Εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ. 20300 – ΦΕΚ Β 794 – 23.03.2016

Καθορισμός εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός της εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική
Καθορίζεται ως ειδικότερος τομέας εξειδίκευσης της Παθολογίας, της Νευρολογίας, της Χειρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής) της Πνευμονολογίας, της Αναισθησιολογίας και της Παιδιατρικής η Υπερβαρική Ιατρική, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την έκθεση σε υπερβαρικό περιβάλλον και των κλινικών προβλημάτων που έχουν ανάγκη θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο.

Άρθρο 2
Εκπαιδευτικό αντικείμενο για την εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική, στο οποίο θα εκπαιδεύονται οι ιατροί είναι το ακόλουθο :
1. Ιστορία Υπερβαρικής και Καταδυτικής Ιατρικής
2. Φυσιολογία και Νοσολογία από έκθεση σε υπερβαρικό περιβάλλον
Α Βασικές αρχές φυσικής που διέπουν την Υπερβαρική και Καταδυτική Ιατρική
Β. Φυσιολογικές επιδράσεις της κατάδυσης
Γ. Παθοφυσιολογία της εμβύθισης
Δ.. Παθοφυσιολογία της συμπίεσης – αποσυμπίεσης
ΣΤ. Χρόνιες δυσβαρικές διαταραχές
Ζ. Βασικές αρχές Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας – φυσιολογία και παθολογία
Η. Τοξικότητα Οξυγόνου
Θ. Πίεση και επιδράσεις αδρανών αερίων
Ι. Φάρμακα σε Υπερβαρικό περιβάλλον
ΙΑ. Μη δυσβαρική νοσολογία στις καταδύσεις
3. Καταδυτικός εξοπλισμός και ασφάλεια
Α. Βασικές αρχές ασφαλείας
Β. Είδη καταδύσεων και χαρακτηριστικά τους
Γ. Διαδικασίες στην κατάδυση
Δ.. Καταδυτικός εξοπλισμός
Ε. Καταδυτικοί πίνακες και υπολογιστές
ΣΤ. Κανονισμοί και κριτήρια καταδύσεων
Ζ. Εργασία σε υπερβαρικό περιβάλλον
Η. Ειδικές μορφές καταδύσεων
4. Καταλληλότητα (σωματική ικανότητα) για καταδύσεις
Α. Κριτήρια καταλληλότητας για καταδύσεις – Αντενδείξεις (για δύτες, εργαζόμενους σε υπερβαρικό περιβάλλον, ασθενείς που θα υποβληθούν σε υπερβαρική οξυγονοθεραπεία, προσωπικό υπερβαρικών θαλάμων)
Β. Εκτίμηση – εξέταση καταδυτικής καταλληλότητας
Γ. Κριτήρια καταδυτικής καταλληλότητας (επαγγελματίες, αναψυχής)
5. Καταδυτικά ατυχήματα
Α. Καταδυτικά συμβάματα και ατυχήματα
Β. Πρώτες Βοήθειες (προ μεταφοράς στον υπερβαρικό θάλαμο)
Γ. Νόσος εξ Αποσυμπιέσεως
Δ. Διαφορική διάγνωση συμπτωμάτων μετά από κατάδυση
Ε. Μεταφορά ασθενούς από καταδυτικό ατύχημα
ΣΤ. Επείγουσα αντιμετώπιση Νόσου εξ Αποσυμπιέσεως: θεραπευτικοί πίνακες και διαχείριση
Ζ. Άνοδος σε υψόμετρο, πτήση και κατάδυση
Η. Ελεύθερη Κατάδυση (breath-hold diving)
Θ. Αποκατάσταση σε υπολειμματική νόσο
Ι. Διερεύνηση καταδυτικού ατυχήματος
6. Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο (ΘΥΒΟ)
Α. Τύποι υπερβαρικών θαλάμων (πολυθέσιοι, μονοθέσιοι, μεταφοράς, υγρή επαναπίεση)
Β. ΘΥΒΟ: Καθιερωμένες ενδείξεις
Γ. ΘΥΒΟ: Συνιστώμενες ενδείξεις
Δ. ΘΥΒΟ: Πειραματικές και άλλες ενδείξεις
Ε. Βασικές αρχές θεραπείας
ΣΤ. Βασικές αρχές χειρισμού υπερβαρικών θαλάμων
Ζ. Επιστημονικός εξοπλισμός εντός υπερβαρικών θαλάμων (διαγνωστικές, θεραπευτικές και συσκευές παρακολούθησης)
Η. Εκτίμηση κινδύνου, παρακολούθηση και σχέδιο ασφαλείας για υπερβαρικούς θαλάμους
Θ. Κανονισμοί ασφαλείας υπερβαρικών θαλάμων
Ι. Επίβλεψη σωστής λειτουργίας του θαλάμου και του μηχανοστασίου
7. Πρακτική εξάσκηση
Α. Καταλληλότητα υποψηφίων για εργασία σε υπερβαρικό περιβάλλον
Β. Πρακτική άσκηση στην κλινική εκτίμηση, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, θεραπευτικό σχεδιασμό
Γ. Πρακτική άσκηση στη ΘΥΒΟ, περιλαμβάνεται και δοκιμασία ανοχής πίεσης (τεστ πίεσης)
Δ.. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
Ε. Πρακτική άσκηση στην επείγουσα αντιμετώπιση Νόσου εξ Αποσυμπιέσεως
ΣΤ. Καταδυτική εμπειρία (επιλογή) και ξηρά κατάδυση

Άρθρο 3
Χρόνος και τρόπος εξειδίκευσης
1. Ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική είναι δύο (2) χρόνια.
