Συμψηφισμός της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα

Λεπτομέρειες και διαδικασία υπολογισμού και συμψηφισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα, του άρθρου 88 του ν. 4472/2017 (Α 74) (Αριθμ. Γ5 (α) /οικ.43125 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1984/08.06.2017)

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής-Καθορισμός Ελάχιστου Στόχου Γενοσήμων
1. Η παρούσα υπουργική απόφαση εφαρμόζεται μόνο ως προς τα ιδιωτικά φαρμακεία, για τα οποία προκύπτει ποσό επιστροφής (rebate) σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 3918/2011.
2. Καθορίζεται μηνιαίος στόχος χορήγησης γενοσήμων φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία, για τις συνταγές που εκτελούν και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το ύψος του ποσοστού χορήγησης γενοσήμων φαρμάκων για το έτος 2017 καθορίζεται στο 25 % επί του συνόλου των συνταγών του εδαφίου α ́ που εκτελούνται μηνιαίως από κάθε ιδιωτικό φαρμακείο. Τα φαρμακεία που υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνουν υποχρεωτική έκπτωση από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Άρθρο 2
Στοιχεία Προσδιορισμού Έκπτωσης
Για τον προσδιορισμό του ποσοστού χορήγησης γενοσήμων φαρμάκων, από τον ΕΟΠΥΥ, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία εκτέλεσης συνταγών που τηρεί ο ΕΟΠΥΥ. Για κάθε μήνα του έτους και για κάθε φαρμακείο προσδιορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ η συνολική ποσότητα γενοσήμων φαρμάκων σε σχέση με το σύνολο της ποσότητας των φαρμάκων που έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ και προσδιορίζεται το ποσοστό των γενοσήμων φαρμάκων που έχουν χορηγηθεί. Το τελικό ποσοστό στρογγυλοποιείται κάθε φορά, ανάλογα αν το πρώτο δεκαδικό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε.

Άρθρο 3
Κατανομή Ποσοστού Έκπτωσης
Η υποχρεωτική έκπτωση της παραπάνω παραγράφου 1 υπολογίζεται ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας, στην τιμή παραγωγού, των συνολικών μηνιαίων ποσοτήτων γενοσήμων φαρμάκων που χορηγούνται στα ιδιωτικά φαρμακεία σε εκτελέσεις συνταγών του ΕΟΠΥΥ, δυνάμει των στοιχείων που διαθέτει ο Οργανισμός.

Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 3% για κάθε δέκα ποσο-στιαίες μονάδες άνω του ελάχιστου ορίου του 25 %, και υποδιαιρείται αναλογικά του ποσοστού της έκπτωσης ανά ποσοστιαία μονάδα. Αναλυτικά το ποσοστό της έκπτωσης, για ποσοστό χορήγησης γενοσήμων έως 60 % προσδιορίζεται με βάση τον παρακάτω Πίνακα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ (%) (Pd)
25 0
26 0,3
27 0,6
28 0,9
29 1,2
30 1,5
31 1,8
32 2,1
33 2,4
34 2,7
35 3
36 3,3
37 3,6
38 3,9
39 4,2
40 4,5
41 4,8
42 5,1
43 5,4
44 5,7
45 6
46 6,3
47 6,6
48 6,9
49 7,2
50 7,5
51 7,8
52 8,1
53 8,4
54 8,7
55 9
56 9,3
57 9,6
58 9,9
59 10,2
60 10,5

Άρθρο 4
Διαδικασία Επιστροφής

1. Σε μηνιαία βάση από τον ΕΟΠΥΥ προσδιορίζεται για κάθε φαρμακείο, που έχει ξεπεράσει το όριο του 25 %, το ποσοστό της έκπτωσης που υπολογίζεται από την παραπάνω παράγραφο, η συνολική αξία, στην τιμή παραγωγού, των συνολικών μηνιαίων πωλήσεων στο ιδιωτικό φαρμακείο των γενοσήμων φαρμάκων και το ποσό επιστροφής του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 που επιστρέφει το φαρμακείο προς τον ΕΟΠΥΥ. Tο καταβλητέο ποσό επιστροφής (rebate) του άρθρου 34 του νό-μου 3918/2011 από κάθε ιδιωτικό φαρμακείο προς τον ΕΟΠΥΥ υπολογίζεται, μετά την αφαίρεση του ποσού της έκπτωσης του άρθρου 88 του ν. 4472/2017 από το ως άνω ποσό επιστροφής (rebate). Το ποσό της έκπτωσης που κάθε φορά αφαιρείται, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό της επιστροφής του άρθρου 34 του νόμου 3918/2011, όπως αυτό προσδιορίζεται για κάθε φαρμακείο.

2. Εφαρμόζοντας την παραπάνω διαδικασία κάθε μήνα εκκαθαρίζεται σε κάθε φαρμακείο το τελικό ποσό επιστροφής, και καταβάλλεται κάθε τρίμηνο το συνολικό άθροισμα της υποχρεωτικής έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιρειών το οποίο επιμερίζεται και αναζητείται από τις φαρμακευτικές εταιρείες με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.

3. Η συνολική αξία των ανωτέρω εκπτώσεων προς το σύνολο των φαρμακείων επιμερίζεται μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό μεριδίου αγοράς που προκύπτει από την εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) της περίπτωσης α’ του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 όπως ισχύει. Δηλαδή για τους υπολογισμούς που θα γίνουν το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του έτους χρησιμοποιούνται τα μερίδια αγοράς από τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής για το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ για τους υπολογισμούς για το τέταρτο τρίμηνο του έτους χρησιμοποιούνται τα μερίδια αγοράς από τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής για το πρώτο εξάμηνο του ιδίου έτους. Σε κάθε περίπτωση που δεν θα προκύψει υπέρβαση της δαπάνης και δεν θα εφαρμοστεί ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής, για τον επιμερισμό του ποσού χρησιμοποιείται ο πιο πρόσφατος υπολογισμός που βρίσκεται σε ισχύ. Το ποσό εκκαθαρίζεται ανά μήνα και καταβάλλεται ανά τρίμηνο από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τον ΕΟΠΥΥ και τους ΦΚΑ. Το ποσό καταβάλλεται σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.

4. Μετά την καθοιονδήποτε τρόπο είσπραξη του ποσού που αναλογεί σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία, πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση ο συμψηφισμός του ποσού αυτού με το ποσό επιστροφής του ιδιωτικού φαρμακείου, του άρθρου 34 του νόμου 3918/2011 και μέχρι το ύψος του ποσού αυτού.

Άρθρο 5
Ζητήματα ΕΟΠΥΥ
1. Οι ανωτέρω εκπτώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ.
2. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του ποσού των ανωτέρω παραγράφων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, η είσπραξη αυτού γίνεται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε., μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσό επιστροφής (rebate), προκειμένου εν συνεχεία να συμψηφισθεί από τον Οργανισμό, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως