Νόμος 4764/2020 για την υγεία, τα ΜΜΜ, τις συντάξεις και τους ΟΤΑ

Νόμος 4764/2020 για την υγεία, τα ΜΜΜ, τις συντάξεις και τους ΟΤΑ

Νόμος 4764/2020 με διατάξεις για την υγεία, τα ΜΜΜ, τις συντάξεις και τους ΟΤΑ

 

Νόμος 4764/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 256/23.12.2020
Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο 2
Διενέργεια δωρεάν ελέγχων (τεστ) κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 3
Εκτελών την Επεξεργασία
Άρθρο 4
Μέτρα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 5
Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο 7
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο 8
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
Άρθρο 9
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας
Άρθρο 10
Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 11
Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
Άρθρο 12
Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
Άρθρο 13
Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 14
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Άρθρο 15
Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.) Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
Άρθρο 16
Μετακίνηση προσωπικού Τ.Ο.Μ.Υ.
Άρθρο 17
Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών
Άρθρο 18
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 19
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
Άρθρο 20
Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο 21
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 22
Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων
Άρθρο 23
Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλωσίμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 24
Επίταξη σκαφών για τη διακομιδή ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 25
Σύναψη συμβάσεων χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020
Άρθρο 26
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
Άρθρο 27
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο 28
Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 29
Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 30
Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 31
Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο 32
Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο 33
Δαπάνες υπηρεσιών των νοσοκομείων – Παράταση ισχύος διάταξης για ρύθμιση ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε.
Άρθρο 34
Ρύθμιση θεμάτων A.E.M.Y. A.E.
Άρθρο 35
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο 36
Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
Άρθρο 37
Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy
Άρθρο 38
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Άρθρο 39
Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 40
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
Άρθρο 41
Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 42
Ζητήματα αδειοδότησης ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας – Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011
Άρθρο 43
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
Άρθρο 44
Υποχρεώσεις φαρμακοποιών
Άρθρο 45
Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.
Άρθρο 46
Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής αδείας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων – Δυνατότητα υπέρβασης σαρανταοκταώρου ιατρών Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 47
Απαιτούμενα προσόντα και διαδικασία πλήρωσης θέσεων συνεργατών στο γραφείο του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3918/2011
Άρθρο 48
Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση
Άρθρο 49
Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2716/1999
Άρθρο 50
Ζητήματα Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999
Άρθρο 51
Αδειοδότηση και διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα
Άρθρο 52
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 53
Διαδικασία προμήθειας εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τις ανάγκες της χώρας – Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 54
Αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα – Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 55
Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 56
Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 57
Δημιουργία Συστήματος και Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 58
Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον ΕΟΔΥ
Άρθρο 59
Δωρεές για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 60
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού
Άρθρο 61
Ρυθμίσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
Άρθρο 62
Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας ειδικού νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 63
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφίων για την λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας
Άρθρο 64
Ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 65
Ρυθμίσεις υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 66
Ιατρικό προσωπικό ΕΟΔΥ
Άρθρο 67
Δυνατότητα διορισμού ιατρών σε Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν.
Άρθρο 68
Δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου
Άρθρο 69
Παράταση απαλλαγής ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
Άρθρο 70
Ζητήματα Τμήματος Κινητοποίησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου στον Τομέα της Υγείας, Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ και Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας – Τροποποιήσεις του ν. 4675/2020
Άρθρο 71
Άδεια απουσίας εργαζομένου προς τον σκοπό συμμετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 72
Δωρεά φορητών κλινών ΜΕΘ από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 73
Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 και σε συναφείς υπηρεσίες – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000. (Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλίου)
Άρθρο 74
Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
Άρθρο 75
Υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% – Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000
Άρθρο 76
Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Άρθρο 77
Απόσυρση ταμειακών μηχανών – Φ.Η.Μ.
Άρθρο 78
Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)
Άρθρο 79
Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 80
Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014
Άρθρο 81
Μισθώματα ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες
Άρθρο 82
Πρόγραμμα «Γέφυρα» – Έγκριση αίτησης – Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4714/2020
Άρθρο 83
Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποίηση των άρθρων 263, 265, και 308 του ν. 4738/2020 (Α΄207)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 84
Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕL L 123), σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (Άρθρο 13 του Κανονισμού)
Άρθρο 85
Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕL L 123), σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (Άρθρο 14 του Κανονισμού)
Άρθρο 86
Επίλυση διαφορών, εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και προσφυγών κατά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕL L 123), σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (Άρθρο 15 του Κανονισμού)
Άρθρο 87
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Κανονισμού 2012/260 (L 94)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 88
Ρύθμιση απαιτήσεων δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων ΕΡΤ Α.Ε.
Άρθρο 89
Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών
Άρθρο 90
Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων
Άρθρο 91
Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων
Άρθρο 92
Ρυθμίσεις για ασφαλιστικές αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
Άρθρο 93
Ρυθμίσεις για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών – φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVID-19 και των εντολέων – πελατών τους.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 94
Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άρθρο 95
Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων
Άρθρο 96
Λειτουργία κατά τις Κυριακές – Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790)
Άρθρο 97
Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άρθρο 98
Έναρξη πρώτης προγραμματικής περιόδου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τεχνική βοήθεια μεταβατικής περιόδου – Τροποποίηση του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)
Άρθρο 99
Δαπάνες διαχείρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
Άρθρο 100
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που λειτουργούν στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising)
Άρθρο 101
Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 102
Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 – Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

