Φοίτηση σε Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Φοίτηση σε Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Φοίτηση σε Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων από απόσταση, χωρίς υποχρέωση εγγραφής σε ολόκληρο Πρόγραμμα Σπουδών.

Η φοίτηση ξεκινά την 1 Οκτωβρίου 2018 και οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής).

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, το υλικό, οι διαδικασίες, το ακαδημαϊκό προσωπικό, η υποστήριξη και οι υποχρεώσεις (εργασίες, δραστηριότητες, εξετάσεις) των φοιτητών και φοιτητριών είναι τα ίδια με όσους/όσες παρακολουθούν τη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από 1 Αυγούστου 2018 και ώρα 15.00 έως 20 Αυγούστου 2 018 και ώρα 15.00

– Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή σας, θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr

– Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα ονόματα των εισακτέων. Η ανακοίνωση των ονομάτων των εισακτέων θα γίνει την 3η Σεπτεμβρίου 2018.

– Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97 όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

Από τις παρακάτω 117 Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται μεμονωμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, κάθε υποψήφια/υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ΘΕ ετήσιας διάρκειας, ή εξαμηνιαίας διάρκειας ή και συνδυασμό αυτών ως εξής:

Α. Ο αριθμός των ΘΕ ετήσιας διάρκειας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά σε φόρτο εργασίας τα 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.

Β. Ο αριθμός των ΘΕ εξαμηνιαίας διάρκειας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά σε φόρτο εργασίας τα 30ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Γ. Για συνδυασμό ΘΕ ετήσιας διάρκειας και εξαμηνιαίας διάρκειας, το σύνολο των εξαμηνιαίων ΘΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει σε φόρτο εργασίας τα 30 ECTS, ενώ ο συνολικός φόρτος εργασίας ετήσιων και εξαμηνιαίων ΘΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ δεν δύνανται να επιλέξουν ΘΕ του προγράμματος στο οποίο φοιτούν.

Η επιλογή των ΘΕ γίνεται ανεξάρτητα από το γνωστικό τους πεδίο και από το αν είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εισαγωγής των Προγραμμάτων Σπουδών στα οποία ανήκουν οι Θεματικές Ενότητες.

Η οικονομική συμμετοχή στα έξοδα κάθε Θεματικής Ενότητας ετήσιας διάρκειας είναι 500€ για τις Προπτυχιακές και 650€ για τις Μεταπτυχιακές.

Η οικονομική συμμετοχή στα έξοδα κάθε Θεματικής Ενότητας εξαμηνιαίας διάρκειας υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες της.

Η οικονομική συμμετοχή για μία (1) πιστωτική μονάδα ανέρχεται στα 30 € (π.χ. για ΘΕ με 10 πιστωτικές μονάδες η οικονομική συμμετοχή είναι 300 ευρώ).

Οι 117 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες και η υποβολή αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπου του ΕΑΠ www.eap.gr