2. Δικαίωμα στην εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική έχουν οι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χειρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής), Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής. Προϋπόθεση για την έναρξη εξειδίκευσης αποτελεί η αποδεδειγμένη εκπαίδευση ή προϋπηρεσία σε ΜΕΘ για έξι (6) μήνες η οποία, προκειμένου να αποκτηθεί θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ιατροί να εκπαιδευτούν αντιστοίχως ως άμισθοι υπεράριθμοι.
3. Η εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική γίνεται σε Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.ΥΠ.Ι) Νοσοκομείων του ΕΣΥ ή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων, οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας όπως περιγράφονται στην αριθμ. Υ4α/οικ 130724/05-12-2005 απόφαση Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1793/Β΄/20-12-2005) και επιπλέον πρέπει:
α) Να έχουν στην οργανική τους δύναμη ιατρό που έχει την εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική.
β) Να έχουν τουλάχιστον έναν (1) πολυθέσιο θάλαμο.
γ) Να νοσηλεύουν ασθενείς με ευρύ φάσμα νοσολογίας που προκύπτει από την έκθεση σε υπερβαρικό περιβάλλον.
δ) Να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο σε όλο το φάσμα των ενδείξεων αυτής (να μπορούν να υποστηρίζουν ασθενείς που χρήζουν εντατικής παρακολούθησης και θεραπείας).
ε) Στην ευθύνη των Μονάδων να υπάγεται Εξωτερικό ιατρείο Υπερβαρικής Ιατρικής.
4. Η αναγνώριση των Μονάδων Υπερβαρικής Ιατρικής ως κατάλληλων για εξειδίκευση των γιατρών στην Υπερβαρική Ιατρική ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ.
5. Ο αριθμός των εξειδικευομένων στην Υπερβαρική Ιατρική ορίζεται σε δύο (2) ιατρούς: ένας (1) ιατρός του ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ ή στρατιωτικός ιατρός με τη διαδικασία των εκπαιδευτικών αδειών και ένας (1) εξειδικευόμενος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης των ειδικευομένων ιατρών για εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική.
Ως υπεράριθμοι δύνανται να μετεκπαιδεύονται στρατιωτικοί ιατροί ή υπότροφοι ξένων χωρών.
Σε περίπτωση μη κάλυψης μίας εκ των δύο ανωτέρω θέσεων από την αντίστοιχη κατηγορία, η θέση μπορεί να καλυφθεί από ιατρό της άλλης κατηγορίας.
Οι ιατροί που τοποθετούνται στις ανωτέρω θέσεις για Εξειδίκευση, εφόσον υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Νοσηλευτικά Ιδρύματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, διατηρούν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.
Ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χειρουργικής (Γενικής και Παιδοχειουργικής), Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής οι οποίοι έχουν μετεκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένα κέντρα εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική της αλλοδαπής για χρόνο μικρότερο των δυο (2) ετών, δύνανται να αναγνωρίσουν το χρόνο μετεκπαίδευσης ως χρόνο εξειδίκευσης, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ και με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Για τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου Εξειδίκευσης τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 4
Απόκτηση πιστοποιητικού Εξειδίκευσης
Η Εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική αποκτάται μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, αποτελείται δε από έναν (1) Καθηγητή με εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική, έναν (1) Διευθυντή Μ.ΥΠ.Ι Νοσοκομείου ΕΣΥ με εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική και έναν (1) Διευθυντή Μ.ΥΠ.Ι Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου με εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική, καθώς και ισάριθμους αναπληρωτές τους κατά αντιστοιχία.
