Έξοδα Κηδείας για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ

ΙΚΑ
Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών ΟΠΑΔ

«Έξοδα Κηδείας»

Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας
(βάσει του Π.Δ.665/62 & συμπληρωμένο με μεταγενέστερες διατάξεις)

1. Αίτηση του δικαιούχου (του οποίου το όνομα είναι στο τιμολόγιο).

2. Βιβλιάριο του θανόντος/θανούσης ή βεβαίωση κατάθεσής του για ακύρωση από την Υπηρεσία.

3. Δύο (2) Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

4. Τιμολόγιο του γραφείου τελετών πρωτότυπο και εξοφλημένο με το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου (εάν είναι επί πιστώσει θα επισυνάπτονται οι εξοφλητικές αποδείξεις).

5. Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των εξόδων κηδείας του/της θανόντος/θανούσης και δεν θα πάρει χρήματα από άλλο φορέα (εάν πρόκειται να πάρει χρήματα και από άλλο φορέα θα πρέπει να αναφέρει από ποιόν).

6. Πιστοποιητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους συνταξιούχους, ενώ για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία τους.

7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου πληρωμής.

Σε περίπτωση που ο/η θανών/θανούσα δεν είχε κάνει απογραφή στην Υπηρεσία μας για το έτος 2013, θα πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία του/της εάν ήταν εν ενεργεία.

ΙΚΑ – Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών ΟΠΑΔ