Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας του ΙΚΑ για το 2014. Προστατευόμενα μέλη

vivliariaΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΙΡΤΟΞ7Μ-ΩΩ6
ΜΑΡΟΥΣΙ 4/2/2014
Αρ. Πρωτ.: οικ.3780

ΘΕΜΑ: «Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας (ασθενείας) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το έτος 2014

Ύστερα από το με αριθμό πρωτοκόλλου Α 11/35/31-1- 2014 έγγραφο του ΙΚΑ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι ασφαλισμένοι που έχουν παραλάβει ή θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας καθώς και όσοι διαθέτουν ήδη θεωρημένο βιβλιάριο υγείας για το ασφαλιστικό έτος 2014, δεν θα προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΙΚΑ για θεώρηση του αντίστοιχου οικογενειακού βιβλιαρίου των προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί να προσκομίσουν στους παρόχους υγείας το μη θεωρημένο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας μαζί με το αντίστοιχο ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ.ΚΟΝΤΟΣ