Σε έλλειψη Καθηγητών ή Διευθυντών με εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική δύναται να οριστούν μέλη της Επιτροπής αμέσως κατώτερης βαθμίδας ή Καθηγητές και Δ/ντές ανάλογων ειδικοτήτων την έναρξη εξειδίκευσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας ο οποίος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας.
Οι εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών Εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική είναι γραπτή και προφορική εξέταση, διενεργούνται δε τρεις (3) φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο.
Στην Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:
1. Βεβαίωση από τον Διευθυντή της Μ.ΥΠ.Ι που έχει πραγματοποιήσει την Εξειδίκευση ο υποψήφιος ιατρός, στην οποία να φαίνεται ότι ο ιατρός συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο Εξειδίκευσης.
2. Πλήρες βιβλίο εκπαίδευσης εξειδικευομένου στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι ιατρικές πράξεις που έλαβε μέρος και οι εκπαιδευτικοί στόχοι που εκπληρώθηκαν κατά την εκπαίδευσή του, υπογεγραμμένο από το Διευθυντή Μ.ΥΠ.Ι και το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου όπου πραγματοποιήθηκε η Εξειδίκευση.
3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
4. Τυχόν υπάρχουσες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά μετεκπαίδευσης στο εσωτερικό ή εξωτερικό με πλήρη καταγραφή της εκεί εκπαίδευσης και δραστηριότητας στην Υπερβαρική Ιατρική.
Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση της εξειδίκευσης, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσέλθει εκ νέου για εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας (άρθρο 10 του Ν. 3366/1955 – ΦΕΚ 258Α’ και άρθρο 10 του Ν. 1821/1988 – ΦΕΚ 271Α΄).
Το πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική (υπόδειγμα του παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης) χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας.
Ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χειρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής), Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής οι οποίοι έχουν μετεκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένες μονάδες εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική της αλλοδαπής για δύο χρόνια στο αντικείμενο της Υπερβαρικής Ιατρικής, δύνανται να αναγνωρίζουν την Εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ και να αποκτήσουν πιστοποιητικό Εξειδίκευσης μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χειρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής), Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν τίτλο Εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική του Εξωτερικού και εφόσον η μετεκπαίδευση έγινε σε αναγνωρισμένες μονάδες εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική, της αλλοδαπής για δύο (2) χρόνια στο αντικείμενο της Υπερβαρικής Ιατρικής, δύνανται να αναγνωρίζουν την Εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ (χωρίς εξετάσεις) για να αποκτήσουν πιστοποιητικό Εξειδίκευσης.

Άρθρο 5
Βιβλίο εκπαίδευσης εξειδικευομένου
Ο υποψήφιος Ιατρός Υπερβαρικής οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή εξετάσεων βιβλίο εκπαίδευσης στο οποίο αναλυτικά θα καταγράφεται η εκπλήρωση εκπαιδευτικών στόχων και οι ιατρικές πράξεις στις οποίες έλαβε μέρος.
1. Ο εν λόγω εξειδικευόμενος θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον διακόσιες (200) προγραμματισμένες συνεδρίες Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο και τριάντα (30) επείγουσες θεραπευτικές συνεδρίες με Υπερβαρικό Οξυγόνο (καταδυτικών και υπερβαρικών περιστατικών). Επίσης, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) κλινικές εκτιμήσεις ασθενούς ως εξής:
Α. Εξέταση ασθενούς με ένδειξη Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο, τουλάχιστον είκοσι (20).
Β. Εξέταση δύτη για πιστοποίηση καταδυτικής καταλληλότητας, ή/και έλεγχο υποψηφίου για τεστ πιέσεως, τουλάχιστον δέκα (10).
Γ. Εξέταση ασθενούς με συμπτώματα μετά από κατάδυση, τουλάχιστον δέκα (10).
2. Άλλες ιατρικές πράξεις που θα πρέπει να καταγράφονται είναι: διαδερμική οξυμετρία, τοποθέτηση κεντρικού αγγειακού καθετήρα, καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως, βυθοσκόπηση, μυριγγοτομή, θωρακοκέντηση με βελόνα, τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα, χειρουργικός καθαρισμός τραύματος, εξειδικευμένη υποστήριξη αεραγωγού, μηχανική υποστήριξη αναπνοής κατά τη διάρκεια Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο. Τουλάχιστον είκοσι (20) πράξεις αυτής της κατηγορίας.
