Εκλογείς που ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους ως ετεροδημότες, χάνουν την ιδιότητα του ετεροδημότη εφόσον μεταδημοτεύσουν.

Οι εκλογείς αυτοί εγγράφονται στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου υποδοχής.

Όσοι εκλογείς υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής μετά από την τελευταία, πριν από τις εκλογές, αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ψηφίζουν ως ετεροδημότες.»

 
 

Άρθρο 104
Δικαίωμα μεταδημότευσης για συμμετοχή στις εκλογές δημοτικών αρχών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 8 ν. 4804/2021

Στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4804/2021 (Α΄90), περί της άσκησης του δικαιώματος μεταδημότευσης για τη συμμετοχή στις εκλογές δημοτικών αρχών, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8
Εκλογικοί κατάλογοι

1. Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για την εκλογή βουλευτών, ισχύουν και για τις εκλογές των αιρετών δημοτικών αρχών, των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων.

2. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέου δήμου, απόσπασης ενός συνοικισμού από έναν δήμο και προσάρτησής του σε άλλον δήμο ή λοιπών μεταβολών δήμων, εφαρμόζεται το άρθρο 26 του π.δ. 26/2012 (Α` 57), περί εκλογής βουλευτών.

3. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι του π.δ. 133/1997 (Α` 121).

4. Για τη συμμετοχή στις εκλογές δημοτικών αρχών μπορεί να γίνει μεταδημότευση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3463/2006 (Α’ 114). Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την 1 Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης των συνδυασμών της παρ. 4 του άρθρου 15.»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης