ΙΚΑ. Δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίου υγείας σε ανέργους από 30 – 55 ετών

 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 30-55 ΕΤΏΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Ι. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν είναι ασφαλισμένος, δεν εργάζεται ή αν εργαστεί θα το δηλώσει άμεσα στο ΙΚΑ.
2. Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ΙΚΑ, στα οποία να απεικονίζεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης.
3. Βεβαιώσεις του χρόνου ασφάλισης σε άλλους φορείς, εφόσον έχει ασφαλιστεί σε  αυτούς.
4. Βεβαίωση από ΟΑΕΔ για εγγραφή στα Μητρώα Ανέργων για τουλάχιστον 12 μήνες.
5. Βιβλιάριο Υγείας (εάν υπάρχει).
6. Μια (Ι) φωτογραφία (αν δεν υπάρχει Βιβλιάριο Υγείας).
Για τη Θεώρηση του Βιβλιαρίου Υγείας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και του Βιβλιαρίου Υγείας.

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 55 ΕΤΏΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ι. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.Ι 599/1986 ότι δεν είναι ασφαλισμένος, δεν εργάζεται ή αν εργαστεί θα το δηλώσει άμεσα στο ΙΚΑ.
2. Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ΙΚΑ στα οποία να απεικονίζεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης.
3. Βεβαιώσεις του χρόνου ασφάλισης σε άλλους φορείς, εφόσον έχει ασφαλιστεί σε αυτούς.
4. Βεβαίωση από ΟΑΕΔ για εγγραφή στα Μητρώα Ανέργων για τουλάχιστον 12 μήνες.
5. Βεβαίωση του φορέα για διακοπή άσκησης επαγγέλματος (εάν έχει χρόνο ασφάλισης σε φορέα αυτοαπασχολούμενων).
6. Βιβλιάριο Υγείας (εάν υπάρχει).
7. Μια (Ι) φωτογραφία (αν δεν υπάρχει Βιβλιάριο Υγείας).
Για τη Θεώρηση του Βιβλιαρίου Υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και του Βιβλιαρίου Υγείας.

Προσοχή:

– Βεβαίωση κατοικίας
– ΑΦΜ (θα χρειαστεί να τον συμπληρώσετε σε κάποια έντυπα)
– Ανάλογα με την ηλικία εξάταται ο αρθμός των ενσήμων