Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςΑριθμ. 1293 – ΦΕΚ Β 156 – 29.01.2014

Τροποποίηση της με αριθ. 10587/03-12-2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013 και 2013-2014 στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΦΕΚ 3347/Β).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση των άρθρων 2, 3 ,4 και 7 της υπ’ αριθ. 10587/03-12-2012 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 3347 Β), ως ακολούθως:
α) Το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 10587/03-12-2012 υπουργική απόφαση, τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 2
Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος
Οι θεματικές ενότητες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και της δεύτερης (Β) φάσης είναι οι ακόλουθες:
Θεματικές Ενότητες Διδακτικές ώρες Φάση
Α Φάση
Β
ΘΕ 1 1. Ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση
2. Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα Ένταξης  1 ώρα
1 ώρα 2
ΘΕ 2 1. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Ιδιαιτερότητες, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελική) υποστηρικτικές παρεμβάσεις
2. Νοητική Αναπηρία. Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση 5 ώρες 5
ΘΕ 3 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αξιολόγηση και παιδαγωγική  αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης 11 ώρες 11
ΘΕ 4 Προβλήματα Συμπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη περίπτωσης 4 ώρες 4
ΘΕ 5 Προβλήματα ακοής –Αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελική) και παιδαγωγική αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης 3 ώρες 3
ΘΕ 6 Προβλήματα όρασης-Αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελική) και παιδαγωγική αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης 3 ώρες 3
ΘΕ 7 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με υπερκινητικότητα. Αξιολόγηση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης 7 ώρες 7
Γενικό Σύνολο 35 ώρες 17 18 ».

β) Το άρθρο 3 της ως άνω υπ’αριθ. 10587/03-12-2012 υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 3
Διάρκεια- Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θα πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στις έδρες των Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα των Π.Ε.Κ. και θα είναι διάρκειας δύο (2) εβδομάδων και εβδομήντα (70) διδακτικών ωρών. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θα πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στις έδρες των Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα των Π.Ε.Κ. και θα είναι διάρκειας πέντε (5) ημερών και τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών. Επίσης, το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θα πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στις έδρες των Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα των Π.Ε.Κ. και θα είναι διάρκειας πέντε (5) ημερών και τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών, με την προϋπόθεση χρονικής παράτασης των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3.
Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα ορισθούν από τα κατά τόπους ΠΕΚ.
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα αυτών:
Π.Ε.Κ.
1ο Αθήνας
2ο Αθήνας
3ο Αθήνας
Πειραιά
1ο Θεσσαλονίκης
2ο Θεσσαλονίκης
Αλεξανδρούπολης
Ηρακλείου
Ιωαννίνων
Καβάλας
Κοζάνης
Λαμίας
Λάρισας
Μυτιλήνης
Πάτρας
Τρίπολης ».

γ) Το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 10587/03-12-2012 υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 4
Προϋποθέσεις συμμετοχής επιμορφούμενων
1. Υποχρέωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα έχουν οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται το πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με την ακόλουθη επιφύλαξη: η συμμετοχή και παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Α΄ και Β΄ φάσης επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

2. Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.455 εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2012-2013 και σε 2.000 εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2013-2014.
Ο ανωτέρω αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών μπορεί να αυξομειώνεται σύμφωνα με τις προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν.

3. Οι επιμορφούμενοι θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο έχουν τοποθετηθεί.

4. Ο αριθμός των τμημάτων θα καθοριστεί από τα κατά τόπους Π.Ε.Κ. ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών και τις έδρες τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση.

5. Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2012-2013 δεν θα παρακολουθήσουν την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014, με την επιφύλαξη του ακόλουθου εδαφίου.

6. Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Α΄ και Β΄ φάση επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2012-2013 και δεν έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης λόγω απουσιών, δύνανται να παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 τις ώρες που υπολείπονται από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, όπως είχε προσδιοριστεί για το σχολικό έτος 2012-2013, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης, με την προϋπόθεση ότι στο τροποποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του σχολικού έτους 2013-2014 εμπεριέχεται η θεματική ενότητα ή οι θεματικές ενότητες που υπολείπεται ή που υπολείπονται.

δ) Το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 10587/03-12-2012 υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 7
Ολοκλήρωση επιμορφωτικού προγράμματος
1. Η παρακολούθηση των επιμορφούμενων της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε εάν δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες απουσίες ενώ οι δικαιολογημένες δεν θα δύναται να υπερβαίνουν τις επτά (7) διδακτικές ώρες για το σχολικό έτος 2012-2013 και τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για το σχολικό έτος 2013-2014.

2. Οι επιμορφούμενοι που θα ολοκληρώσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παρ. 1, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

3. Οι εκπαιδευτικοί για το χρονικό διάστημα που επιμορφώνονται απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα στις σχολικές τους μονάδες ενώ καταβάλλονται κανονικά οι αποδοχές τους.

4. Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2012-2013 δεν θα παρακολουθήσουν την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 παρά μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου 6 του Άρθρου 4.

5. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός απουσιάσει από το σεμινάριο επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ Φάσης αδικαιολόγητα για ημέρες ή και ορισμένες ώρες, εργάσιμης ημέρας, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία για αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία, ενώ πραγματοποιείται ανάλογη περικοπή του μισθού του. Οι άδειες για απουσίες εκπαιδευτικού κατά την παρακολούθηση της Α΄ και Β΄ φάσης επιμόρφωσης, χορηγούνται με αποφάσεις των Διευθυντών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 10587/03-12-2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 3347/Β).

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση και η υπ’ αριθ. 10587/3-12-2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιείται με την παρούσα, ισχύει και για το σχολικό έτος 2014-2015, με την προϋπόθεση χρονικής παράτασης των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως