Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης

Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/448572/9826/3250/1585 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3366/30.08.2019
Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολικού έτους 2019-2020

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
προκηρύσσουμε:

1. Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) σχολικού έτους 2019-2020.

2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για κάθε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του π.δ. 370/1983 θα διενεργηθούν ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση της οικείας Σχολής. Οι Σχολές αποστέλλουν τις προτάσεις τους για την Επιτροπή Εξετάσεων στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) έως τις 28 Αυγούστου 2019.

Η σύνθεση κάθε Επιτροπής θα είναι πενταμελής. Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (όπως ορίζονται στο άρθρο 16, του ν. 1158/1981), ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 370/1981).  Εφόσον προταθούν και αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα. Πέραν των μελών της Επιτροπής προτείνεται και γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως και εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις διεξάγονται το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και 25 Οκτωβρίου 2019

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή στις 29 Οκτωβρίου 2019, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/448572/9826/3250/1585 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3366/30.08.2019
Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολικού έτους 2019-2020