Φοίτηση σε ΕΠΑΛ μαθητών ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών

Φοίτηση σε ΕΠΑΛ μαθητών / μαθητριών των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, λόγω ναυτολόγησης. (Αριθμ. απόφ. 64178/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1387/24.04.2017)

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στη Γ ́ τάξη ημερησίων και τις Γ-Δ ́ τάξεις εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 και στη Δ ́ τάξη εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, λόγω ναυτολόγησης ως προσωπικό καταστρώματος ή μηχανής.

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 

Προκειμένου να μην υπολογιστούν οι απουσίες, στον χαρακτηρισμό της φοίτησης, που πραγματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο ναυτολόγησης, των μαθητών / μαθητριών του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών της Γ ́ τάξης ημερησίων και τις Γ ́ -Δ ́ τάξεις εσπερινών ΕΠΑΛ το σχολ. έτος 2016-2017 και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ το σχολ. έτος 2017-2018, ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής προς απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, απαιτείται οι μαθητές/τριες να υποβάλουν στο σχολείο και πριν από τη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης τα εξής:

α) Αίτηση για τον σκοπό αυτό

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου αρμοδίως θεωρημένο-επικυρωμένο στο οποίο να αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ναυτολόγησης, ώστε η υπηρεσία σε πλοίο να λαμβάνεται υπόψη ως θαλάσσια υπηρεσία απαραίτητη για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ ́ τάξης Ε.Ν. Οι εν λόγω ναυτολογήσεις-απολύσεις συντελούνται από τις Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού ή τις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, ενώ σε περίπτωση καταχωρήσεων στα ναυτικά φυλλάδια πράξεων ναυτολόγησης και απόλυσης χωρίς την σύμπραξη της αρμόδιας Αρχής από τον Πλοίαρχο, απαιτείται επικύρωση των εν λόγω πράξεων από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (Δ.Ν.ΕΡ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν προσκόμισης από τον ενδιαφερόμενο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

γ) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον νόμιμο εκπρόσωπο της διαχειριστικής εταιρείας, στην οποία να αναγράφονται:
i) η ολική χωρητικότητα του πλοίου πάνω από 500 ο.χ και η ισχύς των κινητηρίων μηχανών πάνω από 450Kw,
ii) οι ημερομηνίες πρόσληψης και απόλυσης και
iii) η ειδικότητα με την οποία είχαν ναυτολογηθεί οι μαθητές/τριες,

δ) Οποιαδήποτε επίσημα πιστοποιητικά ή ναυτιλιακά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας, Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας 1969, έγγραφο εθνικότητας πλοίων με τα οποία πιστοποιείται η ολική χωρητικότητα του πλοίου πάνω από 500 ο.χ καθώς και η ισχύς των κινητηρίων μηχανών πάνω από 450Kw. Σε ότι αφορά πλοία με ελληνική σημαία που εκτελούν πλόες εσωτερικού και δεν διαθέτουν το Πιστοποιητικό Χωρητικότητας 1969, η ολική χωρητικότητα σε GT πιστοποιείται με βεβαίωση αναγνωρισμένου οργανισμού (νηογνώμονα).

Άρθρο 2
Υπολογισμός απουσιών
Ο αριθμός των απουσιών που δύνανται να πραγματοποιήσουν οι μαθητές/τριες που ναυτολογήθηκαν προς απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, για τον υπόλοιπο χρόνο φοίτησής τους, υπολογίζονται αναλογικά σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια απουσιών για ένα διδακτικό έτος. Ειδικότερα κατά τον υπολογισμό, τα ετήσια όρια των απουσιών, όπως ορίζονται στο αρθ. 17 της υπ’ αριθμ. 133381/Δ4/26-08-2016 (Β’ 2627) υπουργική απόφαση, θεωρείται ότι αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) διδακτικές εβδομάδες.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017 για την Γ ́ τάξη ημερησίων και για τις Γ ́-Δ ́ τάξεις εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και το σχολικό έτος 2017-2018 για τη Δ ́ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως