ΟΓΑ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας σε πολίτες τρίτων χωρών

ΟΓΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 8, παρ. 23 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α ́)».