3. Επείγουσες διαδικασίες:
Α. Διαχείριση τοξικότητας οξυγόνου
Β. Απώλεια πίεσης θαλάμου ή απρόσμενη αύξηση πίεσης θαλάμου
Γ. Καρδιακή ανακοπή
Δ. Εκκένωση λόγω πυρκαγιάς
Ε. Πνευμοθώρακας
ΣΤ. Υπογλυκαιμία / απώλεια αισθήσεων
Ζ. Βαρότραυμα (ους, παραρρίνιοι κόλποι)
Η. Βρογχόσπασμος
4. Κάλυψη γνωστικών αντικειμένων άρθρου 2 «Εκπαιδευτικό αντικείμενο για την εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική» με ενυπόγραφη επιβεβαίωση του διδάσκοντα στο Βιβλίο εκπαίδευσης εξειδικευομένου.
5. Εκπαιδευτική/επιστημονική δραστηριότητα. Μπορεί να περιλαμβάνει:
Α. Παρουσίαση θέματος Υπερβαρικής Ιατρικής σε συνέδριο ή συμπόσιο ή επιστημονική εκδήλωση της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Β. Δημοσίευση θέματος Υπερβαρικής Ιατρικής σε ελληνικό ή ξενόγλωσσο επιστημονικό περιοδικό
Γ. Διδασκαλία θέματος Υπερβαρικής Ιατρικής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες των εξειδικευμένων ιατρών στην Υπερβαρική Ιατρική
Ο ιατρός κάτοχος πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική:
1. Διαγιγνώσκει, διαχειρίζεται και θεραπεύει τη Νόσο εξ Αποσυμπιέσεως και άλλα καταδυτικά συμβάντα, καθώς και προβλήματα υγείας που προκύπτουν από την έκθεση σε μεταβολή περιβαλλοντικής πίεσης (π.χ. εργαζόμενοι σε κατασκευή σηράγγων, προσωπικό υπερβαρικών θαλάμων).
2. Είναι αρμόδιος μετά από κλινική αξιολόγηση, κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο και όπου απαιτείται συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες, για τον καθορισμό ιατρικής καταλληλότητας ατόμου για καταδύσεις ή έκθεση σε υπερβαρικό περιβάλλον.
3. Πραγματοποιεί την αρχική εκτίμηση, διαχείριση και παρακολούθηση των ασθενών που χρήζουν Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο προτείνοντας όπου απαιτείται περαιτέρω κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ή πρόσθετη φαρμακευτική αγωγή.
4. Προτείνει το θεραπευτικό πλάνο Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας, επιβλέπει την εφαρμογή του και το τροποποιεί όταν απαιτείται με γνώμονα το όφελος του ασθενούς.
5. Παρακολουθεί και είναι υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή διενέργεια της θεραπείας ασθενών, κατά τη στιγμή που λαμβάνει χώρα η Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο.
6. Εκτελεί κλινική εκτίμηση, αξιολόγηση, διερεύνηση και αντιμετώπιση επιπλοκών της θεραπευτικής παρέμβασης σε υπερβαρικές συνθήκες.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική μπορούν να λάβουν κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του ΚΕΣΥ χωρίς εξετάσεις οι κάτωθι ιατροί:
1. Κάτοχοι τίτλου ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χειρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής), Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας, Παιδιατρικής, ιατροί εξειδικευμένοι στην Εντατικολογία, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν αποδεδειγμένα έξι (6) μήνες τουλάχιστον εκπαίδευση ή προϋπηρεσία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έχουν εργαστεί επί δύο (2) έτη τουλάχιστον σε Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και έχουν εκπληρώσει ιατρικές πράξεις και εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης.
2. Οι ιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν εκπαιδευθεί στην Υπερβαρική Ιατρική σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ Φ.300/1/77239 (ΦΕΚ 1679/Β΄/17-12-2001) απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταπτυχιακή εκπαίδευση Υγειονομικών Αξιωματικών αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων», μετά από πρόταση του Δ/ντου της αντίστοιχης ΔΥΓ και επικύρωση του Ανώτατου Συμβουλίου του Κλάδου, και οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν αποδεδειγμένα έξι (6) μήνες τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έχουν εργαστεί επί δύο (2) έτη τουλάχιστον σε Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής Στρατιωτικών Νοσοκομείων και έχουν εκπληρώσει ιατρικές πράξεις και εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης.
Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου αυτού οι ενδιαφερόμενοι ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας και Χειρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής), Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής, ιατροί εξειδικευμένοι στην εντατικολογία προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας στο Υπουργείο Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/03/794_2016-entypo.pdf”]