ΟΠΑΔ. Δικαιολογητικά για Θεώρηση Βιβλιαρίου Συζύγου

ΙΚΑ
Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών ΟΠΑΔ

Συζύγους ασφαλισμένους Δημοσίου

1. Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία).
2. Απογραφικό δελτίο (χορηγείται από την Υπηρεσία) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την υπάλληλο και θεωρημένο για την ακρίβεια των στοιχείων από τον προϊστάμενο του υπαλλήλου με την υπογραφή, τη σφραγίδα και τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας . Για σύζυγο συνταξιούχου Δημοσίου, υπογεγραμμένο από τον/την άμεσα ασφαλισμένο/η.
3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του υπαλλήλου, από όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος. Σε περίπτωση που υποβάλλει το ίδιο φορολογική δήλωση, αντίγραφο αυτής που φαίνεται ότι δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί ίδιο δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα.
4. Βεβαίωση από προηγούμενο Ταμείο ή Οργανισμό ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις να συνεχίσει την ασφάλιση του/της και ότι έχει ακυρωθεί το βιβλιάριο ασθενείας του/της. Εάν ο προηγούμενος φορέας του/της συζύγου ήταν ο ΟΑΕΕ και υπάρχουν οφειλές, προσκομίζεται διακοπή επαγγέλματος και τα ακυρωμένα βιβλιάρια ασθενείας.
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 (όπως υπόδειγμα).
7. Φωτοτυπία ταυτότητας συζύγου ή φωτοτυπία άδειας παραμονής και διαβατηρίου σε περίπτωση ασφάλισης αλλοδαπών συζύγων.
8. Μία (1) φωτογραφία
9. ΑΜΚΑ συζύγου
10. ΑΦΜ συζύγου
11. Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Δημοσίου του άμεσα ασφαλισμένου. Για σύζυγο συνταξιούχου Δημοσίου, προσκομίζεται πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Παρατηρήσεις:

  • Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

 

 

Διαζευγμένου συζύγου

1. Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία).
2. Βεβαίωση από προηγούμενο Ταμείο ή Οργανισμό ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις να συνεχίσει την ασφάλιση του/της και ότι έχει ακυρωθεί το βιβλιάριο ασθενείας του/της.
3. Τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου (διαζευκτήριο ή βεβαίωση από το πρωτοδικείο για την μη άσκηση ένδικων μέσων).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 (όπως υπόδειγμα).
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Μία (1) φωτογραφία,
7. ΑΜΚΑ
8. ΑΦΜ
9. Απόδειξη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε λογαριασμό του ΟΠΑΔ στην Τράπεζα Πειραιώς για εξάμηνο ή έτος.

Παρατηρήσεις:

  • Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Κατεβάστε τη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου διαζευγμένου συζύγου.pdf

Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για διαζευγμένο-η.doc