Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας

Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας

Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας – Διμηνιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΤεύχος 01

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΝΟΜΟΙ και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις τους
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε.
3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
4. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ων Υπουργών
5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ.)
6. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.)
7. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Α. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης..
Β. Κ.Υ.Α. με σύμπραξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γ. Λοιπές Υ.Α.
Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α.
8. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
2. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας Νομικών Προσώπων
3. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων
4. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.
5. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων
6. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
7. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
8. Διεθνείς Συμβάσεις – Κυρώσεις Συμφωνιών, Μνημονίων Συνεργασίας και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ
9. Ε.Σ.Π.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΔΜΗΔ

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
1. Γενικές Διατάξεις
2. Ηλεκτρονικό έγγραφο
3. Ηλεκτρονικά Αρχεία
4. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ
5. Δια@ύγεια
6. Ψηφιακή Υπογραφή
7. Πιστοποίηση

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
1. Γενικές Διατάξεις
2. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων
3. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου
4. Περιορισμός των δικαιολογητικών
5. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών
6. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών
7. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικών με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
8. Ανασύσταση φακέλου
9. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
10. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων
11. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών
12. Υπηρεσίες μιας στάσης – ΚΕΠ/ΕΚΕΓ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
1. Γενικές Διατάξεις
2. Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων από Δημόσιες Υπηρεσίες
3. Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια καυσίμων οχημάτων κρατικών υπηρεσιών
4. Ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από οχήματα του Δημοσίου

Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1. Γενικές Διατάξεις
2. Ειδικές Διατάξεις

Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Μετακινήσεις, Μεταφορά προσωπικού, μνημονιακή κινητικότητα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Δ.Α

Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας Τεύχος 01