 
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 103
Κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση προσωπικού του δημοσίου στον e-ΕΦΚΑ για την ολοκλήρωση απονομής των συντάξεων – Προσθήκη παρ. 11 άρθρου 21 του ν. 4354/2015
Άρθρο 104
Παραίτηση από ένδικα μέσα e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ.
Άρθρο 105
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις επιχειρησιακές διοικητικές μονάδες του e-EΦΚΑ
Άρθρο 106
Διάθεση προσωπικού Επιμελητηρίων στον e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 107
Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 108
Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018
Άρθρο 109
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020
Άρθρο 110
Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021 – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013
Άρθρο 111
Παράταση παραμονής στην υπηρεσία των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων
Άρθρο 112
Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 113
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών
Άρθρο 114
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α.
Άρθρο 115
Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020
Άρθρο 116
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα
Άρθρο 117
Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο
Άρθρο 118
Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών
Άρθρο 119
Παράταση έναρξης ισχύος του π.δ. 70/2019 «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)»
Άρθρο 120
Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας
Άρθρο 121
Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού
Άρθρο 122
Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του πρώην Ο.Γ.Α.

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 123
Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4331/2015
Άρθρο 124
Θέματα Πλοηγικής Υπηρεσίας – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4480/2017
Άρθρο 125
Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών
Άρθρο 126
Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας
Άρθρο 127
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου
Άρθρο 128
Θέματα της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) – Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4676/2020
Άρθρο 129
Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης -Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4487/2017

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 130
Παράταση απαλλαγής των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού από τη φορολογία εισοδήματος – Τροποποίηση της περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/ 2013
Άρθρο 131
Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»
Άρθρο 132
Άδεια λειτουργίας τουριστικών λιμένων – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012
Άρθρο 133
Παράταση προθεσμίας για τη δήλωση του διακριτικού τίτλου των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 134
Επιτάχυνση διαδικασιών για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας αστικών λεωφορείων Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Άρθρο 135
Δυνατότητα αναστολής κανονικών αδειών εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Άρθρο 136
Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
Άρθρο 137
Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
Άρθρο 138
Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4070/2012
Άρθρο 139
Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών
Άρθρο 140
Υποβολή απολογιστικών στοιχείων από συγκοινωνιακούς φορείς – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2963/2001
Άρθρο 141
Πόροι και επενδυτικά προγράμματα Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης -Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4482/2017
Άρθρο 142
Επιδότηση Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
Άρθρο 143
Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε. έναντι του Δημοσίου που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων
Άρθρο 144
Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 145
Συμπληρώσεις στην πολεοδομική νομοθεσία

ΜΕΡΟΣ Θ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 146
Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα
Άρθρο 147
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 148
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 149
Προσόντα Επαγγελματιών Οπλιτών – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2936/2001
Άρθρο 150
Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και μονιμοποιηθέντων εθελοντών-μονιμοποιηθεισών εθελοντριών – Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 4494/2017
Άρθρο 151
Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 152
Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 153
Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 154
Ρύθμιση θεμάτων οδοιπορικών εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 155
Επείγουσες διατάξεις για την προσέλκυση επενδύσεων – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4251/2014
Άρθρο 156
Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου-Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 4251/2014

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 157
Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
Άρθρο 158
Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
Άρθρο 159
Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
Άρθρο 160
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών ως προς δικαστικές αποφάσεις
Άρθρο 161
Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης
Άρθρο 162
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Άρθρο 163
Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη – Τροποποίηση του άρθρου 55A του ν. 4174/2013
Άρθρο 164
Απόδοση εσόδων στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄: ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 165
Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 166
Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
Άρθρο 167
Αρμόδια όργανα και διαδικασία καταβολής δόσεων ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
Άρθρο 168
Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
Άρθρο 169
Αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
Άρθρο 170
Αναστολή παραγραφής οφειλών σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
Άρθρο 171
Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών στη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
Άρθρο 172
Απώλεια ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
Άρθρο 173
Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019
Άρθρο 174
Παράταση προθεσμίας μεταγραφής ληξιαρχικών πράξεων προξενικών αρχών
Άρθρο 175
Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
Άρθρο 176
Εξαίρεση ΔΕΥΑ από την υποχρέωση προσκόμισης ενημερότητας
Άρθρο 177
Χρονικό διάστημα αξιολόγησης – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020
Άρθρο 178
Παράταση θητείας αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Άρθρο 179
Αναστολή καταβολής δόσεων ρύθμισης χρεωστικών ανοιγμάτων των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Άρθρο 180
Συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης
Άρθρο 181
Αποσπάσεις προσωπικού Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 182
Παράταση διαστήματος καταβολής του ανταλλάγματος στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ I» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4531/2018
Άρθρο 183
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 184
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
Άρθρο 185
Δημοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο – Τροποποίηση του άρθρου 379 του ν. 4412/2016
Άρθρο 186
Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας
Άρθρο 187
Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών και αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
Άρθρο 188
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Άρθρο 189
Διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. – Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 2328/1995, 4172/2013 και 4174/2013

ΜΕΡΟΣ ΙΕ:ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 190
Ρυθμίσεις για τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 191
Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 192
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4764/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 256/23.12.2020
Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις