Ευρωεκλογές 2014. Προετοιμασία πρεσβευτικών και προξενικών αρχών ΕΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εγκύκλιος: 21
ΘΕΜΑ: «Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2014. Προετοιμασία των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών της χώρας στα κράτημέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την ψηφοφορία στο εξωτερικό (Ν.1427/1984, Φ.Ε.Κ. Α 40/9-4-84)»
Όπως είναι γνωστό, τον Μάιο του 2014 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη χώρα μας, οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαχθούν στις 25 Μαΐου 2014.
Στην εκλογική διαδικασία της χώρας μας, παράλληλα με τους Έλληνες εκλογείς της Επικράτειας, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στα 27 λοιπά κ-μ της Ένωσης, καθώς και εκείνοι οι Έλληνες που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάποιο κ-μ της Ε.Ε. (π.χ. για ταξίδι, για επαγγελματικούς λόγους κλπ)
Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ψηφοφορία στο εξωτερικό,καθώς και αναφορικά με την ενημέρωση των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε., θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Ενημέρωση Εκλογέων
Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές της χώρας στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να ενημερώσουν, με κάθε πρόσφορο μέσο τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στην περιφέρειά τους για το δικαίωμα συμμετοχής τους στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την ίδια διαδικασία που ίσχυσε και στις προηγούμενες εκλογές.
Οι παραπάνω εκλογείς πρέπει να πληροφορηθούν έγκαιρα για την ακριβή ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά της ταυτότητάς τους έγγραφα την ημέρα των εκλογών.
Ειδικότερα:
Ημέρα ψηφοφορίας στο εξωτερικό
Η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε θα διεξαχθεί, το Σάββατο 24 Μαΐου 2014.
Κατά την ψηφοφορία, οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.
Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν στον τόπο διαμονής τους, οι εκλογείς αυτοί θα πρέπει:
α) Να είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του ελληνικού κράτους
β) Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα αυτό
γ) Να υποβάλουν αίτηση στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή (στην περιφέρεια της οποίας προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα) ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Οι αιτήσεις αυτές, μπορούν να υποβάλλονται και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Με βάση την αίτηση τους αυτή, θα περιληφθούν από το ΥΠ.ΕΣ. σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία θα σας κοινοποιηθεί.
Ψηφοφορία ναυτικών
Οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν έστω και αν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, επιδεικνύοντας στην εφορευτική επιτροπή το ναυτικό τους φυλλάδιο.
Λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, θα σας γνωστοποιηθούν με άλλο σχετικό έγγραφό μας.