ΤΣΜΕΔΕ: Δικαιολογητικά για αντικατάσταση χαμένου βιβλιαρίου υγείας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΣΜΕΔΕ

Οδηγίες συμπλήρωσης:

  1. Η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνονται από τον ίδιο τον μηχανικό και κατατίθενται είτε από τον ίδιο είτε από την σύζυγό του ή από τρίτο άτομο με εξουσιοδότηση θεωρημένη από την Αστυνομία ή με επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του μηχανικού.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Φωτογραφία του μέλους του οποίου έχει χαθεί το βιβλιάριο υγείας
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι «έχασα το βιβλιάριο υγείας μου ? Συνταγολόγιο – της συζύγου μου ? του παιδιού μου, και παρακαλώ να εκδώσετε νέο σε αντικατάσταση του χαμένου, σε περίπτωση όμως που βρεθεί υποχρεούμαι να το προσκομίσω στον Κλάδο Υγείας του Τ.Σ.Μ.Δ.Ε.»

Προϋπόθεση για την αντικατάσταση του χαμένου βιβλιαρίου

Η καταβολή όλων των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και το τρέχον εξάμηνο, ή προκειμένου για μισθωτούς ασφαλισμένους, η προσκόμιση Βεβαίωσης Εργοδότη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι γίνονται κρατήσεις για όλους τους Κλάδους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ότι αποδίδονται στο Ταμείο (Ν. 915/79 άρθρο 31)